Випуск 24

Випуск 24

ЗМІСТ 24

ВСТУП

 

6

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

8

 

 

 

Загнітко Анатолій

Функційно-лексикографічна граматика службовості

8

ПутілінаОксана

Універсальна та відмінкова граматики: корелятивно-ієрархічні відношення

15

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

20

 

 

 

Мислива-Бунько Іванна

“Єврослова” в сучасній україномовній газетно-журнальній публіцистиці

20

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Актуальні проблеми морфології

24

 

 

 

Воробйова Оксана

Системні відношення дієслів із постпозитивними компонентами on і off

24

Головань Ельвіра

До питання лексичної сполучуваності іменників-квантитативів

29

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Теоретичні питання синтаксису

36

 

 

 

Васильєва Галина

Функціонально-семантичні різновиди превентивних конструкцій у сучасній українській мові

36

Лешкова Наталія

Психолінгвістичні методики у трактуванні природи актуального членування

43

Мартьянова Надія

Інтонація в комунікативному аспекті речення

47

Межов Олександр

Субстанціально-предикатні мінімальні

cинтаксичні одиниці у структурі простого ускладненого речення

49

Ожоган Василь, Кадочнікова Олена

Категорія авторизації у складних реченнях з пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості

53

 

 

 

РОЗДІЛ V

Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

56

 

 

 

Балицок Ярослава

Прийняття рішення в умовах численного вибору в синхронному перекладі

56

Кобзєв Микола

Про типові вияви послідовного зв’язку як засобу когезії в англійській та українській мовах

59

Кришталь Світлана

Метафоричний словотвір як відображення структурно-типологічних особливостей мови (на матеріалі англійської мови)

64

Ожоган Андрій

Дієслівні предикати зі значенням псування в німецькій та українській мовах

69

 

 

 

РОЗДІЛ VI

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

74

 

 

 

Коцюба Зоряна

Лінгвістичні аспекти дослідження прислів'їв і приказок

74

Краснобаєва-Чорна Жанна

Генетична класифікація фразеологічних одиниць: матеріали до словника фразеологічних термінів сучасної української мови

79

Кромбет Ольга

Види адаптації лексичних запозичень у романському мовознавстві

87

 

 

 

РОЗДІЛ VII

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

92

 

 

 

Бондар Наталія

Ментальні атрибути концепту “ЖІНКА” у текстовому просторі Г. Тютюнника

92

Гаврилащук Олеся

Вибір самозвертання у художньо інтерпретованому внутрішньому мовленні жінок (лексико-семантичні особливості)

96

Гнатюк Любомира

Роль пресупозиції у декодуванні імпліцитного дискурсу (на ілюстративному матеріалі української, англо-американської, польської мов)

100

Ємельяненко Ганна

Метамовна рефлексія як засіб актуалізації ірреально-модальних форм

105

Калько Валентина

Концепти МОЛОДІСТЬ і СТАРІСТЬ в українській мові (на матеріалі паремій)

110

Кітаєва Тетяна

Мовленнєвий жанр «інтерв’ю»: кваліфікаційні ознаки та інтерпретативний аспект

114

Коваль Тетяна

Експресивність та засоби її творення в сучасному дискурсі преси

119

Левченко Катерина

Ключові поняття мовленнєвого портрета автора Інтернет-щоденника

123

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Проблеми соціолінгвістики

128

 

 

 

Жовнір Марина

Синкретична природа світського дискурсу (характеристика з позиції соціолінгвістики)

128

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Проблеми ономастики

132

 

 

 

Голодюк Ярослав

Освоєння оніма GOOGLE українськомовною інтернетною комунікацією: графічний та семантико-прагматичний аспекти

132

Загнітко Анатолій, Кудрейко Ірина

Національно-культурні пласти урбанонімно-ландшафтного простору: найменування вулиць

138

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти досідження

143

 

 

 

Бардукова Ганна

Поняття “норма” у її співвідношенні з поняттями “система мови” та “мовна практика”

143

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження

150

 

 

 

Абрамян Юлія

Динамічні тенденції в лексиці на позначення технічних та кормових культур в українських східнослобожанських говірках

150

Вербовий Микола

Із спостережень над говіркою села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області

156

Волошинова Марина

Динаміка назв кухонного начиння в українських східнослобожанських говірках

163

Глуховцева Катерина

Когнітивно-дискурсивна природа діалектизму

168

Гопштер Євгенія

Адстратні явища у говірках етнічних українців Поволжя

172

Дворянкін Віктор

Номінація людини за ставленням до інших осіб в українських східностепових говірках Південної Донеччини

175

Загнітко Надія

Лексичні особливості північного мікроареалу східностепових говірок

181

Кушмет Марія

Фонетичні особливості сільськогосподарської лексики Донецьких говірок

186

Лєснова Валентина

Словотвірні засоби вираження оцінних значень в українському діалектному мовленні

189

Ніколаєнко Ірина

Мовна практика Петра Біливоди в олітературюванні мовлення, властивого носіям діалектно-розмовної культури

193

Познанська Віра

Андроніми у східностепових говірках Донеччини

197

Тищенко Лариса

Стан і перспективи дослідження південнослобожанських говірок

200

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІ

Рецензії та анотації

206

 

 

 

Загнітко Анатолій, Бардукова Ганна

Східнослов’янський прийменник:

Єдина гіпотеза ↔ національна концепція. Рецензія на кн.: Канюшкевіч, М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : [У 3 ч.] / М.І. Канюшкевіч. – Ч. 1 : Дыяпазон А–Л. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 492 с.;Канюшкевіч, М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : [У 3 ч.] / М.І. Канюшкевіч. – Ч. 2 : Дыяпазон М–П. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 619 с.; Канюшкевіч, М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : [У 3 ч.] / М.І. Канюшкевіч. – Ч. 3 : Дыяпазон Р–Я. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 535 с.

206

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІІ

Хроніки

214

 

 

 

Бардукова Ганна

Хто полю годить – тому жито родить (“Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження”, 1.04.2011)

214

Філіпповська Олена

Семінар «Лінгвіст-програміст»: підсумки і перспективи («Лінгвіст-програміст» (корпорація «Університет – Школа – Університет»), 1.03.2011)

217

 

 

 

ABSTRACTS

 

219

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

276

 

 

 

CONTENTS

 

278

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

281

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

284