Випуск 18

Випуск 18

ЗМІСТ

ВСТУП

 

6

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

8

 

 

 

Михальченко Марина

Оцінка у філософсько-логічному та психологічному аспектах

8

Пилипак Валерія

Антропоцентричні та егоцентричні концепції в лінгвістиці

13

Тукова Татьяна

Интеллектуализация языка как один из путей его развития

18

Ясакова Наталя

Семанична категорія персональності у світлі філософського осмислення опозиції Я–ТИ–ВІН

22

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

27

 

 

 

Носенко Ірина

Особливості присубстантивного вживання відносних ад’єктивів, утворених від іменників – назв металів

27

Панков Фёдор

К вопросу о соотношении категориальных классов слов в русском языке (на материале наречий и предлогов

30

Педченко Світлана

Частки як репрезентанти волітивних субкатегоріальних суб’єктивно-модальних значень

37

Петришин Марта

Прикметники типу бахувріхі у давньогрецькій мові (на матеріалі параметричних прикметників гомерівського епосу)

40

Рибенок Вікторія

Функціонально-семантичні групи дієслів в  українській мові

44

Рубан Анастасия

К вопросу о составлении функционального словаря наречий

49

Сікорська Ольга

Форми наказового способу в неімперативному використанні

53

Халіман Оксана

«Нульове» граматичне значення як наслідок нейтралізації (на матеріалі граматичного значення множини)

57

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

61

 

 

 

Виноградова Катерина,

Ситар Ганна

Типологія моделей модальних модифікацій речень в українській і російській мовах. Стаття 1: Експліцитні моделі

61

Кульбабська Олена

Вторинні предикати: лінгвальний статус, класифікація і репрезентація в сучасній українській мові

70

Кутня Галина

До питання класифікаційних критеріїв предикатів у мовознавчій літературі

75

Мачак Оксана

 

Семантика та типологія предикатів статальних інтенсивно-допустових конструкцій зі значенням місця

80

Попова Ірина

Досвід загальної типології синтаксичної омонімії

86

Путіліна Оксана

Морфолого-синтаксичні форми відмінків з об’єктним значенням (родовий і знахідний відмінки) сучасного українського речення у зіставленні з англійським

92

Труб Володимир

Про специфіку значення речень з реалізованими темпоральними валентностями часток ще та вже

97

Фенко Марія

Прислівникові форми реалізації категорії предикатності в семантико-синтаксичній структурі речення

102

Язикова Юлія

Семантичні особливості займенниково-співвідносних речень симетричної та несиметричної структури

105

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

110

 

 

Балабан Олена

Концептуальні різновиди художньої метафори: типологічний та когнітивний аспекти (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов)

110

Кудря Оксана

Похідні ад’єктивні одиниці зі вторинним колоративним значенням в українській та англійській мовах: семантичні групи та механізми їх словотворення

114

Стадній Алла

Взаємозв’язок конотативного  і  денотативного  компонентів у лексичному значенні дієслів

119

Терещенко Світлана

Функціональні особливості слів широкої семантики

123

Фойту Петра

До питання про взаємозв’язок фразеології та граматики у слов’янських мовах

127

Шевченко Кристина

Структура модели лексикализации этимологических дублетов

131

 

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

135

 

 

Нелюба Анатолій

Стримувачі у словотвірних процесах української мови

135

Сегін Любомир

Аблативні дієслова динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах

140

Скоробогатая Татьяна

Деривационная семантика русских и немецких глаголов физического воздействия, обозначающих ‘направление действия в пространстве’

143

Теркулов Вячеслав

Ономасиологические модели композитов – обозначений объединений людей в русском языке

146

Штанденко Уляна

Особливості словотвірних відношень у відіменній деривації дієслів

151

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

156

 

 

 

Жижома Оксана

Роль  оказіональних прикметників у формуванні поетичного дискурсу

156

Зарицька Ірина

Структурні типи аргументативних мовленнєвих актів сучасної української мови: комунікативно-прагматичний аспект

161

Зеленська Юлія

Особливості граматичного повтору в поетичному мовленні кінця ХХ – початку ХХІ століття

164

Карамишева Роксолана

Регістрово-жанрові характеристики повідомлень про стихійні лиха на україномовних та англомовних  інтернет-сайтах

167

Коваленко Євгенія

Структурна організація рекламного тексту в аспекті його лінгвістичного аналізу

173

Осіпова Тетяна

Комунікативний кодекс українців: відображення дії закону поглинання емоцій  в українському паремійному фонді

178

Пац Любов

Текстотвірний синтаксичний зв’язок: формальні засоби реалізації

181

Резник Оксана

Тип художественного сознания в автобиографической  прозе И.Одоевцевой

186

Слобода Наталя

Синтаксична  і  смислова  структура  атрибутивних метафоричних  словосполучень  у  поезії  шістдесятників

190

Стекольникова Нина

Лингво-позиционная реконструкция инварианта рекурсивного текста

194

Черхава Олеся

Семантичний аналіз текстів християнських пророцтв як основа їх класифікації

199

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

203

 

 

 

Зінчук Руслана

Діалектна специфіка іменної словозміни західнополіського говору (на матеріалі замовлянь)

203

Руснак Наталія

Когнітивні параметри діалектного тексту

207

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Проблеми ономастики

212

 

 

 

Лисенко Анна

Первинні ойконіми Полтавської області

212

Лукаш Галина

Функціональна семантика граматичних категорій власних назв

216

Назаренко Інна

Особливості функціонування квантитативних транспозитів-онімів

221

Новикова Юлія

Полісемантичні прізвища сучасної Центральної та Східної Донеччини

227

Фернос Юлія

Прізвища Уманщини, утворені морфолого‑синтаксичним способом

231

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

236

 

 

Данилюк Ілля

Синтез мовлення в комп’ютерних системах

236

Кретов Алексей, Меркулова Инна, Суворова Юлия

Длина слова как функциональный параметр славянской лексики

240

Критська Валентина

Інновації у тематичній групі «місцева влада в Україні» (матеріали до словника лексико-словотвірних інновацій сучасної української мови)

254

Лазаренко Ольга,

Панченко Дмитрий

Роль онтологий при обработке знаний в «семантическом web»

258

Меркулова Инна

Парадигматические связи славянской лексики

262

Чейлитко Наталія

Корпусне дослідження зон зв'язків словоформ в українському реченні

268

Шульгіна Валентина

Особливості реалізації мовної особистості у діалозі «людина-комп’ютер»

275

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики

280

 

 

 

Радзієвська Світлана

Функціональна семантика мовних одиниць на позначення концепту дім в американській поезії

280

Сбітнєва Ірина

Біблія – репрезент концептуальної картини світу

283

Таукчи Елена

Когнитивная основа субстантивов  «life»/«жизнь» и «death»/«смерть»

287

Фатєєва Людмила

Концепт «воля» в поезії Тараса Шевченка

293

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Рецензії та анотації

298

 

 

 

Загнітко Анатолій,

Михальченко Марина

Концепція лінгвістичної відносності. Рецензія на книгу: Kiklewicz Aleksander. Aspekty teorii względności lingwistycznej. – Olsztyn, 2007. – 108 p.

298

Зеленько Анатолій

Нові аспекти дослідження психолінгвістики. Рецензія на книгу: Загнітко А., Михальченко М. Основи психолінгвістики: науково-навчальне видання. – Донецьк: ДонДУ, 2008. – 233 с.

299

Сегін Любомир

Посібник на вимогу часу. Рецензія на книгу:

Познанська В.Д. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Навчальний посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 100 с.

302

 

 

 

Відомості  про авторів

 

303

 

 

 

The contents

 

306

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

309

 

 

 

 

Скачати у форматі .pdf (5.86 MB)