Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність

Робоча програма з української мови для аспірантів негуманітарного профілю

РОБОЧА ПРОГРАМА 3 УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АСПІРАНТІВ
НЕГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зростання державнотвірних і функціональних значущостей української
мови зумовлює нові підходи до її наукового вивчення, в центрі якого
перебувають питання її походження, діалектної диференціації, нормативної
літературної практики, стилістичного розмаїття. Основу аналізу мовних фактів
становлять концептуальні положення різних мовознавчих методів та розгляд
мовних елементів з урахуванням постійної динаміки взаємодії означувального
й означуючого в структурі мовного знака. Водночас вивчення мовних фактів
повинно здійснюватися на підставі їх функціональної закріпленості та
постійної тенденції до видозміни, тобто розгляд фактів з погляду їх генези та
еволюції, та врахування постійної динаміки їх функцій, співвідношення
первинних і вторинних значущостей тих чи інших форм.
Мовні факти не існують ізольовано, вони функціонують у системі, тому
їх дослідження повинно ґрунтуватися на основі їх внутрішньоструктурних та
міжструктурних зв'язків та взаємодії з різноманітними їх площинами. Сучасна
україністика у своєму обсязі становить значний набуток у дослідженні історії
української мови, її діалектів, морфологічної та синтаксичної будови,
стилістичних особливостей. Пізнати досягнуте – це завдання молодого
дослідника.

ВСТУП
І.1. Місце української мови серед інших слов'янських мов. Українська мо-
ва як вища унормована форма національної мови.

ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
II. 1. Корінна й запозичена лексика української мови. Питання про вжи-
вання запозичених слів. Етимологічні словники. Словники іншомовних слів.
Варваризми.
II. 2. Загальнонародна лексика й лексика обмеженого вжитку. Діалектна
лексика. Професіоналізми.
II. 3. Міжстильова лексика. Термінологічні словники. Термінна лексика.
II. 4. Фразеологія української мови. Типи фразеологізмів. Фразеографія.
II. 5. Джерела української фразеології. Використання фразеологізмів у
різних стилях української мови.
II. 6. Міжстильова лексика і стилістично забарвлена лексика. Розмовна і
просторічна лексика. Жаргонна й арготична лексика.
II. 7. Українські особові імена й прізвища.
П. 8. Міжмовні омоніми. Пароніми. Антоніми. Стилістичне використання
їх.
II. 9. Лексичні й контекстуальні синоніми української мови. Роль
синонімів у мові.
II. 10. Лексика мовленнєвого етикету української мови.
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
III. 1. Голосні звуки української мови. Основні норми вимови голосних.
Правопис приголосних.
III. 2. Приголосні звуки української мови. Основні норми вимови
приголосних.
III. 3. Чергування приголосних звуків.
III. 4. Написання подовжених і подвоєних приголосних. Спрощення у
групах приголосних.
III. 5. Уживання апострофа. Особливості використання м'якого знака.
III. 6. Основні норми вимови і правопису слів іншомовного походження.
III. 7. Правопис російських прізвищ та інших слов'янських прізвищ і
особових, географічних назв.
III. 8. Уживання великої букви.
ІІІ. 9. Наголошування слів в українській мові.
III. 10. Український фонетичний складоподіл і правила переносу слів.
III. 11. Українські орфоепічні джерела та правила користування ними.
III. 12. Фонетична транскрипція.
III. 13. Асиміляція та основні норми вимови асимільованих звуків.
III. 14. Основні принципи української орфографії.

СЛОВОТВІР
IV. 1. Морфеміка. Поняття морфеми. Класифікація морфем.
IV. 2. Історичні зміни в структурі слова.
IV. 3. Основні поняття і терміни словотворення.
IV. 4. Способи творення слів.

МОРФОЛОГІЯ
IV. 5. Питання про частини мови та їх класифікацію в мовознавчій
літературі. Принципи виділення частин мови.
IV. 6. Граматичні категорії іменних частин мови: категорія роду,
категорій числа, категорія відмінка, ступені порівняння прикметників.
IV. 7. Питання про місце числівників у системі частин мови.
IV. 8. Питання про місце займенників у системі частин мови.
IV. 9. Граматичні категорії дієслова: категорія часу, категорія особи,
категорія способу, категорія виду, категорія стану.
IV. 10. Дієприкметник. Місце дієприкметника в системі частин мови.
IV. 11. Питання про безособово-предикативні слова (слова «категорії
стану»).
IV. 12. Прийменник, сполучник, частка. Їх значення, функції і місце в
системі частин мови.

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
V. 1. Вступ. Діалектологія, її об'єкт і завдання, основні поняття, джерела
таметоди дослідження.
V. 2. Фонетичні відмінності українських діалектів.
V. 3. Українська діалектна лексика.
V. 4. Морфологічні діалектні відмінності.
V. 5. Діалектні групи: говори української мови.

СИНТАКСИС
VI. 1. Основні синтаксичні одиниці. Рівні синтаксису.
VI. 2. Інтонування різних типів простого речення.
VI. 3. Особливості синтаксичних зв'язків у структурі словосполучення і
речення.
VI. 4. Типи формально ускладненого речення.
VI. 5. Різновиди словосполучень. Семантичні відношення у структурі
словосполучення.
VI. 6. Граматична основа простого двоскладного речення.
VI. 7. Структура поширеного простого речення. Модель речення і
валентність дієслова. Словники сполучуваності.
VI. 8. Односкладні речення.
VI. 9. Нове вчення про другорядні члени речення. Особливості будови се-
мантичне ускладненого простого речення.
VI. 10. Вставні і вставлені конструкції, відокремлені члени речення.
VI. 11. Еквіваленти речення.
VI. 12. Проблема складного речення. Основні різновиди складного
речення.
VI. 13. Складносурядні речення: семантико-синтаксична і формально-
граматична структура.
VI. 14. Принципи аналізу складнопідрядних речень: семантичний,
структурний, функціональний.
VI. 15. Безсполучникові складні речення.
VI. 16. Актуальне членування речення.
VI. 17. Нові явища в синтаксисі наукового тексту і ділового мовлення.
Проблема синтаксичної стратифікації за стилями.
 VI. 18. Період. Абзац. Пряма і непряма мова.

СТИЛІСТИКА
VII. 1. Стилістична диференціація сучасної української мови.
VII. 2. З історії стилів української мови.
VII. 3. Особливості наукового стилю.
VII. 4. Особливості офіційно-ділового стилю.
VII. 5. Розмовно-побутовий стиль, межі його функціонування.
VII. 6. Стиль ораторського мистецтва, засобів масової комунікації та
епістолярний стиль.
VII. 7. Питання синтаксичної синоніміки у науковому стилі.
VII. 8. Питання морфологічної варіантності у науковому стилі.
VII. 9. Публіцистичний стиль, його ознаки та сфера застосування.
VII. 10. Взаємозв'язки і взаємопереходи стилів. Синкретизм текстових
структур.