Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність

ПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»

ФОНЕТИКА
1.    Голосні фонеми української мови, їх класифікація.
2.    Приголосні фонеми української мови, їх класифікація.
3.    Асиміляція і дисиміляція приголосних у сучасній українській мові.
4.    Чергування голосних в українській мові (з історичними коментарями).
5.    Чергування приголосних в українській мові (з історичними коментарями).
6.    Склад і складоподіл в українській мові.
7.    Орфоепічні норми української мови і їх суспільне значення.
8.    Принципи української орфографії.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ
1.    Статус і функції української мови як державної (за Конституцією України та
Законом України «Про мови...»).
2.    Слово як основна одиниця мови.
3.    Омоніми й пароніми в українській мові.
4.    Синоніми, їх типи і функції в мові.
5.    Антоніми, їх типи, стилістична роль.
6.    Лексика української мови з погляду походження.
7.    Стилістична диференціація лексики української мови.
8.    Фразеологізм як мовна одиниця. Основні типи фразеологізмів. Джерела
української фразеології.
9.    Характеристика найважливіших словників.

МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР
1.    Поняття морфеми. Класифікація морфем.
2.    Основа слова. Структурні різновиди основ.
3.    Історичні зміни в морфемній будові слова.
4.    Аналіз морфемного складу слова.
5.    Основні поняття і терміни словотвору: твірна основа, словотворчі засоби,
способи словотвору, словотвірна модель, словотвірний тип.
6.    Словотвірний аналіз слова.

МОРФОЛОГІЯ
1.    Способи вираження граматичних значень слова в українській мові.
2.    Іменник як частина мови.
3.    Семантичні групи іменників.
4.    Категорія роду.
5.    Категорія числа.
6.    Категорія відмінка.
7.    Поділ іменників на відміни.
8.    Іменники І відміни та їх історичне формування.
9.    Іменники II відміни та їх історичне формування.
10.    Іменники III і IV відмін (з історичним коментарем).
11.    Прикметник як частина мови.
12.    Прикметники якісні і відносні.
13.    Безвідносне і відносне вираження міри ознаки в сучасній українській мові.
14.    Відмінювання прикметників.
15.    Питання про місце числівника в системі частин мови та його граматичні
ознаки.
16.    Класифікація числівників за значенням і будовою.
17.    Відмінювання числівників.
18.    Питання про місце займенника в системі частин мови. Граматичні ознаки
займенника.
19.    Відмінювання займенників.  
20.    Питання про безособово-предикативні слова.  
21.    Дієслово як частина мови.  Категорія виду дієслова.  Категорія часу дієслова.  
Категорія особи дієслова.  Категорія стану дієслова.  Категорія способу
дієслова.
22.    Типи дієвідмін. Розрізнення дієвідмін за особовими закінченнями та за
морфологічними ознаками інфінітива.
23.    Дієприкметник. Значення, граматичні ознаки, творення, вживання.  
Дієприслівники. Значення, граматичні ознаки, творення, вживання.  
Прислівник як частина мови. Значення, граматичні ознаки.
24.    Групи прислівників за значенням.  Морфологічні типи прислівників.  
Модальні слова.  Прийменник.  Сполучник.  Вигук.
25.    Частка.

СИНТАКСИС
1.    Основні синтаксичні одиниці.
2.    Реченнєвотвірні і сполученнєвотвірні синтаксичні зв'язки.
3.    Типи словосполучень за будовою і морфологічним вираженням головного
слова.
4.    Семантико-синтаксичні відношення у словосполученні.
5.    Синтаксичні форми керування і прилягання.
6.    Синтаксичні форми узгодження і кореляції.
7.    Цілісні словосполучення, їх функції і семантика.
8.    Граматичні категорії речення.
9.    Типи речень за модальністю.
10.    Формально-граматична будова простого речення: поняття члена речення.
11.    Підмет, різновиди підмета.
12.    Присудок, його різновиди.
13.    Додаток, засоби вираження і семантика.
14.    Означення, засоби вираження і семантика.
15.    Прикладка, засоби вираження і семантика.
16.    Обставина, семантика і засоби вираження.
17.    Складносурядне речення: структура і семантичні відношення.
18.    Семантико-синтаксична структура речення.
19.    Категорія суб'єктивної модальності: засоби вираження і семантика.
20.    Категорія предикативності: структура і семантика.
21.    Парадигма речення: проблеми обсягу парадигми, особливості дериваційної
парадигми речення.
22.    Структурна схема речення.
23.    Формально-ускладнене просте речення.
24.    Вставні, вставлені слова, словосполуки, речення.
25.    Відокремлені звороти, особливості вираження категорії  
напівпредикативності.
26.    Однорідні члени речення, узагальнювальні слова при однорідних членах
речення.
27.    Складнопідрядне речення: основні підходи до класифікації складно-
підрядних речень. Формально-граматична класифікація.
28.    Логіко-граматична класифікація складнопідрядних речень.
29.    Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень.
30.    Складнопідрядні речення нерозчленованого типу: прислівні речення.
31.    Складнопідрядні речення нерозчленованого типу: займенниково-кореляційні
речення.
32.    Складнопідрядні речення розчленованого типу: структура і семантичні типи.
33.    Безсполучникові складні речення диференційованого типу: структура і
34.    семантика.
35.    Безсполучникові складні речення недиференційованого типу: структура і
семантика.
36.    Текст, структура, категорії і функції.

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
1.    Фонетичні відмінності українських діалектів. Вокалізми українських
діалектів. Структури вокалізму. Основні відмінності консонантизму.
2.    Українська діалектна лексика. Класифікація та основні риси.
3.    Найважливіші Українські діалектні словники та атласи.
4.    Характеристика південно-західного наріччя.
5.    Характеристика південно-східного наріччя.
6.    Характеристика північного наріччя.
7.    Короткі відомості про найважливіші віхи в історії класифікації українських
діалектів.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1.    Методи і прийоми навчання української мови.
2.    Типи уроків з української мови.
3.    Уроки зв'язного мовлення та їх особливості.
4.    Позакласна робота з мови.
5.    Характеристика програм з української мови.
Загальнодидактичні принципи навчання і їх застосування у викладанні
української мови.

«Сучасна українська літературна мова». Програма курсу

УДК 808.3-5
ББК 81.2 УК – 932
342

  «Сучасна українська літературна мова» (розділи «Словотвір», «Морфологія», «Діалектологія», «Синтаксис», «Основи культури мовлення і стилістики», «Методика викладання української мови»): програма курсу: Навчальний посібник / Укл.: Загнітко А.П. (наук. ред.), Шевчук О.С., Познанська В.Д., Омельченко З.Л., Могила Н.М., Лук'янчук Т.О. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 142 c.

Рецензенти: Шульжук К.Ф., доктор філологічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний університет);
 Скаб М.С., доктор філологічних наук, професор (Чернівецький  національний університет           
ім. Ю.Федьковича)

 Подано основні теми і проблеми з української морфології, словотвору, діалектології, синтаксису, викладено перелік питань до державних іспитів з курсу «Сучасна українська літературна мова», програму для аспірантів гуманітарного і негуманітарного профілів, програму кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Програма ґрунтується на відповідних 
інструктивних матеріалах Міністерства освіти і науки України.
Адресований студентам, маґістрантам усіх форм навчання, аспірантам, учителям-словесникам, усім шанувальникам рідного слова.

 Затверджено до друку кафедрою української мови Донецького
національного університету (протокол № 1 від 15.09.2006 р.)

ISBN 966 639 286 0

©Донецький національний університет
© Загнітко А.П., Шевчук О.С.,
© Омельченко З.Л., Познанська В.Д.,
©  Могила Н.М., Лук'янчук Т.О., 2007

Детальніше...

Завдання з курсу "Практика культури мовлення"

Завдання для самостійної роботи для студентів 5 курсу з дисципліни
„Практика культури мовлення”
Викладач доц. Є.Г.Кравченко

Самостійна робота №1 „Морфологічні норми української літературної мови”

 Завдання 1. В яких рядках всі загальні назви походять з власних? Утворити від наведених іменників форму Р.в.однини.
 Вольт, рентген, браунінг, ловелас, бостон.
 Генерал, ом, полтавець, сокіл, форд.
 Ректор, декан, король, адмірал, ад'ютант.
 Дизель, фріц. френч, ампер, галіфе.
 Ампер, дарвініст, бостон, маршал, толстовець.

 Завдання 2. Яка група власних назв може вживатися і в значенні загальних? Утворити від наведених іменників форму Р.в. одинини.
Іван, Донець, Дніпро, Крим, Дон-Жуан.
Мороз, Фауст, Мекка, Київ, Еней.
Адам, Плюшкін, Манчестер, Фріп, Обломов.
Ампер, Кольт, Бостон, Ловелас, Рентген.
Марс, Рим, Афіни, Казбек, Марокко.

 Завдання 3. Записати іменники у формі Р.в. однини та множини.
Зевс, бригадир, комар,центр, проспект.
Лісовик, небіжчик, Мороз, вовк, жучок.
Пес, віл, липень, учень, брат, дитинець
Ігор, звір, полк, сталкер, мікроб.
Талант, ясен, покійник, студент, брат.

 Завдання 4. Утворити форму Р.в. множини від названих іменників та множини.
Кіловат, старости, кілометр, ампер.
Стаття,сани, вольт, тато,мама.
Штани, постіль, ескадрилья, ом.
Комісар,талант, товар,кужіль,насип.
Пролетаріат, товариш, небіжчик, механізм.

 Завдання 5. Вказати рядки, у яких всі іменники чоловічого роду.
Путь, хлоп'я, овоч, тюлень, роботяга, загс.
Насип, ступінь, Сибір, полин.
Сочі, Делі, Баку, ВЛКСМ, степ.
Голова (керівна особа), ЦК, санаторій, сирота.
Степ,дріб, продаж, райвно, біль.

 Завдання 6. У яких рядках усі іменники жіночого роду?
Адреса, продаж, дівча, ланкова, непосида.
ООН, путь, шинель, медаль, любов.
 ГЕС, кенгуру, собака, зала, рись.
 Суддя, бідолаха, нероба, ступінь, дружина.
 Річ, роль, відсіч, ніжність, мати.

 Завдання 7. Вказати групи, в яких всі іменники можуть вживатися
то в чоловічому, то в жіночому роді.
Бідолаха, кужіль, собака, грабіж, невдаха.
 Лелека, заїка, продаж, шаль, плакса.
 Харч, купіль, кужіль, фальш, зиб.
 Здобич, овоч, розпач, сирота, староста.
 Нездара, нероба, рева, листоноша.

 Завдання 8. Поставити іменники у формі О.в. однини.
1. Лоша, курча, теля, плем'я.
2. Листя, дівча, курча, щастя.
3. Ім'я, тім'я, мишеня, хлоп'я.
4. Вовчище, вітрище, відмище, дубище

 Завдання 9. У яких рядках наведено лише незмінювані іменники?
1. Трюмо, таксі, Коваленко, Шевчук, мадам, пальто.
2. Меню, амплуа, Гюго, протеже, кашне.
3. Рагу, Тбілісі, Дідро, Марокко, авто.
4. Депо, бюро, Золя, ансамбль, клієнт.

 Завдання 10. У якому рядку синтаксичний зв'язок між числівниками
півтора, півтори та іменником неправильний?
1.Півтори доби, півтора метра, півтора літра.
2.Півтора аркуша, півтори години, півтора літра.
3. Півтора кілометра, півтора кілограма, півтори дні.

 Завдання 11. У якому рядку неправильно утворений непрямий відмінок числівника шість?
1. Р. шести, шістьох; Д. шести, шістьом.
2. Зн. шість, шістьох; О. шістьма, шістьома.
3. М. (на) шести, (на) шістьох; Р. шости, шістьом.
4. Д.шести, шістьом; Зн. шість, шістьох.

 Завдання 12. У якому рядку неправильно утворений відмінок числівника вісім?
1. Р.восьми, вісьмох; Д. вісьми, вісьмом.
2. Зн. вісім, вісьмох; О. вісьма, вісьмома.
3. М. (на) восьми, вісьмох; Р. восьми, вісьмох.
4. Д. восьми, вісьмом; О. вісьма, вісьмома.

 Завдання 13. У якому рядку неправильний непрямий відмінок числівника п”ятдесят?
1. Р. п'ятдесяти, п'ятдесятьох; Д. п'ятдесяти, п'ятдесятьом.
2. Зн. п'ятдесят, п'ятдесятьох; О. п'ятдесятьма, п'ятдесятьома.
3. М. (на) п'ятдесяти, (на) п'ятдесятьох; Р. п'ятдесяти, п'ятдесятьох.

 Завдання 14. Де неправильно утворена форма непрямого відмінка
числівника п'ятсот?
 Р. п'ятисот; Д. п'ятиста; Зн. п'ятсот. Ор. п'ятьмастами;
 М. (на) п'ятистах. Р. п'ятисот; Д. п'ятистам; Зн. п'ятсот.

Самостійна робота №2
„Орфографічні та пунктуцйні норми української літературної мови”

 Завдання. Спишіть згідно варіанту подані тексти, розкриваючи дужки. Поясніть правила вживання орфограм та пунктограм. Використайте „Диктанти із завданням (для самостійної роботи) „Я пишу українські диктанти” //Українська мова і література в школі. – 2002. – №6, №7; 2003. –  №1, №2.

Детальніше...

Дидактичний матеріал з курсу "Методика викладання мови" для студентів VI курсу заочної форми

Література

1.       Алексюк А.М., Загальні методи навчання в школі. К.: Рад.шк., 1981.

2.       Арват Н.Н., Арват Ф.С., Сопоставительное изучение русского и украинского языков в школе. – К.: Рад.шк., 1989.

3.       Бєляєв О.М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Передрій Г.О., Рожило Л.П., Методика вивчення української мови в школі: посібник для вчителів. – К.: Рад.шк., 1962.

4.       Бєляєв О.М., Проблема методів у навчанні мови// УМЛШ. – 1980. -- №10. – С.57-67.

5.       Грибан Г.В., Кучерук О.Р., Практикум з методики викладання української мови. – К.,2003. – 160с.

6.       Грибіниченко Т.О., Погиба Л.П., Шкуратяна Н.Г., Збірник диктантів з української мови. – К., 1998. – 272с.

7.       Єрмоленко С., Мацько А., Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови.// Диво слово. – 1994. -- №7. – С.28-53.

8.       Зеленченко Т.Б., Українські народні свята. – Харків, 1997. – 27с.

9.       Караман С.О., Методика навчання української мови в гімназії. – К.,2000.

10.   Конфедерат І.М., Дидактичні можливості тексту. – К, 1988. -- 112с.

11.   Копиняк З.Т., Українська мова. Збірник диктантів для учнів 5-11 класів з історії Львова. Львів, 2000. – 58с.

12.   Мельничайко О.І., Лесняк Н.В., Твір за картиною. Методичні рекомендації. – Тернопіль, 2001. – 88с.

13.   Методика викладання української мови в середній школі/ За ред. С.Х.Чавдарова, В.І.Масальського. – К.: Рад.шк., 1962.

14.   Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах./За ред. М.Пентилюк. – К., 2001.

15.   Олійник І.С., Білоусенко П.І., Канівська Н.Г., Явкір В.В., Методика викладання української мови. Практичні та лабораторні завдання. – К.: Вищ.шк.,1991. – 287с.

16.   Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С., Методика викладання української мови. – К.: Вищ.шк.., 1989.

17.   Олійник О., Їжакова канцелярія. – К., Хрещатик, 1997. – 238с.

18.   Передрій Г., Карпенко Т., У світі звуків і слів. Цікаві з фонетики, лексикології і словотвору. К., 1998. – 399с.

19.   Плиско К.М., Принципи, методи і форми навчання української мови. –Х., 1995.

20.   Потапенко О.І., Потапенко Г.І., Методика викладання української мови. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Вища шк.., 1992. – 126с.

21.   Практикум з методики навчання української мови/ За ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 302с.

22.   Програма курсу “Сучасна українська літературна мова” (розділи “Словотвір”, “Морфологія”, “Діалектологія”, “Синтаксис”, “Основи культури мовлення і стилістики”, “Методика викладання української мови”)/Укл.: Загнітко А.П., Шевчук О.С., Омельченко З.Л., Могила Н.М., Лук’янчук Т.О. – Донецьк: ДонДУ, 2000. – С.53-74.

23.   Тарасенко Г.С., Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання. – К.: Рута, 2000. – 208с.

24.   Тестові завдання до курсу “Методика викладання укр. Мови у загальноосвітніх закладах”/Колектив авторів: Н.Могила, О.Важеніна, І.Малозіна, за заг. ред. Могили Н.М. – Донецьк, 2004. 56с.

25.   Українська мова/ Упоряд. Л.Г.Чернігова, Т.О.Харахоріна. – Донецьк, 1996. – 227с.

26.   Шелехова Г.Т., Про систему роботи розвитку зв’язного мовлення учнів.// Диво слово. – 1994. -- №1. – С.28-29.

27.   Шелехова Л., Організація творчої навчально-пізнавальної діяльності учнів// Рідна школа. – 1997.-- №9. – С.36-39.

Детальніше...