Методичні студії

Методичні студії

Методичні студії. Випуск 1

Методичні студії: Зб. наук.-мет. праць. Випуск 1 / Укл.: Анатолій Загнітко (відпов. ред.). та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 370 с.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

 

8

 

Розділ І

 

Формування вчителя як конкурентноспроможного фахівця

 

12

 

Важеніна Олена

 

Реалізація принципу наступності і перспективності у підготовці вчителів-філологів

 

12

 

Дончук Тетяна

 

Самоактуалізація вчителя важлива складова активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання

 

17

 

Загнітко Анатолій

 

Дериватологійні погляди Івана Ковалика в студентській аудиторії: штрихи до курсу «Історія українського мовознавства в особах»

 

24

 

Клещукова Ірина

 

Створення умов для формування самоосвітньої компетентності учнів при вивченні історії

 

36

 

Крохмаль Олена

 

Методика проведення рольової гри як інтерактивної форми уроку засвоєння нових знань з української літератури у 9 класі

 

40

 

 

 

Мачуха Оксана

 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців-гуманітаріїв

 

43

 

Могила Надія

 

Моделювання і проведення ділової гри зі студентами під час вивчення спецкурсу «Диференційоване навчання на уроках української мови»

 

46

 

Сизько Василь

 

Підготовка сучасного вчителя-науковця

 

55

 

Розділ ІІ

 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців-гуманітаріїв: методологія, теорія, досвід, проблеми

 

61

 

Алексич Тетяна

 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках англійської мови як засіб розвитку ключових та предметних компетентностей учнів

 

61

 

Баличев Руслан

 

Особливості викладання інформатики з використанням мультимедійних технологій

 

65

 

 

Бойко Георгій

 

Інформаційно-комунікативні технології – основа успішної діяльності вчителя у плані формування основних життєвих компетентностей випускників школи

 

73

 

Бочевська Наталя

 

Використання комп’ютерних технологій для формування інформаційної компетентності учнів

 

83

 

Воробйова Любов

 

Інтерактивне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури

 

88

 

Єсєналієва Тетяна

 

Використання інноваційних та інформаційних технологій у роботі з педагогічними кадрами (з досвіду роботи)

 

92

 

Зубченко Раїса

 

Інноваційний підхід до роботи вчителя-словесника – вимога часу

 

102

 

Колос Олег

 

Використання інформаційних технологій на заняттях з історії

 

107

 

 

Лупандіна Людмила

 

Узагальнення та систематизація знань старшокласників інтерактивними засобами

 

110

 

Макаренко Оксана

 

Технології, які сприяють формуванню компетентностей учнів

 

114

 

Малєнко Наталія

 

Інтерактивні методи навчання на уроці німецької мови

 

119

 

 

Мерц Тетяна

 

Використання сучасних технологій для формування комунікативної компетентності

 

123

 

Мисик Вікторія

 

Застосування мультимедійних презентацій на уроках української мови

 

127

 

Полонская Лариса

 

Формирование у учащихся ключевых компетентностей методом проектов

 

131

 

Путрова Ольга

 

Створення умов для формування самоосвітньої компетентності учнів при вивченні української мови та літератури: метод проектів

 

135

 

Савчина Лариса

 

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури

 

140

 

Розділ ІІІ

 

Удосконалення шкільної освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України

 

144

 

 

Аліфанова Інна

 

Завдання-інструкція як засіб формування у молодшого школяра вміння вчитися

 

144

 

Бесєдіна Валентина

 

Програма “Культура мовлення та стилістика для 8 класів ліцеїв, гімназій та колегіумів”

 

153

 

Винокурова Тетяна

 

Інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні числівника

 

157

 

Гайворонська Катерина

 

Тестова перевірка знань, умінь і навичок з української мови

 

164

 

Горбунова Олена

 

Технології розвитку комунікативної компетентності учнів

 

168

 

 

Демидова Мар’яна

 

Використання тренінгових технологій на заняттях з української мови і літератури

 

172

 

 

Єрмакова Надія

 

Управління розвитком творчого потенціалу учнів на уроках гуманітарного циклу

 

175

 

Кураковська Ірина

 

Психолого-педагогічні установки під час формування діалогічного мовлення учнів основної школи

 

181

 

 

Лутова Татьяна

 

Формирование языковой компетентности учащихся средствами субъективизации

 

183

 

Малюк Таїсія

 

Робота з формування в учнів комунікативної компетенції на уроках української мови

 

189

 

 

Мамченко Наталя

 

Інтеграція інноваційних педагогічних технологій як шлях модернізації сучасного уроку

 

194

 

Нікітенко Лідія

 

Лабораторно-практичні роботи у викладанні української літератури

 

198

 

 

Романенко Інна

 

Ситуативно-рольові ігри у навчанні іноземної мови

 

205

 

Стоциенко Алла

 

Активизация коммуникативной деятельности старшеклассников на уроках русского языка и литературы

 

209

 

Тимохіна Ірина

 

Мотиваційно-технологічна основа навчання. Потреба у творчих досягненнях

 

216

 

Ткаченко Валентина

 

Формування самоосвітніх компетентностей учнів шляхом використання модульно-розвивального навчання на заняттях з української мови та літератури

 

226

 

 

Третьяченко Олена

 

Активізація розумової діяльності учнів при вивченні української мови та літератури

 

228

 

Філіпенко Олена

 

Ділова активність на уроках української мови як один із шляхів розвитку комунікативної компетентності школярів

 

232

 

 

Якименко Оксана

 

Реалізація основних положень Концепції школи – родини у процесі професійної діяльності вчителя історії через розробку і втілення моральних аспектів педагогічної праці і використання виховного потенціалу предмета

 

238

 

 

Яковлева Олена

 

Методи і форми розвитку пізнавального інтересу як засобу формування особистості молодшого школяра

 

241

 

Розділ ІV

 

Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика

 

246

 

Богомолова Валентина

 

Компетентнісно-орієнтований урок української мови в умовах профільної школи

 

246

 

Грицук Наталія

 

Мельник Вікторія

 

Основні компоненти виховного аспекту уроків української мови

 

253

 

 

Гордєєва Любов

 

Виховання естетико-екологічної культури учнів на матеріалах українознавства

 

258

 

Денисенко Марина

 

Етнографія в системі профільного навчання

 

264

 

Деревянкина Наталя

 

Внедрение текстоцентрического подхода в процессе преподавания русского языка

 

268

 

Добровольська Тетяна

 

Напрямки відслідковування гуманітарних знань у процесі моніторингу

 

271

 

Дьяченко Наталя

 

Формування креативної компетентності учнів через організацію самостійної роботи на уроках словесності та в позаурочний час

 

275

 

Дяченко Олена

 

Використання інтерактивних домашніх завдань на уроках української мови та літератури

 

281

 

 

Зантарія Наталія

 

Реалізація соціокультурної змістової лінії у навчанні учнів початкової школи

 

288

 

Зеленська Оксана

 

Формування компетенцій на уроках української мови в початковій школі

 

292

 

Кириченко Марія

 

Формування мовленнєвої компетенції учнів у вивченні орфографії

 

297

 

Кобзар Ірина

 

Ергоніми в сучасній українській мові

 

304

 

Кондратьева Лидия

 

Педагогическая поддержка интеллектуального и эмоционального развития учащихся как составляющая здоровьесберегающих технологий

 

307

 

Мандрика Світлана

 

Рорзвиток критичного мислення учнів на уроках української мови

 

315

 

Мисик Вікторія

 

Мисик Тетяна

 

Метод проектів і його життєво-компетентнісний потенціал

 

321

 

Мишко Тетяна

 

Профорієнтаційна робота на уроках української мови (із досвіду роботи)

 

324

 

Молчанова Мария

 

Использование игровых элементов на уроках русского языка и литературы

 

328

 

Сапєлкіна Надія,

 

Хандюк Аліса

 

Використання зарубіжної методичної системи «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» на уроках української мови

 

335

 

 

Сотник Лідія

 

Вплив інноваційних технологій на розвиток особистості молодшого школяра

 

340

 

Суббота Тетяна

 

Інтерактивні технології в оптимізації навчальної діяльності школярів

 

342

 

 

Тарасова Людмила

 

Роль тренингов в развитии коммуникативной компетенции и формировании творческих способностей учащихся

 

347

 

 

Фірсункова Ярослава

 

Формування творчої компетентності на уроках англійської мови

 

351

 

Шапран Дар’я

 

Навчання фахової підмови в системі мовної освіти студентів-маркетологів

 

357

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

 

360

 

CONTENTS

 

 

365

 

Скачати у форматі .pdf (3.08 MB)