Випуск 23

Випуск 23

ЗМІСТ

ВСТУП


6


 

 

 


РОЗДІЛ І

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

8


 

 

 


Бойчук Марія

Параметризація поняття оказіоналізм

8


Брітікова Катерина, Сальнікова Вікторія

Аксіологічна семантика словотвірних засобів у текстах сучасного українського політикуму (на матеріалі прізвищ)

12


Брус Марія

Словотвірна термінологічна база фемінітивної підсистеми української мови

17


Волинець Галина

Функціонування нульсуфіксальних іменників у межах лексико-словотвірного мікрополя назв продуктів харчування

21


Докашенко Марія

Ономасіологічний клас складних найменувань з конструктом «man»

24


Думчак Іван

Суфіксальна універбація в текстах сучасної періодики

28


Дьячок Наталья

Модели модификации номинатем типа «словосочетание + универб»

31


Зеніна Анастасія

Типи складних слів у сучасній банківській термінології

35


Карпець Любов,

Словотвірне номінування осіб у спортивному жарґоні

39


Нелюба Анатолій


Козленко Тетяна

Семантичні функції інтерфіксів у структурі українських прикметників на ¢к-(ий)

44


Коца Руслана

З історії поняття «префікс»

48


Максимець Оксана

Функціонально-семантична дистрибуція транспозиційних формантів у новій українській мові

52


Меркулова Оксана

Іменники з конфіксом по-…-j(a) в українській мові

57


Нелюба Анатолій

Прихована економія в словотвірній системі української мови (найзагальніші зауваги)

62Пена Любов

Питання словотвору у «Граматиці української (руської) мови» С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера

67


Подєнєжна Тетяна

Роль метафори і метонімії у створенні композитів на позначення людини за фізичною ознакою в англійській, німецькій, українській і російській мовах

71


Пославська Наталя

Дериваційний потенціал дієслів із семантикою «бити кого-небудь, завдавати фізичних травм»

77


Сіроштан Тетяна

Історія лексико-словотвірних типів n. loci на -ак (-як) у новій українській мові к. ХVІІ – п. ХХІ ст.

83


Стародуб Катерина

Репрезентанти аналітизму на морфемно-дериваційному рівні та критерії їх виокремлення

88


Старченко Яна

Сучасна жарґонологія й словотвірні інновації в жарґонах української мови (до постановки питання)

93


Таран Алла

Конкуренти та псевдоконкуренти в сучасній українській мовній практиці

97


Тютенко Олена

Категорійний і денотатний компоненти значення в семантичній структурі суфікса

101


 

 

 


РОЗДІЛ ІІ

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

106


 

 

 


Андрейченко Оксана

Артефактна метафора в сучасному політичному дискурсі: когнітивний аспект

106


Андрейчук Надія

Жанровий простір англійського інституційного дискурсу кінця ХV – початку ХVІІ століття

110


Андрущенко Вікторія

Інформативно-комунікативна площина вияву категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі

116


Білозуб Анастасія

Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі

120


Важеніна Олена

Бурлескно-травестійні традиції І.П. Котляревського в мові химерної прози Є. П. Гуцала

124


Венгринюк Мирослава

Типологія внутрішнього адресата у прозовому тексті

127


Гнатюк Любомира

Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості імплікатури іронії

131


Головіна Вікторія

Вербалізація категорії простору у поетичному дискурсі Ю. Андруховича

137


Доценко Олена

Особливості реалізації опозиції «свої» та «чужі» в процесуальному законодавстві

140Карпенко Наталія

Штрихи до окреслення мовленнєвого портрету П. Загребельного з огляду на особливості комунікативної компетеції письменника

145


Кицак Галина

Характерні риси наукового дискурсу

148


Коваленко Євгенія

Семантико-синтаксична організація українських рекламних текстів косметики та побутової хімії

152


Криворученко Світлана

Системність дискурсної модальної семантики прозового твору

159


Кульбіда Наталя

До питання про функції синтаксичних конструкцій у науково-експериментальній статті

163


Леймонченко Ганна

Паравербальні й невербальні особливості комунікації, представлені в художньому тексті

166


Мараховська Наталія

Лінгвістичний вимір політичної комунікації

170


Маркина Мария

Грамматические особенности неисходных текстов (на материале текстов-пересказов)

174


Михальченко Марина

Іронія як реалізатор оцінки в художньому тексті

179


Пасько Ганна

Мовленнєвий жанр загадки в дискурсивній площині: особливості функціонування

183


Пономарьова Людмила

Судова полеміка: мовленнєві прийоми, правила, помилки

187


Ріжко Руслана

Оказіоналізми як домінанта поетичної мови кінця ХХ – початку ХХІ століття: функціональний аспект

191


Сахарук Інна

Типологія прецедентних феноменів у сучасному українському дискурсі

197


Слобода Наталя

Синтаксис метафоричних конструкцій у поезії шістдесятників

203


Терещенко Лілія

Емотивні домінати суб’єкта мовлення у дискурсі неправди

207


Щепка Оксана

Типологія компаративних фразеологічних одиниць в українській і російській мовах: порівняльний аспект

211


 

 

 


РОЗДІЛ ІІІ

Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

216


 

 

 


Ґрещук Валентина

Гуцульська діалектна лексика у романі Володимира Гжицького «Опришки»

216


Пожидаєва Надія

Англійська лінгва франка як мова спілкування в європейському адміністративному дискурсі

221


 

 

 


РОЗДІЛ ІV

Проблеми ономастики

226


 

 

 


Антонюк Олена

Репрезентація концепту «чоловік» у прізвиськовій номінації

226


(на матеріалі антропонімії Донеччини)


Вебер Надія

Суфікс -івк(а) в мікроойконімії Івано-Франківщини

231


Шкіцька Ірина

Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника

237


 

 

 


РОЗДІЛ V

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

242


 

 

 


Волошиновська Ірина

Ефективність авторської та тематичної атрибуції текстів науково-технічного спрямування

242


Данилюк Ілля

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем: приклади використання регулярних виразів

248


Заваруева Инна

Словарная статья как особое лексикографическое построение

255


(на примере электронных словарей)


Карпіловська Євгенія

Граматика мови і корпус

260


Краснобаєва-Чорна Жанна, Усенко Ольга

Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови

265


Лонська Людмила

Дистрибутивно-статистичне дослідження дієслова стояти в ідіостилі І.С. Нечуя-Левицького

274


Петренко Інна

Актуальні напрями еколiнгвiстичних досліджень

278


Путіліна Оксана

Теоретичний і прикладний аспекти синтаксису: типологія співвідношення

282


Ситар Ганна

Теоретичні основи Словника синтаксичних фразеологізмів:

288


структура словникової статті


Філіпповська Олена

Сучасна фразеологія: персоналії (структура словникової статті)

292


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


РОЗДІЛ VІ

Рецензії та анотації

297


 

 

 


Загнітко Анатолій

Сучасний мовний ландшафт російських кольоропозначень. Рецензія на монографію: Герасименко И.А. Семантика русских цветообозначений : монография / И.А. Герасименко. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2010. – 440 с.

297


Загнітко Анатолій,

Новітні виміри лінгвістичної прагматики. Рецензія на монографію: Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики: [монографія] / Ф. С. Бацевич – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.

298


Гнатюк Любомира,


Михальченко Марина


Загнітко Анатолій,

Висловлення і речення у слов’янських мовах. Рецензія на збірник наукових праць: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 7. Opis, konfrontacja, przeklad / Pod redakcją Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 321 s.

303


Волянська Юлія


Загнітко Анатолій, Кудрейко Ірина

Соціолінгвістика у сучасному мовному просторі. Рецензія на книги: Мацюк Г.П. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 432 с.; Мацюк Г.П. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 212 с.

312


 

 

 


Відомості про авторів


315


 

 

 


contents


318


 

 

 


СОДЕРЖАНИЕ


321


 

 

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


324


Скачати у форматі .pdf (10.71 MB)