Випуск 9

Випуск 9

Зміст

ВСТУП

 

6

РОЗДІЛ І

Актуальні проблеми морфології

 

 

 

 

Всеволодова Майя

Предлог как грамматическая категория: проблемы дефиниции, типология, морфологические и синтаксические характеристики

8

Клименко Ніна

Формально-граматична і семантична структура категорії роду іменника в новогрецькій та східнослов’янських мовах

15

Колесников Андрій

Типологічні параметри граматичної категорії числа українських іменників

32

Рибенок Вікторія

Характер  видових  обмежень в  англійській  мові

 

 

 

37

РОЗДІЛ ІІ

Теоретичні питання синтаксису

 

 

 

 

Вихованець Іван

Комунікативні категорії речення

43

Вінтонів Михайло

Функціонування  нерозчленованих речень-висловлень з нульовою темою у поезії В.Стуса

46

Данилюк Ілля

Метафора в семантико-синтаксичній структурі речення

50

Дубовик Людмила

Еволюція поглядів на складнопідрядне речення

з підрядним причини

54

Зарицька Вікторія

Складнопідрядні речення з синкретичними

означально-з’ясувальними підрядними

64

Куц Олена

Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із чотиривалентними дієсловами руху, переміщення

69

Радіонова Тетяна

Проблема ряду в сучасній лінгвістиці

74

Ситар Ганна

Статус предиката партитивного відношення у

сучасній українській літературній мові

79

 

РОЗДІЛ ІІІ

Філософія мови

 

 

 

 

Космеда Тетяна, М’яснянкіна Любов

Порівняння в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики (на матеріалі аналізу ідіостилю М.Шолохова)

87

Луценко Николай

Профессионализм и любительство в философии языка Статья первая

94

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

 

 

 

 

Вєтрова Ельвіра

“Серденько моє єдине, дівчинко моя маленька, Вірунечко кохана!”(етикетні формули  звертання  у  листах  М.Коцюбинського  до дружини)

108

Ілик Тарас

Про деякі специфічні шляхи творення нових лексем у комп’ютерному слензі

114

Коломієць Ольга

Особливості фразеологічного значення і фразеологічна синонімія

119

РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

 

 

 

Кремзикова Світлана

Багатоланковий словотвірний ряд як одиниця системного опису мови (на матерiалi старофранцузького i сучасного французького перiодiв)

124

Куцова Раїса

Реалізація морфемної природи прийменника

в словотворі

131

 

 

РОЗДІЛ VІ

Українська термінологія

 

 

 

 

Лук’янчук Тамара

Проблема синонімії в юридичній термінології

135

Мачай Тетяна

Сучасні тенденції у використанні термінів і термінологічних сполук в україномовному науково-технічному тексті

139

Чернишова Лариса

Статус спеціалізованих атрибутивних елементів

як якісних кваліфікаторів предметних імен

у науково-будівельному стилі

147

Шапран Дар’я

Екстралінгвістична детермінованість формування

української маркетингової термінології

153

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Лінгвістика тексту

 

 

 

 

Булык Юрий

К вопросу об аспектах изучения  рекламного дискурса

158

Виноградова Ольга

Текстотвірна функція локативів

сучасної української літературної мови

161

Загнітко Анатолій

Імплікація як тип внутрішньотекстової організації

167

Кульбіда Наталя

Структурнi та мовностилiстичнi ознаки науково-технiчного тексту

172

Мациевская Наталья

Скоморох в концептуальной картине мира

русского народа

176

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Проблеми ономастики слов’янських мов

 

 

 

 

Курдюмова Ірина, Семеніхіна Олександра

Лексикографічне відбиття структурної співвіднесеності українських імен та по батькові

181

Мороз Оксана

До питання про фактори та способи фразеологізації власних імен

186

Подмаркова Алла

Эволюция антропонимической модели в славянских и германских языках

194

 

 

 

РОЗДІЛ IХ

Фонологія і фонетика

 

 

 

 

Пересада Игорь

Согласные в немецком языке и особенности их развития (на материале древних текстов)

200

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Особливості говорів української мови

 

 

 

 

Михайлова Наталія

Особливості формування і сучасний стан дієслівної парадигми дійсного способу гетерогенних говірок Володарського району Донецької області

208

Сіденко Надія

ЛСГ найменувань підвищеного рельєфу в східностепових говірках Центральної Донеччини

213

Фроляк Любов

Вияв типів артикуляційної бази у східностепових говірках Донеччини

218

Хобзей Наталя

Назви домашнього чорта, який приносить багатство,

у говірках південно-західного наріччя

224

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Рецензії та анотації

 

 

 

 

Загнітко Анатолій, Зарицька Вікторія

 

Практикуми із синтаксису: Рец. на кн.: Рагаўцоў В.І. Сінтаксіс беларускай і рускай моў. Дыскусійная питанні.- Мн.: Універсытэцкае, 2001.- 199 с.;

Рагаўцоў В.І. Практыкум па гісторыі агульнага мовазнаўства.- Мн.: Універсытэцкае, 2001.- 184 с.

229

 

 

 

Відомості  про авторів

 

233

 

 

 

The contents

 

235