Випуск 25

Випуск 25

ЗМІСТ 25


ВСТУП

 

10

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

12

 


 

Загнітко Анатолій

Функційна категорійність іменникового числа: типологія і параметри

12

Сидельникова Лариса

Фонографічний та ідеографічний розвиток системи літерних знаків новофранцузької мови (XVII-XVIII ст.)

17

Філатова Олена

Мовні і мовленнєві одиниці та їх відношення до породження, структурування і сприймання мовлення

21

 


 

РОЗДІЛ ІІ

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

28

 


 

Матанцева Анна

Стан і перспективи дослідження префіксальних морфем: семантичний аспект

28

Сазонова Євгенія

Графічна природа інтернет-імен

31

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Актуальні проблеми морфології

35

 

 

 

Костусяк Наталія

Семантико-синтаксична парадигма відмінковоїграмеми „суб’єкт”

35

Сенів Михайло

Дієслова на позначення руху людини в сучасній німецькій мові

39

Сеніна Ірина

Стройові слова. Класифікатори як один з розрядів стройових слів, функції класифікаторів

43

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Теоретичні питання синтаксису

50

 

 

 

Островська Людмила

Вираження локативно-просторової семантики атрибутивними конструкціями

50

Пилипак Валерія

Синтаксичні конструкції з часткою би в українській мові як виразники егоцентричного змісту ‘там

54

Святобаченко Ірина

Актуальне членування безсполучникових складних речень із рівноцінними частинами

60

Ситар Ганна

Фразеологізовані речення, побудовані за моделлю Який N1 Copf,в українській мові

64

Сопачова Вікторія

Аналітичні предикативні синтаксеми зі значенням зміни стану

70

Таукчі Олена

Ретроспектива лінгвістичних концепцій сполучуваності мовних одиниць

75

Шатілова Олена

Спонукальний потенціал еквівалентів речення

79

Шкіцька Ірина

Прийоми посилення впливової функції компліментарних висловлювань у межах реалізації маніпулятивної стратегії позитиву

83

 

 

 

РОЗДІЛ V

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

89

 

 

 

Путіліна Оксана

Історичні й сучасні чинники інноваційних процесів у сучасній англійській мові в зіставленні з українською: конфлікт чи співпраця?

89

Ситенко Ольга

Іменнакатегорія числа:перекладацькітруднощі

94

Чорна Олена

Формування образу політичного лідера засобами комунікативних стратегій

97

 

 

 

РОЗДІЛ VI

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

105

 

 

 

Бороденко Людмила

Позиція закріплення іншомовних слів у сучасній українській мові

105

Зеніна Анастасія

Лінгвістична природа запозичення у співвідношенні з поняттями неологізм та інновація

108

Мініахметова Ельвіра

Фразеосемантичнемікрополе “правдивість/неправдивість висловлювання” у сучасній турецькій мові

113

Монастирська Римма

Моделюванняюридичноїтерміносистеми (теоретичні й практичні засади)

117

Школяренко Віра

Модифікація фразеологічного складу німецької мови протягом ХІ-ХІV століть

120

 


 

РОЗДІЛ VII

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

125

 

 

 

Винокурова Ірина

Стилізація на фонетичному і граматичному рівнях як засіб створення фідеїстичностів трилогії «Володар кілець» Дж. Р. Р. Толкіна

125

Михальченко Марина

Нейтральне для оцінки в аксіологічному просторі української мови

129

Молокова Ольга

Вербальне маркування можливих світів у художньому просторі псевдоавтобіографічної прози П. Модіано

133

Назар Роман

Етапи становлення репортажу в публіцистиці: особливості й закономірності

136

Павлович Ольга

Поняття структиву в сучасній лінгвістиці: кваліфікація і класифікація

140

ПирлікНаталія

Промова Ангели Меркель 18 березня 2008 року: лінгвістичний аналіз

145

Полєжаєв Юрій

Передвиборча програмна заява як тип текступолітичного дискурсу

149

Самковська Антоніна

Просодичні характеристики впевненого публічного мовлення (на матеріалі англійської мови)

152

Сарбаш Олена

Лексична репрезентація концепту ЗАДОВОЛЕННЯ в англійській, українській та новогрецькій мовах

158

Сахарук Інна

Сфери-джерела прецедентності в текстах українських друкованих ЗМІ

162

ТеличкоТетяна

«Слово» Достоєвського в «россійській» дилогії Х. Уолпола «Темний ліс» і «Таємниче місто»

167

Швець Ярина

Концептуальна репрезентаціяпрецедентнихособистостейудискурсіАртуріани

171

Юшковець Інна

Особливості реалізації тактики експресивності мовлення в політичному дискурсі ФРН

175

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Проблеми соціолінгвістики

180

 

 

 

Загнітко Анатолій

Мовна ситуація   соціолінгвістичний портрет:структурно- і функційно-типологійні вияви

180

Лисак Лариса, Болкова Ольга

Соціальний діалект студентства технічного вишу: концептосфери, соціально-психологічні функції та джерела поповнення

188

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Етнолінгвістика та ономастика: стан і перспективи дослідження

195

 

 

 

Жвава Ольга

Особливості збирання мовного матеріалу родинних обрядів

195

Усова Ольга

Структура і функції антропоетонімів малої прози Валер’яна Підмогильного

201

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти досідження

205

 

 

 

Данилюк Ілля

Використання буквеної маски для частиномовної ідентифікації словоформ

205

СилінаЮлія

Функціонування лексико-семантичної групи зорового сприйняття у французьких наративних текстах ХХ століття

210

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Історія мови

221

 

 

 

Білих Олександр

Відмінкові форми множини іменників середнього роду в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVIXVII ст.

221

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІ

Рецензії та анотації

227

 

 

 

Загнітко Анатолій

Пізнання через мову інших світів. Рец. на кн. : Жуковський С. Життя, і сльози, і любов : Художні переклади / Станіслав Віталійович Жуковський. – К. : Український письменник, 2011. – 151 с.

227

Загнітко Анатолій

Предикатність і предикатема: Кваліфікація та інтерпретація. Рец. на кн. :Кульбабська О. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / Олена Валентинівна Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 672 с.

228

 

 

 

ABSTRACTS

 

234

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

291

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

293

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

296

 

 

 

SUBMISSION INFORMATION

 

301CONTENTS

INTRODUCTION

 

10

 

 

 

SECTION I

Theory of Language

12


 

 

Zahnitko Anatoliy

Functional Categorical Number of Nouns: Typology and Parameters

12

SydelnykovaLarysa

 

The Phonographic and Ideographic Developments of Literal Signs System in Newly French (ХVIIth-XVIIIth cc.)

17

FilatovaOlena

 

Language and Speech Units and Their Relation to the Generation, Structuring, and Perception of Speech

21

 

 

 

SECTION II

Word-Formation: Trends, Aspects of Study

28

 

 

 

Matantseva Anna

Condition and Outlook for Prefixal Morphemes Investigation: Semantic Aspect

28

SazonovaYevgeniya

Graphic Nature of Internet-Names

31

 

 

 

SECTION III

Current Problems of Morphology  

35

 

 

 

KostusyakNataliya

Semantic-Syntactical Paradigm of Case Grammeme „Subject”

35

SenivMykhailo

Verbs Denoting Motion in Modern German

39

Senina Irina

 

StructuralWords. Classifiers as One of the Categories of Structural Words, Functions of Classifiers

43

 

 

 

SECTION ІV

Theoretical Issues of Syntax

50

 

 

 

OstrovskaLudmyla

Expression of Locative-Spatial Semantics by Attributive Constructions

50

Pilipak Valeria

 

The Syntactical Constructions with a Particle биin Ukrainian Language as the Mouthpieces of the Egocentrical Meaning ‘There’

54

Svyatobachenko Irina

 

The Actual Division of the Asyndetic Complex Sentence with the Parts of an Equal Status

60

SytarGanna

Sentences with Phraseological Structure, based on the Model "Який NCopf", in the Ukrainian Language

64

SopachovaVictoria

 

Analytical Predicative Syntaxemes with the Meaning of a State Change in Two- and One-member Sentences of the Ukrainian Language

70

TaukchiOlena

Linguistic Concept of Lexical Collocations in Retrospective Aspect

75

ShatilovaOlena

The Hortatory Potential of Sentence Equivalents

79

Shkitska Iryna

 

The Methods of Increasing the Influential Function of Complimentary Utterances within Realization of the Manipulative Positive Strategy

83

 

 

 

SECTION V

Current Problems of Comparative-Typological StudyofLanguages

89

 

 

 

Putilina Oksana

 

Historical and Contemporary Factors of Innovative Processes in the Present-day English Language in Comparison with Ukrainian one: Conflict or Cooperation?

89

SytenkoOlha

The Category of Number of the Noun: Difficulties with Translation

94

TschornaOlena

Creating the Image of a Politician by the Means of Communicative Strategies

97

 

 

 

SECTION VI

Functional Semantics of Lexical and Phraseological Units

105

 

 

 

BorodenkoLuydmila

Strengthening Position ofForeign Wordsin the ModernUkrainian Language

105

ZeninaAnastasiya

Linguistic Nature of the Borrowing in Correlation with the NotionsNeologism and Innovation

108

Miniakhmetova Elvira

Phrasal Semantic Microfield “Truthfulness and Untruthfulness” of the Utterance in the Contemporary Turkish Language

113

MonastyrskaRymma

The Modeling of Judicial Terminological System (Theoretical and Practical Backgrounds)

117

ShkolyarenkoVira

Modification of German Phraseology of 11th-14th Centuries

120

 

 

 

SECTION VІІ

Problems of Text Linguistics, Discourse Studies, and Discourse Analysis

125

 

 

 

Vinokurova Irina

 

Stylization at the Phonetic and Grammatical Levels as the Way of Achieving Fidelity in the Trilogy “The Lord of the Rings” by J.R.R. Tolkien

125

MykhalchenkoMaryna

The Neutral for the Estimation in the Axiological Space

129

Molokova Olga

Verbal Marking of Possible Worlds in Fictional Space of P. Modiano’s Autofiction

133

Nazar Roman

Stages of Formation of the Reporting in Publicism: Features and Laws

136

Pavlovych Olga

The Definition of Structive in the Modern Linguistics: the Qualification and the Classification

140

PyrlikNatalija

A. Merkelʼs Speech on March 18, 2008: a Linguistic Analysis

145

Polyezhayev Yuriy

ElectionProgramStatementas a Typeof a TextofPoliticalDiscourse

149

SamkovskaAntonina

Prosodic Characteristics of Confident Public Speech (based on the English Language)

152

SarbashOlena

Lexical Representation of the Concept Pleasure in English, Ukrainian and Modern Greek

158

SakharukInna

TheSources of Precedent in theUkrainian PrintMedia

162

Telichko Tatyana

 

Dostoyevsky’s “Word” in “Russian” Diology by H. Walpole “The Dark Forest”and “The Secret City”

167

ShvetsYaryna

ConceptualRepresentation of Precedent Personalities in Arthurian Discourse

171

Yushkovets Inna

 

The Peculiarities of Speech Expressivity Tactic Realization in the Political Discourse of FRG

175

 

 

 

SECTION VІІІ

ProblemsofSociolinguistics

180

 

 

 

Zahnitko Anatoliy

 

The Language Situation Sociolinguistic Portrait: Structural and Functional-Typological Manifestations

180

Lysak Larisa,

Bolkova Olga

Social Dialect of Technical Study Students: Conceptspheres, Social-PsychologicalFunctionsandSourcesofRevenue

188

 

 

 

SECTIONIX

Ethnolinguistics and Onomastics: State and Perspectives of Research

195

 

 

 

Zhvava Olga

Problems of Collection of Linguistic Material for Family Ceremonies

195

Usova Oksana

Structure and Functions of Antropoetonims in Valerian Pidmogyl′nyi`s Small Prose

201

 

 

 

SECTIONX

Applied Linguistics: Trends and Aspects of Studies

205

 

 

 

Danyluk Illya

The Character Mask as a Way to Word-Forms Morphological Identification

205

Silina Julia

 

The Functioning of the Lexical-semantic Group of Visual Perception in French Narrative Texts of the XXth Century

210

 

 

 

SECTIONXІ

The History of Language

221

 

 

 

BilykhOleksandr

 

Case Forms of Nouns of Neutral in Plural in theUkrainianEditionofChurchSlavonicLanguage of the End of the XVIth – XVIIth Centuries

221

 

 

 

SECTIONXІІ

Reviews and Summaries

227

 

 

 

Zahnitko Anatoliy

Knowledge through the Languages of Other Worlds. ReviewofLife, andTears, andLove :Feature Translation byS. Zhukovs`kyj. – K. : Ukrayins'kyypys'mennyk, 2011. – 151 pp.

227

ZahnitkoAnatoliy

PredicativityandPredicatheme :Qualification and Interpretation. ReviewofSecondary Predication in a Simple Sentence : monograph byO. Kul'babs'ka. – Chernivtsi : Chernivtsi National University, 2011. – 672 pp.

228

 

 

 

ABSTRACTS

 

234

 

 

 

CONTRIBUTINGAUTHORS

 

291

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

293

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

296

 

 

 

SUBMISSIONINFORMATION

 

301