Методичні студії

Методичні студії

Методичні студії. Випуск 2

Методичні студії: Зб. наук.-мет. праць. Випуск 2 / Укл. : Анатолій Загнітко (відпов. ред.). та ін. Донецьк: ДонНУ, 2012. – 503 с.

ЗМІСТ

ВСТУП

 

8

Розділ І

Стан та перспективи розвитку вищої освіти у підготовці фахівців-гуманітаріїв

12

Загнітко Анатолій

 

Активізаційні методики в сучасній вищій школі (за матеріалами викладання спеціальних курсів)

12

Sztobryn Sławomir

 

Filozofia wychowania w Polsce w XX wieku. Zarys problematyki

28

Голощапова Олена, Могила Надія

Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів-словесників (на матеріалі спецкурсу «Нові технології навчання»)

45

Князев Надія

До питання вивчення української мови (за професійним спрямуванням)

51

Кравченко Євдокія

Інтерактивне навчання як засіб формування комунікативної україномовної компетенції студентів

60

Краснікова Валентина

Культурологічний підхід до навчання української мови у вищій школі

66

Мороз Валентина

Методика викладання синтаксичних засобів експресивного дискурсу

72

Омельченко Зоя,

Важеніна Олена

Теоретико-методичні засади вивчення прислівника у вищій школі

81

Приходченко Катерина

Власні назви в казкових творах Івана Франка

89

Ситар Ганна

 

Синтаксичний розбір фразеологізованих речень у вишівській практиці викладання української мови

95

Ярошевич Ірина

Методологічні засади професійно-педагогічної підготовки викладача літературознавчих дисциплін у вищій школі

105

Розділ ІІ

Інноваційні освітні технології у навчально-виховному процесі

120

Аверкієва Альона

Лінгвістичні ігри як засіб впровадження інтерактивного навчання

120

Бараненко Валентина

Технологія формування літературної грамотності

124

Барановська Вікторія

Використання елементів розвитку критичного мислення для збагачення словника та розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

130

Іванченко Віктор

Роман Л. М. Толстого «Анна Кареніна» крізь призму гендерної проблематики

136

Кравченко Ольга

Використання інтерактивних форм роботи на уроках української мови і літератури

145

Крижановська Вікторія

Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках української мови та літератури як засіб розвитку мовленнєвих компетентностей учнів

152

 

Кураковська Ірина

Інтерактивні технології як засіб побудови ефективної розвивальної взаємодії «Учитель – учень»

158

Лукіна Тетяна

Проблемно-діалогічні ситуації та їх організація на уроках російської мови та літератури

164

Нарижних Ліліана

Інтегроване навчання читання в початковій школі

168

Нікітенко Лідія

Створення умов для ситуації успіху через інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури

176

Предко Оксана

Використання ігрових технологій на уроках української мови та літератури

181

Скворцова Тетяна

Інноваційні освітні технології в навчально-виховному процесі

184

Філіпенко Олена

Інтерактивні методи формування комунікативної компетентності як основи продуктивної творчої діяльності учнів

189

Хіжна Олена

Використання інтерактивних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

194

Розділ ІІІ

Викладання української мови в системі профільної та непрофільної освіти

201

Аксьонова Інна,

Познанська Віра

Принципи найменування персонажів у творах М. Коцюбинського

201

Арутюнян Сірануш

Засвоєння мовленнєвого етикету як передумова становлення комунікативної компетенції учнів старших класів

208

Білялова Дарина

Структурні вияви інтродуктивних елементів: елементарні, позиційні особливості і типологія вправ до їхнього вивчення

216

Гіюк Наталя

Теоретико-методична підготовка майбутніх учителів української мови до впровадження модульно-розвивального навчання

226

Димченко Любов

 

Розвиток креативного мислення старшокласників при вивченні української мови і літератури

233

 

Дмитряк Оксана

Підготовка майбутніх вчителів-словесників до формування в учнів соціальної і комунікативної компетентностей на уроках української мови під час вивчення лексикології

240

Калашнікова Поліна

Префіксальні утворення В. Стуса : матеріали для факультативних занять

248

Кириченко Марія

Духовні та морально-етичні аспекти вивчення української літератури у старших класах

255

 

Попова Вікторія

Підвищення ефективності уроку української мови засобами ігрових форм навчання

265

Савчина Лариса

Технологія формування творчої особистості

269

Харахоріна Тетяна

Формування мовної культури старшокласників в умовах профілізації навчання

276

Хомутовська Ольга

Особливості викладання категорії числа іменників у шкільному курсі української мови

285

 

Шингоф Ірина

Проблемно-пошукові підходи до викладання української мови в класах філологічного напряму

295

Розділ IV

Використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет під час викладання гуманітарних дисциплін

301

Винокурова Тетяна

Технології сучасного уроку мови

301

Демидова Маріанна

Організація дистанційного навчання учнів основної школи

312

 

Конопленко Наталія

Навчальна мультимедійна презентація

318

Мозгунов Володимир,

Ємелянова Тетяна

Застосування інформаційних технологій при формуванні комунікативних навичок учнів середньої загальноосвітньої школи

324

Мельникова Антоніна

Використання можливостей мережі Інтернет під час викладання української літератури

334

Мисик Тетяна

 

Використання проектних технологій на заняттях з орфографічного та орфоепічного практикуму у вищій школі

340

Могила Сергій

Презентація як засіб формування у студентів професійного інтересу до навчального процесу

346

Москвич Юлія

Роль мультимедійних технологій у проведенні лекцій з дисциплін культурологічного циклу

350

Пилипак Тарас

Використання комп’ютерних технологій на уроці української мови (на прикладі уроку узагальнення і систематизації знань з теми «Лексикологія» у 5-му класі)

357

 

Сурженко Світлана

Використання комп’ютерних технологій у викладанні біології як засіб формування пізнавального інтересу учнів

366

Розділ V

Удосконалення фахової компетентності викладача в системі неперервної професійної освіти

372

Бондаренко Дар’я

Українські відповідники російських активних дієприкметників теперішнього часу у публіцистичному стилі мовлення (матеріали для позакласної роботи)

372

Голуб Ірина

Фразеологічні синоніми і варіанти фразеологізмів у творах В. Яворівського (матеріали для позакласної роботи)

381

Дмітрішак Оксана

До питань статусу багатокомпонентного складного речення в сучасній лінгвістиці

390

Дончук Тетяна

Майстер-клас як ефективна форма підвищення професійної компетентності сучасного педагога

397

Дьяченко Наталя

Формування успішної особистості старшокласника шляхом упровадження в НВП кометентнісно орієнтованого підходу

404

Ковальова Марина

Особливості визначення домінанти синонімічних рядів, що містять синоніми-інновації

409

Коритченкова Ольга

Внутрішньопредметні зв’язки під час вивчення орфографії у п’ятому класі

417

Лактіонова Олеся

Семантичні та структурні вияви інфінітивних односкладних речень та їхні внутрішньотекстові функції (на матеріалі творів Оксани Забужко)

422

Литвиненко Яна

Урок узагальнення і систематизації знань. Практика і методика проведення

430

Малюга Оксана

Формування вміння вчитися у молодших школярів як умова успішного навчання в основній школі

435

Нізамієва Марта

Функційне навантаження архаїзмів в історичних повістях Б. Лепкого (матеріали для позакласної роботи)

444

Путрова Ольга

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

452

Романенко Володимир

Використання інтерактивних технологій на заняттях історії

459

Суббота Тетяна

Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності – вимога сучасного навчального процесу

468

Тищенко Лілія

Концепт смерті як макроконцепт мовної та когнітивної картини світу

474

МЕТОДИЧНА СКАРБНИЦЯ КАФЕДРИ

480

Бондаренко Світлана Федорівна.

Питання словотвору і формотворення на уроках мови

480

Вишня Любов Іванівна

Вивчення складу у зв’язку з правилами переносу

487

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

493

CONTENTS

 

498

 

 

 

 

 

 

Скачати у форматі .pdf (4.70 MB)