Випуск 27

Випуск 27

ЗМІСТ 27

 

ВСТУП

 

11

 

 

INTRODUCTION

 

13

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

15

 

 

 

Зеленько Анатолій

Еволюція категорії значення у структурі різних лінгвістичних парадигм

15

Піменова Марина

Концептуальні дослідження в сучасній лінгвістиці

23

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

29

 

 

 

Островська Юлія

Афіксація як спосіб поповнення англійської мови кінця ХХ – початку ХХІ століття оцінними неологізмами-іменниками

29

Руссу Анна

Особливості утворення дієслів зі значенням завершеної результативної дії в «Російсько-українському словнику» (1924 – 33)

32

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Актуальні проблеми морфології

37

 

 

 

Клименко Ольга

Лексична і синтаксична конкретизація діяча в сучасній англійській мові

37

Кравченко Євдокія

Граматична варіантність іменників як компонент нормативно-стилістичної системи мови І. Котляревського

42

Матулевська Тетяна

До питання статусу частки в сучасній лінгвістиці

47

Олексенко Олена

Функційно-семантична своєрідність прономінативів зі значенням особи в ліриці М. Вінграновського

51

Пилипак Валерія

Егоцентрична там-семантика грамеми середнього роду в українській мові

55

Прадід Ольга

Особливості функціювання сполучних засобів у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України

61

Тукова Тетяна

Компенсаторна роль флексії у сучасній російській мові

65

Хом’як Іван

Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції

69

 

РОЗДІЛ ІV

Теоретичні питання синтаксису

75

 

 

 

Вінтонів Михайло

Пунктуаційні графічні засоби в аспекті теорії актуального членування

75

Ємельяненко Ганна

Вставні слова як засоби реалізації лінгвокреативності

79

Зоріна Юлія

«Називний уявлення» і «називний теми» як лінгвістичні терміни

84

Межов Олександр

Мінімальна синтаксична одиниця умови у структурі простого ускладненого речення

88

Панкова Марія

Комунікативна будова питальних речень

92

Пономарьова Людмила

Інституційно-правовий узус і норма мови

96

Ротару Ірина

Речення з підметовими предикативними частинами зі сполучними словами ХТО, ЩО

100

Святобаченко Ірина

Диференційні ознаки комунікативної структури речення

103

Ситар Ганна

Моделі фразеологізованих речень з незмінним комплексом ЯКЕ ТАМ: структура й семантика

107

Філатова Олена

Синтагма в англійському мовленні: структура, значення і функції

117

Шабат-Савка Світлана

 

Непрямі висловлення у системі синтаксичних репрезентантів категорії комунікативної інтенції

122

Шатілова Олена

Питальні речення як виразники спонукальної модальності

127

 

 

РОЗДІЛ V

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

131

 

 

Мікіна Олена

Про шляхи формування семантики ‘передавати інформацію’ в латинській та романській мовах

131

Оленяк Мар’яна

Предикатні та актантні конкретизувальні уточнювальні конструкції

(на матеріалі англійської, української та польської мов)

137

Пасько Ганна

Маргінальні фрейми мовленнєвого жанру загадки в слов’янських та германських мовах

141

Сліпецька Віра

Статус вигуку в сучасній науковій парадигмі лінгвістичних знань: проекція на українську, російську й англійську лінгвокультур

145

Усенко Ольга

Спільні та відмінні способи утворення складних слів у сучасній англійській мові у зіставленні з українською

149

Фомічова Валерія

 

Причини субстантивної аморфізації (на матеріалі української та англійської мов)

152

 

РОЗДІЛ VI

 

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

 

159

 

 

Бабич Тетяна

Депоетизація як різновид смислового перетворення слова

159

Голіцина Ольга

Функціональне навантаження мінімальних ідіом у художньому тексті II половини XX століття

162

Зеніна Анастасія

Періодизація термінології української банківської справи

166

Мішина Надія

Диференційно-параметричні ознаки медичної педіатричної термінології

173

 

 

 

РОЗДІЛ VII

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

177

 

 

 

Андрущенко Вікторія

Поширені тенденції руйнації типових форм категорійної зв’язності як універсальний текстотвірний чинник

177

Боровик Яніна

Особливості змісту та структури концепту «ТАЄМНИЦЯ» в українській мовній картині світу

181

Єщенко Тетяна

Проблема класифікації текстів у сучасному мовознавстві

185

Загнітко Анатолій

Мовно-образний і поетично-символьний виміри художнього тексту

189

Кітаєва Тетяна

Диференційні ознаки мовленнєвого жанру «інтерв’ю»

194

Коротич Катерина

Комунікативний портрет психологічного типу чоловік-воїн

(за повістю І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря»)

200

Левічева Ольга

Проблема ритуалу в сучасній комунікації

204

Лешкова Наталія

Внутрішньотекстове актуальне членування

208

Шевченко Лариса

Представлення біблійних концептів у Словнику української мови в 20 томах

212

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Етнолінгвістика та ономастика: стан і перспективи дослідження

217

 

 

 

Дубовик Людмила,

Радіонова Тетяна

Відіменні прізвища сучасних жителів міста Горлівка

217

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

221

 

 

 

Данилюк Ілля

Корпус текстів для вивчення граматичної службовості: класифікація граматичних класів і підкласів

221

 

 

РОЗДІЛ Х

Історія мови

229

 

 

 

Путіліна Оксана

Етапи і причини формування граматичної структури сучасної англійської мови (у зіставленні з українською)

229

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження

234

 

 

 

Колесников Андрій

Морфологічний рівень говірки с. Ярославка Саратського р-ну Одеської обл. на тлі діалектного оточення

234

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІ

Рецензії та анотації

240

 

 

 

Гамзюк Микола

Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов. Рец. на кн. : Материнська О.В. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : [монографія]. – Донецьк : Донбас, 2012. – 360 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження : Т. 8).

240

 

 

 

Загнітко Анатолій, Путіліна Оксана

Людина – Культура – Всесвіт. Рец. на кн. : Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / Володимир Миколайович Манакін. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 288 с. (Серія «Альма-матер»).

242

 

 

 

ABSTRACTS

 

245

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

309

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

311

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

314

 

 

 

SUBMISSION INFORMATION

 

319

 

Скачати у форматі .pdf