Випуск 22

Випуск 22

ЗМІСТ

ВСТУП


5


РОЗДІЛ І

Теорія мови

7


Забашта Роман

К проблеме определения границ номинативных сущностей

7


Іванишин Наталія

Ознаки імпліцитності як мовної категорії

12


Космеда Тетяна,

«Граматика оцінки» як актуальна проблема сучасного мовознавства

17


Халіман Оксана


Луценко Николай

Этимологические версии (IV)

23


Наконечна-Роганіна Людмила

Синтез семантики часу і простору в українській мові

32


Путіліна Оксана

Джерела постання відмінкової граматики (від поч ХХ ст. і до сьогодні)

36


Рогожкин Александр

Риторика как наука о мыслительно-речевой деятельности. Софисты

42


Сидоренко Евдокия

Языковой смысл «признак предмета» и ономасиологические средства его выражения

46


Теркулов В’ячеслав

Номінатема: значення та зміст, концепт та варіант

50


Тукова Татьяна

Роль синтагматики в выявлении типологической эволюции грамматической системы современного русского языка

53


Філатова Олена

Реальна одиниця породження і сприймання мовлення, її граматичні та змістовні ознаки і функції

56


РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

62


Бук Соломія

Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози)

62Воробець Олексій

Темпоральна предикація прийменниково-субстантивного комплексу

66


Габай Анна

Значеннєва диференціація українських логічних прийменників

70


Глібчук Наталія

Партикуляція – один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів

77


Голоцукова Юлія

Результатив як граничний вияв дії

83


Даскалюк Оксана

Імперативність та категорія модальності

86


Добосевич Уляна

Субстантивація як вияв транспозитних можливостей  різних частин мови

91


Дорофеев Юрий

Когнитивный подход к выделению частей речи

97


Дроботенко Валентина

Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-структурної ієрархії

101


Загнітко Анатолій

Частки в системі службових частин мови: типологійний і лексикографічний вияви

104


Калько Микола

Особливості комплексної аспектуальної діагностики релятивів на тлі аспектуальної полікатегорійності

116


Конюшкевич Мария

Новации в области белорусского предлога (системное, окказиональное, авторское)

121


Lachur Czesław

Niektóre uwagi o kształtowaniu się przyimkowego systemu przestrzennego w językach słowiańskich

126


Мерінов Вячеслав

Експлікація граматичних форм числа у іменниках – власних назвах

132


Шабі Світлана

Номени неконкретизованої квантитативності у структурі лексико-семантичного поля кількості української казки

136


Щепка Оксана

Репрезентація відношень суперіорності / інферіорності мовними формаціями компаративної семантики

140


РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

145


Балко Марина

До питання про основні ознаки словосполучення

145


Боговик Оксана

Семантико-синтаксична категорія валентності предикатів знання в англійській, українській та російській мовах

150


Вітрук Надія

Різновиди односкладних речень репрезентації у сучасній українській літературній мові

155


Войцехівська Наталія

Про одну модель речень фразеологізованої будови зі значенням згоди

161


Донец Анна

Бахуврихи русского языка в ономасиологическом освещении

165


Кобченко Наталя

Реалізація адресатності в синтаксемах синкретичної семантики

168


Колібаба Лариса

Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану

173


Костусяк Наталія

Семантико-синтаксична валентність числівників

177


Марчук Олена

Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос «Солодка Даруся»

182


Мельник Юлія

Принципи та параметри дослідження складнопідрядного  речення  у світлі генеративної граматики

187


Наливайко Юлія

Синкретизм та омонімія: диференційні параметри

192


Островська Людмила

Реалізація місцевим відмінком атрибутивних відношень

196


Павлович Ольга

Типологійні вияви конгрегаційно-системних відношень у структурі ряду

201


Семенюк Оксана

Засоби вираження причинової ситуації у реченнях із предикативами емоційного стану

204Ситар Ганна

Синтаксичні фразеологізми, побудовані за моделлю Чим не N1,

208


в українській мові


Сопачова Вікторія

Аналітичні предикативні синтаксеми зі значенням зміни стану у двоскладних та односкладних реченнях української мови

216


Чернишова Ірина

Синтаксичні характеристики негативного індексально-оцінного комлексу другої особи у англомовному тексті Біблії

220


Чикут Віта

Різновиди синтаксичних конструкцій у поезії П. Скунця

225


Шитик Людмила

Синкретизм конструкцій із чужою мовою

229


РОЗДІЛ ІV

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

238


Бабакова Ольга

Особливості метафоризації дієслівних зооморфних акустем

238


Баланаева Оксана

Юридическая терминология: восстановление смысловых основ

242


Важеніна Олена, Бардукова Ганна

Еліпсис як репрезентант комплексу індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів структурно-семантичного типу (на матеріалі мови химерного роману О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця»)

246


Гапонова Людмила

Поняттєва  основа терміна, термінології у криміналістиці

253


Герасименко Ирина

Смысловое содержание русских колоративов с производной цветовой номинацией

259


Голоднова Єлізавета

Десемантизація елемента ‘собака’ / ‘Hund’ як компонента сталих народних порівнянь і фразеологізмів української та німецької мов

263


Іваницька Наталя

Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії «дія-створення (об’єкта)» в українській та англійській мовах

267


Калько Валентина

Мотиваційна ознака «колір» у найменуваннях лікарських рослин української мови

273


Кизима Тетяна

Взаємодія концептів СВІТОВЕ ДЕРЕВО і ЛЮДИНА в поетичній мові Оксани Забужко

277


Колоколова Анастасія

Знання про культуру в номенах України (на матеріалі української публіцистики)

281


Кожушко Ірина

Про специфіку вживання терміна «концептосфера» в сучасній когнітивній лінгвістиці

285


Краснобаєва-Чорна Жанна

Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови

289


Крашеніннікова Тетяна

Фразеологічні сполуки з компонентами на позначення частин тіла людини (на матеріалі українських літературних казок ХІХ ст.)

298


Онищенко Ірина

Лексичні одиниці у структурі функціонально-семантичного поля оцінки сучасної української мови

303


Петришин Марта

Концептуальний простір прикметників dolicos і makros (на матеріалі гомерівського епосу)

308


Сизонов Дмитро

Функціонально-стильові параметри медичної термінології

312


Стоянова Інна

Концептуальна метафора як засіб вербалізації концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект)

317


Таукчi Олена

Про необхідність детального вивчення взаємодії слів

322


Цьмух Ольга

Поняття «концепт» у сучасному лінгвістичному дискурсі

326


Відомості  про авторів


331


Contents


334


Содержание


336


Вимоги до оформлення статей


338


 

 

Скачати у форматі .pdf (9.81 MB)