Випуск 19

Випуск 19

ЗМІСТ

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

6

 

 

 

РОЗДІЛ І

Статус української мови в Українській Державі та її інституціях

8

 

 

 

Балко Марина

Мовна політика в сучасній Україні: основні проблеми та пошук шляхів їх вирішення

8

Ботвина Наталія

Культурно-етичні та законодавчі проблеми використання української мови як державної

11

Стойкова Галина

Функціонування державної мови в м. Одеса в кінці ХХ століття – на початку ХХІ століття

15

Тихоненко Олена

Вплив мовної політики на становлення норм офіційно-ділового стилю української мови

18

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

23

 

 

 

Данилюк Ілля

Специфіка синкретичних явищ у межах семантичного підходу до частин мови

23

Конюшкевич Мария, Вишняк Юлия

Предлоги и их аналоги с семантикой  ‘противопоставление’ в русском и белорусском языках

27

Конюшкевич Мария, Романовская Марина

Лексико-функциональное поле предлогов с инвариантом  ‘включение’ / ‘исключение’ в русском языке

32

Піддубська Інна

Функціональна периферія дієслівних форм минулого часу

38

Скорейко-Свірська Ірина

Граматичне освоєння науково-технічних термінів-іменників англомовного походження в українській мові

43

Стефурак Олена

Концептуалізація топологічної зони ПОВЕРХНЯ у прийменниках французької та румунської мов

49

Чернюх Богдан

Семантика та прагматика нарративних часів у пізній латині (на матеріалі „Itinerarium Egeriae”)

54

Щепка Оксана

Співвідношення компаратива і позитива (функційно-семантичний аспект)

58

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

63

 

 

 

Albert Viktoria

Absolute Infinitive Construction and Its Word Order Patterns in Middle English

63

Адінцова Юлія

Проблема описового предиката в класичній французькій лінгвістиці

68

Виноградова Катерина,

Ситар Ганна

 

Типологія моделей модальних модифікацій речень в українській і російській мовах. Стаття 2: Імпліцитні моделі

72

Загнітко Анатолій

Еквіваленти речення: статус, обсяг і функційна типологія

79

Лазаренко Світлана

Граматичні засоби актуалізації синсемантичності газетних заголовків

91

Панкова Марія

 

Еволюція поглядів на питальні речення: диференційний та класифікаційний аспекти

94

Роїк Ольга

Асемантичні сполучники в українській мові

98

Тимофєєва Ірина

Семантичні функції речень на позначення фізичного стану  людини в українській мові

102

Шатілова Олена

Актуальне членування речення в науковому та офіційно-діловому стилях мовлення

107

Шитик Людмила

Безсполучниково-підрядні складні речення в українській мові

110

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

115

 

 

Бороденко Людмила

Проблема запозичень у сучасній українській мові

115

Гонтар Марина

Функціонування термінів журналістики у мові друкованих ЗМІ

119

Деркач Тетяна

Мілітарна метафора в літературознавчому тексті

123

Івашків-Когут Світлана

Функціонально-семантична категорія ауґментативності в англійській мові

128

Клімчук Галина

Тематичні групи суспільно-політичної лексики в періодиці Михайла Грушевського

132

Ковтун Олена

Становлення української авіаційної термінології

137

Милостна Олена

Внутрішня симетрія  як властивість конверсії на семантичному та синтаксичному рівнях

141

Федурко Оксана

Про специфіку пропозитивного значення відприкметникових прислівників на -о, -е

146

Шапран Дар’я

Про деякі метамовно-дериваційні особливості української маркетингової терміносистеми

149

Шумейко Олена

Лексика з інгерентним оцінним значенням як засіб творення комічного в українській поезії ІІ пол. ХХ ст.

153

Ющенко Мирослава

Означена і неозначена локалізація предмета у французькій мові

157

 

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження. Морфонологія

162

 

 

Демешко Інна

Типологія морфонологічних моделей у віддієслівному словотворенні сучасної української мови

162

Ситенко Ольга

 

Типологія міжрівневих засобів вираження категорії демінутивності в англійській та українській мовах

167

Федурко Марія

Поняття морфонологічної моделі та його роль в аналізі та синтезі похідних одиниць словника

171

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

175

 

 

 

Донець Марія

Вербалізація концепту істина / правда в комуністичному дискурсі української преси

175

Зеленська Юлія

Стилістичні фігури із повтором у сучасному поетичному мовленні

179

Клименко Ірина

Теоретичні засади лінгвістичного аналізу політичного дискурсу

182

Ковтун Альбіна

Модифікація семантики найменувань богослужбових реалій в українському художньому дискурсі ХХ ст.

186

Лупол Алла

Київ та київський топос у поетичному світі Василя Стуса

190

Медвідь Наталія

Православно-християнські лінгвокультуреми як елементи образності української соціально-психологічної прози І половини ХХ століття

194

Митько Неля

Невправності в мовленні теле- і радіожурналістів

199

Міщук Уляна

Поетичний світ шістдесятників: проблема дискурс-аналізу

204

Назар Роман

Характеристика репортажу як жанру мовлення

209

Пономарьова Людмила

Мовні засоби юридичного дискурсу

212

Рогожкин Олександр

Pathos, logos, ethos у політичній сфері спілкування

216

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

221

 

 

 

Виноградова Ольга

Комунікативна компетенція як соціолінгвістична проблема

221

Делюсто Марина

Діалектний текст як джерело дослідження дієслівної парадигматики

224

Клименко Наталія

Матеріали до словника назв одягу українських східностепових говірок

229

Кравченко Євдокія

Сучасна літературна норма як відображення нової парадигми соціуму

235

Кудрейко Ірина

Сучасні вияви і тенденції соціолінгвістичної ситуації в Донеччині

242

Шкаровська Тетяна

Назви доби та її сегментів у вербальних формулах говірок середньополісько-наддніпрянського порубіжжя

246

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Проблеми ономастики

250

 

 

 

Антонюк Олена

Граматичні особливості прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донеччини)

250

Осіпчук Галина

Кореферентні назви з онімним компонентом у творчості Валерія Шевчука

254

Процик Ірина

Перший український лінгвокраїнознавчий словник власних назв

259

Тимошик Галина

Жіночі гебрейські імена у новочасних перекладах святого письма українською мовою

263

Чорноус Оксана

Динамічні процеси в жіночому іменникý м. Кіровограда 20-40-х років ХХ століття

269

Шевцова Валентина

Позалінгвальні чинники впливу на емпоронімію Луганська

273

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

276

 

 

Наумова Тетяна

 

Стилістичні особливості перекладу дієслівних форм (на матеріалі оригінальних та перекладних творів М.Гоголя)

276

Ковалевська Тетяна

Концептуальна база нейролінгвістичного програмування

283

 

 

 

Краснобаєва-Чорна Жанна, Савчук Ольга

Функції комп’ютерної вікторини з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах (під час вивчення теми «Фразеологія»)

288

Романчук Світлана

Психолінгвістичні засади філософії мови О.Потебні в контексті формування культури мови та комунікації у студентів ВНЗ

292

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Актуальні проблеми методики викладання мови

297

 

 

 

Бадер Валентина

Функціонально-стилістичний підхід у формуванні культури мовлення студентів-філологів

297

Бондаренко Галина

Формування творчих здібностей учнів молодших класів у процесі гри на уроках української мови

301

Велика Анастасія

Мовна поведінка курсантів і співробітників міліції: порівняльна характеристика (за результатами опитування в м. Одесі)

305

Єщенко Тетяна

Вивчення лінгвістичного аналізу тексту у вищій школі за кредитно-модульною системою навчання

310

Коваленко Євгенія

Рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення

314

Ковальчук Наталія

Функціонально-комунікативний підхід до вивчення пунктуації

319

Прохоренко Оксана

Формування комунікативних компетенцій та розвиток особистих якостей правників під час вивчення риторики

324

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Історія мови та лінгвістики

329

 

 

 

Бабак Ганна

Хронологізація мовних явищ у студіях учених харківської лінгвістичної школи

329

Глущенко Володимир,

Рябініна Ірина

Проблема джерел вивчення історії мови в українському мовознавстві 10‑30‑х рр. ХХ ст.

332

 

 

 

РОЗДІЛ ХIІ

Рецензії та анотації

337

 

 

 

Загнітко Анатолій

Асиметрія в граматиці. Рец. на кн.:

Мороз Т.Ю. Явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника. – Харків: Право, 2009. – 184 с.

337

Загнітко Анатолій

Нові і новітні погляди на висловлення у слов’янських мовах. Рец. на кн.: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 5 / Pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – CXXXІII. – Wrocław: Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – 460 s.; Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przeklad 6 / Pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – CXLVII. – Wrocław: Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 590 s.

340

Загнітко Анатолій, Краснобаєва-Чорна Жанна

 

Когнітивістика і дискурсивістика: нові аспекти і нові підходи. Рец. на кн.:

Поповиħ Људмила. Епистоларни дискурс украjинског и српског jезика. – Београд: Филолошки факултет, 2000. – 305 с.; Поповиħ Људмила. Језичка слика стварности: Когнитивни аспект контрастивне анализе. – Београд: Филолошки факултет, 2008. – 308 с.

352

 

 

 

Відомості  про авторів

 

356

 

 

 

The contents

 

359

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

362

 

 

Скачати у форматі .pdf (10 MB)