Випуск 7

Випуск 7

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

6

РОЗДІЛ І

Актуальні проблеми морфології української мови

 

 

 

 

Вихованець Іван

Родовий відмінок: центр чи периферія відмінкової системи?

10

Всеволодова Майя,

Ким Тэ Чжин

К вопросу об употреблении форм настоящего времени глагола в русском языке (в зеркале других языков: постановка проблемы)

16

Городенська Катерина

Реченнєвотвірний потенціал предикатів якості

27

Загнітко Анатолій

Актуальні проблеми сучасної граматики

32

Курмакаева Нина

Слово НЕТ в грамматической системе современного русского языка

36

Луценко Николай

К вопросу о семантике родительного падежа

41

Піддубська Інна

Реалізація периферійного значення форм умовного способу

51

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Теоретичні питання синтаксису

 

 

 

 

Вінтонів Михайло

Дискусійні питання мовознавчої інтерпретації структурної схеми простого речення

57

Глушкова Галина

До питання про сурядні сполучники

60

Долгов Юрий

Творцы языка о валентности и валентностной грамматике

64

Дорошенко Сергій

Розрізнення інваріантів, варіантів і синонімів у складних безсполучникових умовно-наслідкових реченнях

72

Загнітко Анатолій

Концептуальні засади теоретичної граматики Івана Вихованця

75

Кульбабська Олена

Типи предикації в сучасній українській мові

81

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Функціонально-комунікативний синтаксис

 

 

 

 

Гуйванюк Ніна

Функціональна транспозиція в синтаксемі

85

Домрачева Ірина

Синтаксичні репрезентанти сукупного значення в сучасній українській мові

91

Іваночко Оксана

Синтаксична природа формул подяки

97

Корнейко Ірина

Синтаксичні особливості лекції (на матеріалі англійської мови)

100

Костусяк Наталя

Облігаторний та факультативний вияв присуперлативних субстанціальних синтаксем

106

Максим’юк Оксана

До питання про позиційно стійкі словосполучення

110

Могила Сергій

Фактори порушення синтаксичних норм

116

Оліфіренко Леся

Мовна естетика метафоричних словосполучень дієслівного, іменникового та прикметникового типів поетичного дискурсу Василя Стуса

120

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Семантико-синтаксичні аспекти теорії речення

 

 

 

 

Баган Мирослава

Семантико-синтаксична структура безособових ґенітивно-заперечних речень

126

Клименко Ольга

Деякі характеристики невизначеного і узагальненого діяча, вираженого займенником THEY в англійській мові

131

Куглер Наталія

Деякі спостереження над семантичними характеристиками допустового речення

140

Масицька Тетяна

Функціонально-семантична реалізація інструментальної синтаксеми

147

Межов Олександр

Суб’єктні синтаксеми у позиціях другорядних членів речення

150

 

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвірні категорії

 

 

 

 

Воропай Світлана

Особливості словотвірної семантики конфіксальних іменникових дериватів

155

Карпіловська Євгенія

Граматика як основа та засіб лінгвістичного прогнозування

159

Клименко Ніна

Синтаксичні потенції частин мови та їхній вплив на реалізацію словотвірних категоріальних значень (на матеріалі сучасної української та новогрецької мов)

167

Коржик Любов

Структурно-семантична типологія п’ятикомпонентних відприкметникових словотвірних ланцюжків української мови

172

Кремзикова Світлана

Віддієслівні похідні іменники з суфіксом -ement у системі старофранцузького словотвору

179

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Актуальні проблеми лінгвістики тексту

 

 

 

 

Ільченко Ольга

Про контрастивно-риторичні аспекти дослідження етикетизації англомовного наукового дискурсу

185

Кравченко Євдокія

Граматична варіантність української літературної мови

189

Лившиц Татьяна

Эксплицитные и имплицитные внутритекстовые связи (на материале печатной торговой рекламы)

194

Лучак Галина

Структурні типи супровідних ремарок у драматичному тексті

201

Пац Любов

Лінгвістичний аналіз тексту на лексико-семантичному рівні

206

Плугатор Галина

Стилістичні фігури в поезії визвольних змагань

212

Рагаўцоў Васіль

Метанімія і сінекдаха як сродкі камічнага (на матэрыяле беларускай драматургіі)

218

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Актуальні проблеми сучасного прикладного мовознавства та діалектології

 

 

 

 

Мацюк Галина

Становлення прескриптивної лінгвістики в Галичині

222

Сердюкова Тетяна

Склад і структурні особливості локативних синтаксем у східнослобожанських говірках

232

 

 

 

Тищенко Лариса

Лексико-словотвірні варіанти південнослобожанських говірок як характерна ознака новожитніх говорів

238

Тукова Татьяна

Грамматическое правило в словаре

243

Фроляк Любов

Функціонування фонем /і/ та /и/ в говірках Донеччини

249

Шеховцова Елена

Ментальность и ее отражение в цветовых символах русского и испанского языков

261

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Теорія і практика лексикології, фразеології, термінології та ономастики

 

 

 

 

Сенів Михайло

Лексико-семантична група дієслів зміни функціонального стану в латинській мові

266

Сидельников Валентин

Лексическая сочетаемость в поэтическом языке А.С.Пушкина

270

Ткаченко Євген

Топонімічна метонімія та дериваційні процеси (граматична транстопонімізація)

274

Чорненький Ярослав,

Нечай Олена,

Новак Дарія

Функціонування синтаксичних конструкцій у рекламних текстах

281

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Проблеми мовної освіти

 

 

 

 

Омельченко Зоя,

Казакова Наталія

Робота з орфографії під час вивчення іменника

289

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Рецензії та анотації

 

 

 

 

Загнітко Анатолій,

Оліфіренко Леся

Рец. на кн.: Ставицька Леся. Естетика слова в українській поезії 10-30 рр. ХХ ст. – К.: Правда Ярославичів, 2000. – 154 с.

295

The contents

 

299