Випуск 30

Випуск 30

ЗМІСТ 30. Лінгвістичні студії. Випуск 30

Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Київ – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Вип. 30. – 213 с.

ЗМІСТ

INTRODUCTION

 

11

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

13

 

 

 

Марія Конюшкевич

Теоретичне моделювання для виявлення інвентарю прийменниково-сполучникових формантів предикативних синтаксем у поліпредикативній структурі

13

Оксана Путіліна

Глибинні категорії сучасної англійської мови: перспективи застосування

22

Анатолій Загнітко

Системність категорійної семантики: рівнево-типологійні вияви

31

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Теоретичні питання синтаксису

41

 

 

 

Ольга Буденіс

Парадигма просторових реченнєвих сполук з базовим компонентом «СТОРОНА»

41

Анна Рижкович

Прийменникові сполуки з темпоральною семантикою в білоруській мові: базовий компонент, ускладнювачі

48

 

 

 

РОЗДІЛ ІII

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

55

 

 

 

Оксана Дзера

Типологія біблеїзмів: англо-українська бінарна опозиція

55

Тетяна Космеда

Теорія і практика сучасної двомовної лексикографії: проблема репрезентації польсько-українських усталених виразів 

63

Михайло Вінтонів,

Олена Шатілова

Функційні вияви часток у сучасній публіцистиці (на матеріалі української та польської мов)

73

 

 

 

РОЗДІЛ IV

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

78

 

 

 

Наталія Клименко

Фрагмент словника східностепових українських говірок

78

Олена Важеніна

Потенційні можливості фразеологічних одиниць у химерно-художніх текстах

83

 

 

 

РОЗДІЛ V

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

89

 

 

 

Вікторія Андрущенко

Міжрівнево-мовний вияв зв’язності в художньотекстовому утворенні

89

Ганна Черненко

Стереотипізація концепту РАДЯНСЬКИЙ у пострадянському дискурсі (на матеріалі українських ЗМІ 2000-х рр.)

93

Ольга Дунаєвська

“Хрещений батько” – інтердискурсивна актуалізація номінативного простору “Хрещення дитини”

99

Ігор Проценко

Організація художнього часу в сучасній латиноамериканській літературі (на прикладі романів Адольфо Біой Касареса «Винахід Мореля» та Хуана Мануеля Маркоса «Зима Ґюнтера»)

103

Наталія Пирлік

Реалізація принципу «політичного дуалізму» у виступах Мадлен Олбрайт

112

Інна Юшковець

Реалізація тактик «залучення до демократичних цінностей» і “визнання пріоритету загальнолюдських цінностей» у політичних промовах канцлерів ФРН

116

 

 

 

РОЗДІЛ VI

Етнолінгвістика, лінгвокультурологія та ономастика: стан і перспективи дослідження

121

 

 

 

Галина Лукаш

Онімна гра в сучасній номінації

121

Галина Намачинська

Функціонування українізмів-артефактів у художньому тексті В. Короленко (до 160 річниці від дня народження письменника)

125

Анна Шафернакер-Свірко

Культурологічний компонент на уроці російської мови (на прикладі життя і творчості Марка Шагала)

129

 

 

 

РОЗДІЛ VIІ

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

135

 

 

 

Оксана Комарницька

Моделі штучного інтелекту для порівняння текстової інформації за змістом

135

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Рецензії та анотації

140

 

 

 

Марія Конюшкевич

Білорусь і білорусистика в уявленні чехів. Рецензія на монографію : Чеське уявлення про Білорусь / За ред. Віри Ленделової, Юрія Марвана, Міхала Вашичека [Текст] / Марія Конюшкевич. – Прага : Каролінум, 2013.

140

Тетяна Космеда

Зразок українського науково-аналітичного дискурсу. Рецензія на монографію : Загнітко Анатолій Панасович. Сучасна лінгвістика : погляди та оцінки : науково-аналітичне видання [науково-аналітичне видання] [Текст] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк : ДонНУ; Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – 472 с.

145

Чеслав Ляхур

Відмінкова граматика в сучасних англійській та українській мовах. Рецензія на монографію : Путіліна Оксана. Відмінкова граматика : об’єктні відмінки в сучасних англійській та українській мовах : Монографія [Текст] / Оксана Путіліна. – Київ– Вінниця, 2015. – 311 с.

148

Ігор Проценко

Зима не буває вічною. Рец. на книгу : Хуан Мануель Маркос. Зима Гюнтера / Хуан Мануель Маркос. – Асунсьйон : Критеріо Едисьйонес, 2012. – 368 с. : Пер. англ. Хосе Антоніо Алонсо Наварро.

149

Оксана Путіліна

Нариси із сучасної лінгвістики. Презентація книги : Загнітко Анатолій Панасович. Сучасна лінгвістика : погляди та оцінки : науково-аналітичне видання [Текст] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 472 с.

151

Оксана Путіліна

Сучасна граматика : основні вектори розвитку. Рецензія на монографію : Загнітко Анатолій Панасович. Теорія граматики і тексту : монографія [Текст] / Анатолій Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 480 с.

152

Оксана Путіліна

Термінологічно-поняттєвий вимір сучасної лінгвістики. Презентація книги : Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4-х т. – Т. 1 [Текст] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 402 с. ; Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4-х т. – Т. 2 [Текст] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. Т. 2. – 350 с. ; Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4-х т. – Т. 3 [Текст] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Т. 3. – 426 с. ; Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4-х т. – Т. 4 [Текст] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Т. 4. – 388 с.

155

Анатолій Загнітко

Актуальні питання сучасної гендерної лінгвістики. Рецензія на монографію : Космеда Т.А. Гендерна лінгвістика в Україні : історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : [колект. моногр.] / Т.А. Космеда, Н.А. Карпенко, Т.Ф. Осіпова, Л.М. Саліонович, О.В. Халіман ; за наук. ред. проф. Т.А. Космеди. – Х. : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2014. – 472 с.

157

Анатолій Загнітко

Інновації в сучасних українській та англійській мовах :особливості деривації. Презентація книги : Путіліна Оксана. Деривація в сучасній англійській мові у зіставленні з українською [Текст] / Оксана Путіліна : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. А.П. Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 100 с.

159

Анатолій Загнітко

Теорія відмінкової граматики в англійській та українській мовах. Презентація книги : Путіліна Оксана. Відмінкова граматика : об’єктні відмінки в сучасних англійській та українській мовах : Монографія [Текст] / Оксана Путіліна. – Київ – Вінниця, 2015. – 311 с.

161

Анатолій Загнітко

Розмаїття лінгвістичних пошуків. Рецензія на монографію : Одеська лінгвістична школа : координати сучасних пошуків : колект. монограф. / кол. авт. : за заг. ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – 560 с.

163

 

 

 

ABSTRACTS

 

166

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

202

 

 

 

SUBMISSION INFORMATION

 

204

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

209

 

Скачати у форматі .pdf