Випуск 20

Випуск 20

ЗМІСТ

 

Передмова

 

6

 

 

 

Карпіловська Євгенія

Дорогу здолає той, хто йде

6

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

8

 


 

Бранднер Алеш

Проявления  аналитизма  в  современном  русском языке

8

Всеволодова Майя

Национальная языковая картина мира и грамматика

18

Карпіловська Євгенія

Вторинна номінація у сучасній українській мові: тенденції розвитку

27

Кущ Наталія

 

Еквівалентність як лінгвістичне явище (на матеріалі сучасної української мови)

33

Луценко Николай

Этимологические версии (III)

36

Мацюк Галина

Суспільна природа мови в радянському мовознавстві: концепція М. Марра

45

Ригованова Вікторія

Феномен мовної особистості

55

Скаб Марія

Проблема істинності та верифікації зафіксованої мовою інформації

58

 


 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

64

 

 

 

Виноградова Ольга

Протичлен як основний засіб зв’язку локативних словоформ

64

Домрачева Ірина

Семантичні та граматичні особливості функціонування узагальнено-збірних субстантивів

69

Дорошенко Лариса

Аналітичні форми категорії безвідносної міри ознаки в українській мові

75

Конюшкевич Мария

Соматизмы в функции предлога (к вопросу о границах категории персональности)

79

Lachur Czesław

O niektórych właściwościach struktury przyimków wtórnych w języku polskim

87

Піддубська Інна

Основні принципи транспозиції граматичних форм

92

Рибенок Вікторія

Особливості творення  видової  кореляції  дієслів  руху  та  переміщення

97

Щепка Оксана

Дієслова з компаративною семантикою в сучасній українській мові

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

106

 


 

 

Балко Марина

Сучасні підходи до вивчення синтаксичних конструкцій з синсемантичним словом

106

Вінтонів Михайло

Актуальне членування поліпредикативних складних речень

111

Лешкова Наталія

Зв'язок мовленнєвої діяльності та актуального членування

114

Мараховська Валентина

Складнопідрядні з підрядними прикомпаративними в парадигмі моделей речень виразників порівняльного значення

119

Марченко Тетяна

Семантико-синтаксична типологія неповних речень (елімінація субстанційних синтаксем)

124

Наливайко Юлія

Особливості співвідношення «синкретизм – омонімія» та «синкретизм – полісемія» на рівні членів речення

129

Островська Людмила

Апозитивні конструкції в системі атрибутивних відношень

132

Путіліна Оксана

Давальний відмінок як формально-поверхневий репрезентант глибинного об’єктного значення в сучасній українській мові (у зіставленні з англійською)

136

Радіонова Тетяна

Однорідні ряди із узагальнювальним словом: структура і функції

140

Ситар Ганна

Описові предикати з модальним компонентом в українській мові: структура й семантика

145
РОЗДІЛ ІV

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

152

 


 

 

Важеніна Олена

Фразеологічний натяк як засіб створення гумористично-сатиричної прагматики художнього тексту

152

Кочан Ірина

Запозичена лексика в сучасних терміносистемах

158

Малявін Андрій

Семантичні зрушення значення умови як мовний засіб концептуалізації знань

161

Мозгунов Володимир

Модальність предикатів дозволу: спроба експлікації

164

Овчаренко Наталія

Теоретичні передумови дослідження терміносистем (на матеріалі сучасної української термінології)

171

Пац Любов

Трансформація фразеологічних одиниць як засіб підвищення інформативності та образності художнього тексту

175

Скаб Мар’ян

Вибір сучасними українцями номінації адресата мовлення (спілкування у вищій школі)

178

Шаповалова Наталія

Концепт «серце» в українській і грузинській національно-мовних картинах світу в аспекті лінгвістичної універсології

182

Шапран Дар’я

Особливості семантичної організації української маркетингової терміносистеми

186
РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

191
Ситенко Ольга

Десемантизація демінутивних одиниць

191

Поповић Људмила

 

Деиксис префикса и положај посматрача у категоријалној  ситуацији локализације (на примеру контрастивне анализе глагола кретања у српском и украјинском језику)

194 

 

РОЗДІЛ VІ

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

202
Бацевич Флорій

Прагматика виділення очікуваного: частка хоч (хоча) в художньому мовленні

202

Космеда Тетяна

 

Дискурсивні слова як  центр комунікативної стратегії вченого і педагога у проекції на мовну особистість А.П.Загнітка

205

Кравченко Євдокія

Новотвори  у  поетичному  дискурсі  В. Стуса в аспекті художньо-естетичної концепції А. Загнітка

210

Краснобаєва-Чорна Жанна

Структурні типи оцінного дискурсу (на матеріалі сучасних україномовних рецензій)

216

Луценко Олена

Функціональні різновиди прислівних складнопідрядних речень у художніх текстах

222

Оліфіренко Леся

Іронія, сатира та сарказм як види комічного в мовній естетиці Василя Стуса

228

Пономарьова Людмила

Типологія основних характеристик судово-процесуального дискурсу

232

Сафонова Наталія

Модалема як семантико-прагматичний маркер суб’єктивно-модальних смислів драматургічного дискурсу

236

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

246 

 

Ґрещук Василь

Репрезентативні групи гуцульських діалектних слів у коломийках

246

Сушинська Ірина

Українська мова у бразилійській діаспорі: стан і статус

250

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІII

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

254

 

 

 

Глушкова Галина

Способы воссоздания своеобразия художественного языка интеллектуальной драмы Тома Стоппарда «The Real Inspector Hound» в переводе

254

Данилюк Ілля

Створення розширеного фільтра для електронної бази даних

259

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Актуальні проблеми методики викладання мови

267

 

 

 

 

 

Зарицька Вікторія

Гуманізація навчально-виховного процесу – вимога часу

267

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Рецензії та анотації

273

 

 

 

 

 

Виноградова Ольга

Рецензія на: Загнітко А.П., Монастирецька Г.В. Лінгвістика тексту: хрестоматія. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 174 с.

273

Домрачева Ірина

Прикладний аспект аналізу синтаксичних одиниць. Рецензія на:
Загнітко А. Український синтаксис: Теоретико-прикладний аспект. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 150 с.

274

Краснобаєва-Чорна Жанна

Рецензія на: Загнітко А.П. Основи дискурсології: науково-навчальне видання. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 194 с.

275

 

 

 

 

 

Аспіранти Й ДОКТОРАНТИ ПРОФЕСОРА А. П. ЗАГНІТКА

278

 

 

 

 

Відомості  про авторів

324

 


 

 

The contents

 

326


 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

329
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

332

 

 

 

 

Скачати у форматі .pdf (8.24 MB)