Випуск 26

Випуск 26

ЗМІСТ 26

 

 

ВСТУП

 

11

 

 

INTRODUCTION

 

13

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

15

 

 

 

Дорофєєв Юрій

Граматика і мовна категоризація

15

Путіліна Оксана

Інноваційні процеси в сучасній англійській мові в зіставленні з українською: інновації та псевдоінновації

18

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

24

 

 

 

Донцова Олена

Атрибутивний композитний комплекс (на прикладі атрибутивного композитного комплексу «-окий»)

24

Пославська Наталія

Дериваційно релевантні параметри дієслів

27

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Актуальні проблеми морфології

32

 

 

 

Ачилова Олена

Опозиційний характер функційно-семантичної категорії кратності в сучасній українській мові

32

Космеда Тетяна,

Халіман Оксана

Явище прецедентності в аспекті граматики оцінки (на прикладі аналізу граматичного значення минулого часу)

36

Мельник Юлія

Семантичні групи відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів

40

Рижкович Анна

Темпоральні прийменники з лексемами «час» і «година» в російській і білоруській мовах

46

Скоробогатова Олена

Засоби актуалізації граматичних значень в російській поезії XIX – XXI століть

50

Соколова Світлана

Фазовий характер видового протиставлення в сучасній українській мові

53

Теркулов В’ячеслав

До визначення дієслова: лінгвально-когнітологічний підхід

60

Хрупіна Ганна

 

Дієслова зі значенням негативного психічного впливу у сучасній німецькій мові

65

 

РОЗДІЛ ІV

Теоретичні питання синтаксису

74

 

 

 

Антоненко Юлія

Особливості синтаксичної організації жанру наукової рецензії

74

Балко Марина

Інтонація як засіб вираження синтаксичного зв’язку у словосполученні

78

Бувалець Олена

Семантичні зв’язки між компонентами у складі субстантивного біному з означуваними відношеннями

82

Коваль Людмила

 

Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові

85

Компанієць Ірина

Репрезентація оцінних значень у реченнях із відношенням номінації

90

Конюшкевич Марія

Перетворення прийменниково-відмінкової синтаксеми на предикативну одиницю: кореляція прийменника і показника зв’язку складного речення

93

Костусяк Наталія

Категорія синтаксичної модальності та її грамемна реалізація

99

Курмакаєва Ніна

Безособові номінативно-субстантивні речення в російській мові

103

Масицька Тетяна

Диференційні особливості локативної семантичної залежності

109

Мінчук Інна

Конверсиви як інструмент створення медіа реальності

113

Островська Людмила

Особливості функціонування атрибутивної конструкції в складі предикативної групи

117

 

 

РОЗДІЛ V

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

122

 

 

Орленко Оксана

Семантичні відношення у конструкціях з українським прийменником до та сербськими до і код

122

Ситар Ганна, Виноградова Катерина

Українські та російські структурно-складні немотивовані прийменники: проблеми перекладу, опису і функціонування

128

Тімоніна Анна

Когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають концепт «БАГАТСТВО» у фольклорному дискурсі

134

Трофімова Олена

Структура фразеологізмів на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах

140

 

РОЗДІЛ VI

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

145

 

 

Бардукова Ганна

Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях

145

Д’якова Тетяна

Функціонування гірницької фразеології в східнослобожанському говірковому мовленні

149

Кірлаш Майя

 

Лексико-семантичні особливості одиниць української мови на позначення металургійного процесу

153

Краснобаєва-Чорна Жанна

Терміносистема фразеології: структура та складники термінологічної мікросистеми «фразеокласифікація»

156

 

 

 

РОЗДІЛ VII

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

163

 

 

 

Винокурова Ірина

Актуалізація ігрового світу в художньому тексті «Володар кілець» Дж.Р.Р. Толкіна

163

Данилюк Інна

Метафора як засіб вираження концепту «СМІХ» у поетичних текстах початку XXI століття (когнітивний аспект)

167

Коваленко Анна

Концепт «СТРАХ» в авторській картині світу

(на матеріалі роману Л. Дереша «Поклоніння ящірці»)

172

Михальченко Марина

Норма у структурі оцінки та особливості її мовної реалізації

176

Нікішина Тетяна

Специфіка вираження концепту «FREEDOM» у політичній системі Великобританії (на матеріалі правових документів)

180

Пефтієва Олена

Вербалізація мікроконцепту «РІД ДІЯЛЬНОСТІ» образними іменниками-найменуваннями особи в українській мові

183

Покровська Ірина

Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках

189

Рогожкін Олександр

Теорія цілісності тексту. Риторичний дискурс

193

Сивова Тетяна

Простір у романі К.Г. Паустовського “Романтики”

199

Шкуран Оксана

Гендерна та вікова специфіка об’єктивації концепту «ЩАСТЯ» у середньоподінцівському компаративно-фразеологічному етнопросторі

204

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Проблеми соціолінгвістики

209

 

 

 

Загнітко Анатолій

Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи

209

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Етнолінгвістика та ономастика: стан і перспективи дослідження

219

 

 

 

Сисоєва Євгенія

Загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів

219

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

224

 

 

 

Данилюк Ілля

Корпус текстів для вивчення граматичної службовості

224

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження

230

 

 

 

Загнітко Надія

Про деякі назви їжі тваринного походження в східностепових говірках Донеччини

230

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІ

Рецензії та анотації

236

 

 

 

Загнітко Анатолій, Левічева (Павлович) Ольга

Мовна особистість у сучасних комунікативних дослідженнях : Рец. на кн. : Космеда Т.А. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу : монографія / Тетяна Анатоліївна Космеда. – Дрогобич : Коло, 2012. – 372 с.

236

 

 

 

Рагавцов Василь

Найновіші досягнення в граматиці : Рецензія на наукову працю : Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – 992 с.

239

ABSTRACTS

 

241

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

303

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

305

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

308

 

 

 

SUBMISSION INFORMATION

 

313

 

Скачати у форматі .pdf