Випуск 8

Випуск 8

Зміст

ВСТУП

 

РОЗДІЛ І

Актуальні проблеми морфології української мови

 

 

Рибенок Вікторія

Вираження послабленої  та  посиленої    інтенсивності  виконання дії   в  межах вторинних видових кореляцій

Саплін Юрій   

Функціонування займенників у радянських “новомовах”

Скаб Мар’ян      

Так зване “сплутування” форм вокатива та номінатива і його тлумачення лінгвістами

Чолкан Валентина

Частка як модальний компонент функтива складного речення

Шевчук Ольга   

Семантичні можливості часток в українській мові

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Теоретичні питання синтаксису

 

 

Лущай Валентина

Динаміка позиційного складу речення у процесі формування висловлювання

Малявін Андрій   

Типологія конструкцій із значенням умови

Соколова Світлана      

Проблема дефініції результативності дієслова в сучасній граматиці

Ткачук Вадим      

Функціональність модальності: мова та метамова

Чернишова Лариса

Деякі структурно-семантичні особливості присубстантивно-означальних речень

Шабат Світлана

Комунікативно-прагматичні аспекти питально-спонукальних речень

Шитик Людмила    

До проблеми синкретизму семантико-синтаксичних відношень

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Функціонально-комунікативний синтаксис

 

 

Вінтонів Михайло

Питання межі складеного дієслівного присудка в сучасній українській мові

Петрова Ольга

Функціональні особливості деяких ідіоматичних словосполучень

Пономарьова Людмила

Диференційні та кваліфікаційні ознаки складнопідрядних речень прислівного типу

Сазикіна Тетяна

Деякі синтаксичні структури простого нееліптичного речення в англійській та українській мовах

Степаненко Микола

Семантико-синтаксичний аналіз периферійних прийменниково-іменникових інтенціальних поширювачів структури двоскладного дієслівного речення

Черемних Ольга

Антропоцентричний характер функціонально-семантичної категорії локативності

Шульжук Наталія

Синтаксичні особливості конструкцій з чужою мовою у діалозі

Ющенко Мирослава

Обмежувальні конструкції у французькій та українській мовах: семантика і функції

 

 

РОЗДІЛ ІV

Семантико-синтаксичні аспекти теорії речення

 

 

Мірченко Микола

Симетричні предикати в українській мові

Островська Людмила

Функціонально-семантичні особливості багатокомпонентних атрибутивних конструкцій

Пархонюк Людмила

Про мовленнєвий механізм згортання синтаксичних одиниць

Шульжук Каленик

Семантико-синтаксична структура складного неелементарного речення

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвірні категорії

 

 

Матвіїв Галина,

Каньовська Ольга,

Ростківська Людмила

Статус компонентів -від- / -вод- в українській мові 

Олексенко Володимир

Словотвірна категорія локатива у сучасній українській мові

Рибалка Ярослава

Морфологічний спосіб словотворення військових козацьких найменувань в українській мові ХVII – ХVIII століть

Савела Тетяна

Нульсуфіксально-складні NOMINA INSTRUMENTI в історії української мови

Савченко Ірина

Структурно-семантичне моделювання відіменникової омонімії

Сегін Любомир

Словотвірна структура українських дієслів наближення з префіксом до- у зіставленні з польськими

 

 

РОЗДІЛ VІ

Актуальні проблеми лінгвістики тексту

 

 

Важеніна Олена

Мовно-стильові особливості химерної прози

Вєтрова Ельвіра

Граматичні особливості етикетних одиниць на позначення звертання в епістолярній спадщині Т.Г.Шевченка

Грушко Наталія

Текстові категорії як фактор текстової системності

Дишлюк Інна

Образ осені у мовній картині світу Ліни Костенко (на матеріалі циклу “Осінні карнавали”)

Єщенко Тетяна

Поетичний текст дев’яностих років у лінгвокультурі ХХ ст.

Загнітко Анатолій,

Постова Ольга

Естетичне навантаження оказіоналізмів у поезії В.Стуса

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Актуальні проблеми сучасного прикладного мовознавства та діалектології

Голі-Оглу Тамара

Мова у національно-культурному аспекті (В. фон Гумбольдт, О. Потебня, Е. Сепір)

Загнітко Людмила

Семантика і функції безособових речень у говірках Донеччини

Каньовська Ольга,          

Ростківська Людмила

Василь Сімович і питання українського правопису

Киричук Тетяна

Семантична система іменників-назв весільних обрядодій Бузько-Інгульського ареалу

Кудрявцева Валентина

Базовые параметры сопоставительной силлабологии (на материале русского, сербского, украинского и польского языков)

Мартинова Ганна

До проблеми ґенезису середньонаддніпрянського діалекту

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Теорія і практика лексикології, фразеології термінології та ономастики

 

 

Годована Марія

Динаміка розвитку української геологічної термінології

Губіна Наталія

Про метафорично-похідні значення емотивної лексики (на матеріалі французької та української мов)

Жданова Наталия

Когнитивный аспект перевода английских экономических терминов

Кардащук Олена

Засоби вираження інтенсивності в сучасній українській мові

Михайлишин Богдан

Граматичний запас розширення термінів (на матеріалі постпозитивних неоднослівних атрибутивів)

Мороз Оксана

Українські фразеологізми з прізвищами і прізвиськами в основі (на тлі відповідних одиниць у російській, білоруській і польській мовах)

Назаренко Олена

Національно-культурні особливості семантики українських фразеологізмів

Ужченко Віктор

 

Шевцова Ганна,      

Курдюмова  Ірина

Когнітивно-прагматичний аспект граматичних категорій імен по батькові в українській і російській мовах

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Рецензії та анотації

 

 

Загнітко Анатолій

Концептуальність співвідношення граматичних категорій:

Рец. на кн.: Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. – М.: Изд-во “Индрик”, 1997. – 424 с.