Випуск 32

Випуск 32

ЗМІСТ. Лінгвістичні студії. Випуск 32

 

 

 

 

Загнітко Анатолій

Вступ

11

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

13

 

 

 

Лабетова Вікторія

Категорія визначеності / невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови

13

Шафернакєр-Швірко Анна

Креативність у викладанні

18

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

22

 

 

 

Загнітко Анатолій

Відмінкова концепція Юрія Шевельова: безприйменникові родовий і знахідний

22

Кущ Наталія

Визначення частки та її функційних різновидів (з опертям на сучасний український дискурс)

30

Тищенко Олена

Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові

33

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

37

 

 

 

Калашник Оксана

Займенник як засіб творення стилістичних фігур

37

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

42

 

 

 

Бороденко Людмила

Генетична специфіка іншомовних елементів у сучасній україністиці (на матеріалі ідіостилів Ю. Андруховича, І. Карпи, І. Роздобудько, О. Забужко)

42

Пефтієва Олена

Ґенеза образного лексико-семантичного варіанта слова

45

 

 

 

РОЗДІЛ V

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

51

 

 

 

Гнатюк Любомира

Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях

51

Молчко Оксана

Відтворення культурно-специфічного смислу порівняння у перекладі (на матеріалі фауноназв БИК, ВІЛ, ТУР в українській та англійській мовах)

58

 

 

 

РОЗДІЛ VI

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

62

 

 

 

Арешенкова Олександра

Комунікативно-прагматичний потенціал маніпулятивних формул у текстах комерційної реклами

62

Космеда Тетяна

Актуалізація категорій «лінгвонаціоналізм» і «лінгвопатріотизм» у сучасному мовознавстві

66

Федорюк Лілія

Методологія аналізу структури концепту: когнітивний та лінгвокульутрологійний аспекти

70

Чабан Василина

Концепт GODNOŚĆ у словниках польської мови

76

Юлдашева Людмила

Мотиваційні типи номінування сучасних українських творів

82

 

 

 

РОЗДІЛ VІI

Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

88

 

 

 

Фалафівка Олеся

Мовні маркери стереотипності в описах національних характерів (на матеріалі української газетної публіцистики)

88

 

 

 

РОЗДІЛ ІI

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

93

 

 

 

Данилюк Ілля

Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості

93

Ситар Ганна

Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у тексті: спроба побудови

100

 

 

 

РОЗДІЛ IX

Хроніки

109

 

 

 

Юзвікєвич Пшемислав

Вроцлавській україністиці – 15 років

109

 

 

 

Відомості  про авторів

 

118

 

 

 

 

Скачати у форматі .pdf