Випуск 33

Випуск 33

ЗМІСТ. Лінгвістичні студії. Випуск 33

 

 

 

Загнітко Анатолій

Вступ

11

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

 

 

 

 

Загнітко Анатолій

Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі

13

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

 

 

 

 

Костусяк Наталія

Синтаксична віддієслівна ад’єктивація в сучасній українській літературній мові

25

Слободян Марія

Функціонально-семантичний портрет частки тільки у художньому стилі

31

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

 

 

 

 

Григорʼєва Ганна

Особливості імпліцитного протиставлення на матеріалі сучасної англійської, німецької, російської та української мов

38

Кобченко Наталя

Типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку

41

Мельник Ірина

Лівобічний валентний потенціал прислівникових предикатів

50

Ситар Ганна

Шляхи утворення синтаксичних фразеологізмів в українській мові

54

Солодовник Оксана

Семантика уточнень на рівні парцельованих конструкцій у різних функціональних стилях сучасної англійської мови

61

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Історія мови

 

 

 

 

Фаріон Ірина

Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект

66

 

 

 

РОЗДІЛ V

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

 

 

 

 

Межов Олександр

Синонімічні конструкції з транзитивною семантикою в сучасній українській мові

74

Струганець Юрій

Семантичні та формально-структурні параметри футбольної лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття

79

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

 

 

 

 

Краснобаєва-Чорна Жанна

Аксіофраземна прагматика: репрезентація кодів культури в ціннісній картині світу (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов)

83

 

 

 

РОЗДІЛ V

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

 

 

 

 

Архіпова Ірина

Дослідження авторського відступу у структурно-семантичному і семіотичному ключі

89

Драч Наталія

Лінгвокогнітивні аспекти регулярних граматичних порушень (на матеріалі сучасної німецької мови)

92

Каленюк Світлана

Роль семіотичних кодів у продукуванні семантичної гетерогенності повісті Т. Прохаська «Довкола озера»

98

Космеда Тетяна

Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації

103

Ковалик Наталія

Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів

108

Крамар Наталія

У пошуках інтегративного підходу до конструювання авторської ідентичності в науковому дискурс

113

Наєнко Галина

Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу

120

Піддубна Наталія

Вербалізація концепту «Бог» в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка

127

Романченко Алла

Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування

131

Сазонова Ярослава

Прагматичний потенціал займенника it у текстах дискурсу жахів

135

Скоробогатова Олена, Бувалець Олена

Бінарні опозиції у російськомовному поетичному тексті XX‑XXI століть (на прикладі дефісних субстантивних біномів)

140

Харитонова Дарина

Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів

144

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

 

 

 

 

Колесников Андрій

Лінгвістичні ареали межиріччя Дністра і Дунаю

153

 

 

 

РОЗДІЛ IX

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

 

 

 

 

Данилюк Ілля

Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості

159

 

 

 

РОЗДІЛ X

Хроніки / Рецензії й анотації

 

 

 

 

Архангельська Алла

Оломоуцька україністика сьогодні: здобутки і перспективи

165

Загнітко Анатолій

Контрастивний погляд на акціональність

Рец. на наукове видання (монографію): Ивановић М. Акционалност – семантика и форма: у савременом украjинском и српском jезику / Милена Ивановић. – Београд: Филолошки факультет Универзитета, 2016 (Београд: Чигоjа штампа). – 257 с.

175

Ляхур Чеслав

Вторинні прийменники польської мови (діахронічний аспект)

Рец. на кн.: Aleksandra Janowska, Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, 120 ss.

178

 

 

 

Відомості про авторів

 

181

 

 

 

 

Скачати у форматі .pdf