Випуск 31

Випуск 31

ЗМІСТ 31. Лінгвістичні студії. Випуск 31

Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ, 2016.  – Вип. 31. – 73  с.

 

ЗМІСТ

 

 

 

Загнітко Анатолій

Вступ

7

 

 

 

РОЗДІЛ І

Актуальні проблеми морфології

9

 

 

 

Загнітко Анатолій

Граматична концепція Юрія Шевельова: називний ↔ кличний у системі іменникової категорійності

9

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Теоретичні питання синтаксису

14

 

 

 

Кобченко Наталя

Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків

14

Ситар Ганна

Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину

20

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

26

 

 

 

Яслик Володимир

Мовляв (мов) як засіб вираження евіденції

26

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

31

 

 

 

Юзвікевич Пшемислав

Назви неїстівних і отруйних грибів в українській та польській мовах – семантичний аналіз

31

 

 

 

РОЗДІЛ V

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

39

 

 

 

Гнатюк Любомира

Різноманітні імпліцитні засоби у стратегії натяку. До проблеми імпліцитності в сучасній лінгвістиці (на матеріалі англійської мови)

39

Гузенко Світлана

Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі

43

Совтис Наталія

Діалектна основа мови творів Лева Венглінського

46

Федорюк Лілія

Кваліфікаційно-репрезентативний вияв національного характеру в мові (на прикладі концепту СМЕРТЬ)

50

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

56

 

 

 

Білик Яна

 

Просторові дієслівні конструкції з прийменником п’ід (׀поп’ід, з-п’ід, з‑|поп’ід) у східностепових говірках: семантичне і функціональне варіювання

56

Краєвська Ганна

Про деякі фонетичні явища в говірках Центрального Поділля (на матеріалі термінології традиційних народних ремесел)

59

 

 

 

РОЗДІЛ І

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

63

 

 

 

Данилюк Ілля

Лінгвістичні інформаційні технології як інструмент лінгвоперсонології

63

 

 

 

РОЗДІЛ VIIІ

Хроніки

67

 

 

 

Ситар Ганна

Міжнародний науковий семінар «Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми» (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.)

67

Загнітко Анатолій

Панорамність лінгвослов’янських студіювань: Хроніка Міжнародної конференції «Слово і речення в сучасних слов’янських мовах: опис, порівняння, переклад» (м. Вроцлав, 12‒13 травня 2016 р.)

68

Загнітко Анатолій

Розвій україністичних студіювань : Хроніка Міжнародної наукової конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…» (м. Познань,
19‒20 травня 2016 р.)

69

 

 

 

Відомості  про авторів

 

72

 

 

 

 

Скачати у форматі .pdf