Випуск 34

Випуск 34

Випуск 34

ЗМІСТ

 

 

 

Загнітко Анатолій

Вступ

11

 

 

 

РОЗДІЛ І

Матеріали до ХVІ Міжнародного зʼїзду славістів

13

 

Граматична категоризація в словʼянських мовах у діахронії та синхронії

 

 

 

 

Бранднер Алеш

Функции русского беспредложного винительного падежа на фоне исторического развития языка

13

Всеволодова Майя

Славянские языки: объективная грамматика и категория грамматикализации

18

Загнітко Анатолій

Рівнево-ступенева типологія граматизації в сучасному слов’янському реченні)

28

Попович Людмила

Граматикалізація показників евіденційності в українській мові

38

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Теоретичні питання синтаксису

53

 

 

 

Кобченко Наталя

Техніка оформлення подвійного підрядно-предикативного зв’язку на рівні простого речення

53

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

61

 

 

 

Бороденко Людмила

Запозичення релігійної сфери в лексичній системі польської мови.

61

Грижак Людмила

Емоційно-оцінні слова в портретному зображенні жінок у романі Чарлза Діккенса «Холодний дім»

64

Добровольська Оксана

Назви митців у середньоанглійській мові: етимологія та вжиток

68

Стишов Олександр

Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття

76

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

85

 

 

 

Бурак Віра

Субзнакова фіксація лінгвокультурного змісту в похідних номінаціях родичів (на матеріалі української та польської мов другої половини ХІХ століття )

85

Гайдук Неллі

Аналіз варіантів культурно-ціннісної інтерпретації концепту мультикультуралізм в українській та російській мовах (на матеріалі газетних статей українських та російських інтернет-видань)

100

Краснобаєва-Чорна Жанна

Цінність розум: семантика, структура, прагматика (на матеріалі англійської, німецької, української та російської фразеології)

104

 

 

 

РОЗДІЛ V

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

110

 

 

 

Вільчинська Тетяна

Концепт “війна”: особливості мовної об’єктивації у газетному тексті

110

Олійник Наталя

Концепт нестача та його історічний розвиток в англійській мові

114

Ольхович-Новосадюк Марія

Емоційний концепт РАДІСТЬ в англійській лінгвокультурі

118

Пикалюк Роман

Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного

123

Попова Наталія

Динаміка розвитку концепту aventurismo і його роль у становленні національної концептосфери Іспанії

127

Радчук Ольга

Актуальність генетичного зв’яку опозитів відсутністьприсутність для когнітивного вивчення поняття відсутність

133

Самсоненко Наталія

Граматичне подання мотиву медитативної та споглядальної самотності (на матеріалі російськомовної поезії XIX – XXI століть)

138

Совтис Наталія

Українська пісня в польському перекладі

142

Шевченко Лариса

Моделювання структури концептосфери Нового Завіту засобами епідигматики

147

Щербак Олена

Ключовий знак як впливовий стрижень структури лінгвосеміотичного коду рекламної комунікації: проблеми ідентифікації

152

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

161

 

 

 

Гаврилюк Ірина

Експресивна номінація в сучасному топоніміконі

161

Дружинець Марія

Вимова звукосполук українськими респондентами Придністровʼя: норма та девiацiї

166

Микитюк Оксана

Антропонімний простір Дмитра Донцова як відтворення духовного та героїчного минулого українського народу

170

 

 

 

РОЗДІЛ VII

Наукові лінгвістичні школи: структура і функції

176

 

 

 

Космеда Тетяна

Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі університетської системи

176

 

 

 

РОЗДІЛ VIIІ

Хроніки/ Рецензії й анотації

184

 

 

 

Зінкевич-Томанек Божена

Краківська україністика ‒ вчора і сьогодні

184

Бранднер Алеш

Новое осмысление исторической грамматики русского языка

Рец. на навч. видання: Нестерова Н. А.: Историческая грамматика русского языка: учебное пособие. Саранск: Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева 2012, 178 с.

195

 

 

 

Відомості про авторів

 

198

 

 

 

 Скачати у форматі .pdf