Випуск 6

Випуск 6

ЗМІСТ. Лінгвістичні студії. Випуск 6. Донецьк, ДонДУ, 2000

Вступ

 

 

Розділ І.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ

 

Вихованець Іван

 

Проблема класифікації складнопідрядних речень

 

Глушкова Галина

 

Складносурядні речення фразеологізованої структури

 

Вихованець Іван

 

Поняття елементарності синтаксичних одиниць

 

Вихованець Іван

 

Про одну характерологічну синтаксичну ознаку української мови

 

Шульжук Наталія

 

Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення

 

Попович М.

 

Тлумачення категоріального змісту поняття детермінованість(означеність) у сучасних лінгвістичних дослідженнях

 

Малявін Андрій

 

Про парадигму речень із значенням обумовлення

 

Абашина Виктория

 

Сложное предложение в коммуникативной парадигме

 

Ситар Ганна

 

Релятивність у системі семантичних предикатів української мови

 

Веселая Наталья

 

Неспециализированные синтаксические функции именительного падежа (на материале русского и украинского языков)

 

Олейник Зинаида

 

Категория вводности: редукция предложения или редукция текста?

 

Лущай Валентина

 

Омосинтаксемный ряд полифункциональной словоформы

 

РОЗДІЛ ІІ.

 

ІСТОРІЯ МОВИ

Луценко Микола

 

До питання про історико-типологічні риси української мови

 

Луценко Николай

 

Из записок по диахронической семантике: быстрота

 

Кравченко Євдокія

 

Вироблення мовних норм в добу українізації

 

РОЗДІЛ ІІІ.

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ

 

Куцова Раїса

 

Синкретизм прийменникових конструкцій

 

Ткачук Вадим

 

Функціонально-семантичне поле ітеративної аспектуальності в англійській мові

 

Рибенок Вікторія

 

Структурно-семантична специфіка біпрефіксальних перфективів

 

Шевчук Ольга

 

Семантичні можливості вигуків української мови

 

Черемних Ольга

 

Структура функціонально-семантичної категорії локативності

 

Піддубська Інна

 

Модальна транспозиція дієслівних форм дійсного способу

 

Домрачева Ірина

 

Багатозначність і омонімія серед лексем із сукупною семантикою

 

Кушлик Оксана

 

Функціонально-граматичні ознаки слів ТАК, ОТАК

 

Мозгунов Володимир,

 

Тарасенко Наталія

 

Типологія фемінативів з формантом -ИНЯ (на матеріалі української та польської мов)

 

РОЗДІЛ ІV.

 

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ГРАМАТИЧНИХ І ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

 

Єщенко Тетяна

 

Сучасна метафора: концепції, підходи

 

Оліфіренко Леся

 

Мовна естетика: проблема естетичної функції мови в науці (теоретичний аспект)

 

Марченко Тетяна

 

Парцеляція як явище речення й тексту

 

Лукаш Галина

 

Мовний простір Ю.Андруховича (роман Московіада)

 

Краснікова Валентина

 

Боротьба світла і темряви у поемах В.Сосюри на біблійні теми

 

Загнітко Анатолій

 

Комунікативно-естетичні перетворення українського речення в художньому стилі (бі- і поліфуркація, парцеляція, сегментація, відкриті і закриті речення)

 

Кравченко Маргарита

 

Формування Б.Грінченка як мовної особистості

 

Могила Сергій

 

Синтаксична норма в аспекті культури мови

 

Пришляк Людмила

 

Повтор як синтаксичний засіб експресії у поетичному мовленні М.Вінграновського

 

Лук’янчук Тамара

 

Про статус науково-популярного викладу

 

РОЗДІЛ V.

 

ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

Калінкін Валерій

 

У пошуках витоків поетики оніма (Ф.Прокопович про власні імена як стилістичний засіб)

 

Митько Неля

 

Морфологічна адаптація іншомовних топонімів в українській мові 2-ої половини XVII-XVIII ст.

 

Антонюк Олена

 

Центральні та периферійні елементи лексико-семантичної підгрупи прізвиськ із семою зріст

 

Сидельников Валентин,

 

Никода-Филимонова Татьяна

 

Некоторые особенности становления и развития лексики чувственного познания в славянских языках (на материале ЛСГ запах)

 

Шевцова Анна,

 

Курдюмова Ирина

 

Обращение как позиция взаимодействия антропонимов и аппелятивов

 

Ткаченко Євген

 

Ізюм: історико-лінгвістичний етюд

 

РОЗДІЛ VI.

 

СЛОВОТВІР: НАПРЯМИ, АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Куцак Ганна

 

Омонімія та полісемія словотворчих афіксів

 

РОЗДІЛ VII.

 

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ НОРМАЛІЗАЦІЇ

Лепеха Таїсія

 

Проблеми унормування судово-медичної термінології

 

Гавриш Ірина

 

Становлення української термінології у період українізації (20-30-і роки ХХ ст.)

 

Стебунова Алла

 

Особенности словообразовательных значений в системе клинической терминологии

 

Стишов Олександр

 

Інноваційні процеси в сучасній спортивній лексиці й термінології

 

Овчаренко Наталія

 

Сучасні критерії нормалізації терміна як одиниці фахової мови

 

Мозгунов Володимир,

 

Пилипак Тарас

 

Проблема перекладу термінів у науковому тексті

 

РОЗДІЛ VIII.

 

ОСОБЛИВОСТІ СТЕПОВИХ ГОВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

Омельченко Зоя,

 

Фроляк Любов

 

Діалектна лексика у словниках до кінця XIX-XX століття

 

Фроляк Любов

 

Реалізація фонеми /о/ як типологічна ознака у говірках Донеччини

 

Ніколаєнко Ірина

 

Номінація полотна в українських східнослобожанських говірках

 

Лєснова Валентина

 

Особливості реалізації семантичної опозиції чоловік:жінка у східнослобожанських говірках

 

Сіденко Надія

 

Фактори виникнення і функціонування діалектної географічної номенклатури

 

Дроботенко Валенина

 

Ареальне варіювання лексики родильного обряду на Донеччині

 

Дворянкін Віктор

 

Лексико-семантичні групи назв на позначення фізичних рис людини (на матеріалі говірок Володарського району Донецької області)

 

Тарасенкова Світлана

 

Назви осіб за спорідненістю в донецьких східностепових говірках

 

Михайлова Світлана

 

Формування системи дієслова у гетерогенній говірці с. Безіменне Новоазовського району Донецької області)

 

Клименко Наталія

 

Лексико-семантична група назв чоловічого стегнового одягу в східностепових говірках Донеччнини

 

РОЗДІЛ IX.

 

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

Ужченко Дмитро

 

Форми виявлення культурно-національної семантики українських зоофразеологізмів

 

Тарновецька-Ткач Людмила

 

Стильовий статус церковнослов’янізмів в українській літературній мові Буковини кін. XIX- поч.XX ст.

 

Мороз Оксана

 

Фразеологічні одиниці з біблійним ономастичним компонентом в сучасній українській мові

 

Важеніна Олена

 

До проблеми розмежування фразеологічних трансформацій, модифікацій та варіацій

 

Шеховцова Елена

 

Универсальные и специфические характеристики цветовых символов в русском и испанском языках

 

Загнітко Людмила

 

Назви підвищення в сучасній українській літературній мові: структура лексико-семантичної групи

 

РОЗДІЛ Х.

 

ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ОСВІТИ

Дроздова Олена

 

Особливості мовної ситуації у східних регіонах України та стан навчання української мови у сучасному вузі

 

Горошкіна Олена

 

Соціальні умови навчання української мови

 

Могила Надія

 

Варіативність форм і методів навчання в умовах диференційованого навчання

 

Оліфіренко Вадим

 

Підручник в історії методики літератури: генеза назви і змісту

 

РОЗДІЛ ХІ.

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

Глуховцева Катерина

 

Нові джерела вивчення мови рідного краю (рецензія на книгу: Східностепові українські говірки: Наук.-навч. посібник / За заг. ред. д-ра філол. наук А.Загнітка. - Донецьк, ДонДУ, 1998. - 114 с.)

 

ЗМІСТ ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКІВ