Наукові проекти

Наукові проекти

Важнік Сяргей. Спроба тыпалогіі сінтаксічных слоўнікаў славянскіх моў

Важнік Сяргей. Спроба тыпалогіі сінтаксічных слоўнікаў славянскіх моў // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 15 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 228-234.

 

Сяргей Важнік

ББК Ш 12*22
УДК 807

 СПРОБА ТЫПАЛОГІІ СІНТАКСІЧНЫХ СЛОЎНІКАЎ СЛАВЯНСКІХ МОЎ

У статті запропоновано результати зіставного аналізу синтаксичних (валентнісно-дистрибутивних) словників. Значну увагу приділено теоретичним проблемам дієслівної  валентності та її опису у  валентнісних словниках слов’янських мов.
          
Ключові слова: синтаксичний словник, модель валентності.

1. З пачатку 80-х гг. у славістыцы назіраецца своеасаблівы “лексікаграфічны бум”, звязаны са стварэннем валентнасных / дыстрыбуцыйных слоўнікаў дзеясловаў [SP 1980-1992; Kawka 1980; Попова 1987; Интенциjално 1990; Slovesa pro praxi 1997].

У апошні час актывізавалася праца і па стварэнні слоўнікаў “актыўна­га” (тлумачальна-камбінаторнага, ідэаграфічнага) тыпу (гл. [ТСРГ 1999; Семантические модели 1998; Русские глагольные предложения 2002]).

Шмат увагі надаецца таксама тэарэтычным праблемам дзеяслоўнай валентнасці і яе парамет­рызацыі ў кантраcтыўных валентнас­ных слоўніках: гл., на­прык­лад, ма­тэрыялы тэматычнага зборніка “Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujęzycznej” [Walencja 1991]. У сувязі з праблемай атрыбуцыі дзеяслоўнага прэдыка­та ў сінтаксіч­ных слоўніках узнікае праблема комплекснага лек­сікаграфічнага апісання дзеясловаў [Важник 2004].

Выразна выяўляецца тэндэнцыя да лексікаграфічнага апісання дзеясловаў у супастаўляльным плане [Апресян, Палл 1982; Problemy teoretyczno-metodologiczne 1991; Rytel-Kuc 1991; Rytel-Kuc, Romanowska 1991; Cirko 1991; Малджиева 1991; Rytel-Kuc, Greń, Ordęga 1993; Czesko-polski 1994; Ukraińsko-polski 2003; Руденко, Ивашина, Яумен 2004].

Детальніше...

Виноградова Е.Н., Ситарь А.В., Важник С.А. Опыт представления типовой ситуации ...

     Виноградова Е.Н., Ситарь А.В., Важник С.А. Опыт представления типовой ситуации (на примере ТС платы) // Русский язык: исторические судьбы и современность: ІІІ Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, 20-23.03.2007): Труды и материалы / Составители М.Л.Ремнева, А.А.Поликарпов. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 758-759.

Опыт представления типовой ситуации (на примере типовой ситуации платы)

Е.Н.Виноградова, А.В.Ситарь, С.А.Важник

МГУ им. М.В.Ломоносова, Донецкий национальный университет, Белорусский  государственный  университет

функционально-коммуникативная грамматика, типовая ситуация, денотативная структура, модели предложений, сопоставительный аспект

In the abstract the typical situations as a basic of teaching language for foreigners is regarded.
The typical situation is also a useful instrument to comparative analysis. Particular study is
devoted to the typical situation of payment.

Детальніше...

Ситар Ганна. Моделі дієслівних речень з предикатами членування та їх мовленнєві реалізації ...

Ситар Ганна. Моделі дієслівних речень з предикатами членування та їх мовленнєві реалізації в українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 12 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 171-180.

 

 

 

Ганна Ситар

ББК Ш12=411.4*22

УДК 81’367=161.2

МОДЕЛІ ДІЄСЛІВНИХ РЕЧЕНЬ З ПРЕДИКАТАМИ ЧЛЕНУВАННЯ

ТА ЇХ МОВЛЕННЄВІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Детальніше...

Правдина Надежда. Описание классов моделей предложений и ролевая грамматика...

Правдина Надежда. Описание классов моделей предложений и ролевая грамматика (на материале предложений, сформированных глаголами передачи информации) // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 13 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 208. – 212.

 

Надежда Правдина

ББК Ш 12 = 411.4*316

УДК 801.311

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ МОДЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И

РОЛЕВАЯ ГРАММАТИКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

 СФОРМИРОВАННЫХ ГЛАГОЛАМИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ)

 

Стаття є спробою застосувати рольову граматику до аналізу речень, які відображають ситуацію передачі інформації з дієсловами мовленнєвої дії.

Ключові слова: рольова граматика, денотативна структура, типова ситуація, денотативні ролі, актанти, моделі речення.

Детальніше...

Ситар Ганна. Біномінативні речення з предикатами партитивного відношення в українській мові

Ситар Ганна. Біномінативні речення з предикатами партитивного відношення в українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 11. У 2 частинах / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Част. І. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 227-236.

 

 

 

Ганна Ситар

ББК Ш 12 = 411*22

УДК 81’367

БІНОМІНАТИВНІ РЕЧЕННЯ З ПРЕДИКАТАМИ

ПАРТИТИВНОГО ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Детальніше...