Випуск 17

Випуск 17

ЗМІСТ

ВСТУП

 

6

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

8

 

 

 

Всеволодова Майя

Язык и его место в структуре мироздания. Системность и структура. Функциональные стили

8

Дяговец Иван

Категория «деятельность» в лингвофилософском ракурсе (опыт интерпретации)

14

Киклевич

Александр К.

Языковые категории в логической грамматике

 

19

Луценко Николай

Этимологические версии - ІІ

24

Материнська Олена

Типологічна анкета для дослідження семантики лексичних одиниць

35

Монастирецька

Ганна

Креативність як лінгвістичний феномен

 

39

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

45

 

 

 

Бичок Ольга

Похідні прийменники в мові українського законодавства

45

Васильєва Галина

Центральні елементи функціонально-семантичного поля застереження

48

Воронич Ганна

Про критерії дистрибуції й наповнення іменникової парадигми в українській мові або Як на догоду Іванову замордували Волошина

53

Галаур Світлана

Чинники формування просторового значення в семантико-синтаксичній структурі речення з префіксально-прийменниковою кореляцією

57

Доценко Екатерина

Русские предлоги и их казахские эквиваленты

61

Кузнецова Лилия, Кузнецова Любовь

К проблеме типологии аналитических конструкций

(на примере перфекта в некоторых современных германских языках)

69

Ляхур Чеслав

Вторичные предлоги в польском языке – статус и характеристика

(в связи с Международным проектом «Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис»)

75

Моаззен Задех Зейнаб

Выражение пространства в русском и персидском языках

79

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

82

 

 

 

Абашина Виктория

Некоторые синтаксические явления в контексте коммуникативной лингвистики

82

Бокатенко Ірина

До проблеми дослідження складних речень із підрядною предикативною частиною умови

86

Гуйванюк Ніна

Модифікаційні співвідношення у сфері предикатних синтаксем

91

Драч Юлія

Лінгвальна природа обов’язкових приприкметникових компонентів формально-граматичної структури речення

96

Капась-Романюк Марина

Стійкі дієслівні сполуки як об’єкт лінгвістичного дослідження у проекції на історію української літературної мови

101

Колісник Олена

Особливості синтаксичного зв’язку в складних сполучникових реченнях із пояснювальними відношеннями

107

Косенко Катерина

Предикатна основа дієслівних зв’язок в українській мові

111

Островська Людмила

Форми орудного відмінка як реалізатори атрибутивної семантики

116

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

121

 

 

Вєтрова Ельвіра

 

Назви спорідненості і свояцтва в епістолярній спадщині українських письменників-класиків

121

Волекжаніна Юлія

Семантико-стилістичні  модифікації застарілої лексики, актуалізованої в сучасній українській періодиці

126

Герасименко Ирина

Описательные конструкции с компонентом цвет в текстах русской фразеологии, фольклора и художественной литературы XIX-XXI вв.

131

Гут Наталя

Особливості функціонування авторських слів на позначення мовленнєвої діяльності персонажів у творчості Григорія та Григора Тютюнників

134

Забашта Роман

О соотношении понятийных категорий и номинативных подсистем (на примере интегрального смысла ‘лицо’ в русском языке)

139

Капшук Лилия

К типологии комплексных объединений номинатем

143

Краснобаєва-Чорна Жанна

Національно-культурна специфіка українських фразем весільної семантики

146

 

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

152

 

 

Волинець Галина

Особливості нульсуфіксальних назв осіб спільного роду

152

Гомонай Руслана

Префіксальний спосіб творення прикметників за допомогою форманта без- (з історичними коментарями)

155

Дьячок Наталья

К вопросу о родовой соотнесенности форм номинатем типа «словосочетание + универб»

159

Лук’яненко Сергій

Словотворчі засоби опредметненої ознаки новотворів в українському соціально-політичному назовництві

163

Меркулова Оксана

Конфіксальні іменники з постпозитивним елементом -к(а) в українській мові

167

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

176

 

 

 

Безноса Алла

Граматичні індикатори вираження ввічливості (з історії вивчення питання)

176

Богатько Валентина

Стилістичні функції атрибутивних і об’єктних приєднувальних речень у публіцистичному мовленні

181

Булик Юрій

Мовні особливості відображення концепту «интересный» у рекламних текстах

185

Гнатюк Любомира

Перформативи у  структурі  мовленнєвого етикету

189

Дедухно Алла

Класифікація перформативів у лінгвістиці

194

Завальнюк Інна

Структура та стилістичні параметри вживання складноприєднувальних конструкцій у сучасному українському газетному мовленні

198

Космеда Тетяна

Типові дискурсивні слова  як показник комунікативної компетенції мовної особистості (на прикладі аналізу «живого» мовлення І. Франка)

206

Кравченко Вікторія

Ідеологія як фактор впливу на дискурсивні практики

210

Литвиненко Ніна

Особливості медичного дискурсу на етапі системного опитування

215

Милостивая Александра

Синергетический аспект прагматики художественного дискурса

221

Місягіна Ірина

Аналіз когнітивних особливостей реалізації комунікативної стратегії ухильності

225

Мозгунов Володимир

Особливості вияву категорії модальності в епістолярному жанрі мовлення

231

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

237

 

 

 

Ґрещук Валентина

Художні функції гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах

237

Загнітко Анатолій, Кудрейко Ірина

Сучасні теорії білінгвізму: типологія підходів і закономірності вияву

243

Загнітко Надія

Загальні назви їжі в східностепових говірках

247

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Проблеми ономастики

253

 

 

 

Бабій Юлія

Динаміка розвитку словотвірно-структурних типів прізвищ сучасної Середньої Наддніпрянщини (у зіставленні з прізвищевими назвами Реєстрів Війська Запорозького): діахронічний аспект

253

Буга Тетяна

Особливості периферійної частини українського чоловічого іменника Центральної Донеччини з к. ХІХ до поч. ХХІ ст.

256

Заінчковська Олена

Морфологічні варіанти мікротопонімів південно-східного Поділля

261

Кашталян Олена

Морфологічна парадигматика прізвищ прикметникового типу в українській мові

266

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

273

 

 

Андрейчук Надія

Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: ідеологія і програми досліджень

273

Вінтонів Михайло, Грабовська Ірина

Займенниково-кореляційні складнопідрядні речення в системі автоматичного опрацювання писемних текстів

 

278

Волошиновська Ірина

Розділення тематичних напрямків та виявлення спорідненості спеціалізованих наукових праць

282

Гайдис Христина

Мовні злочини як предмет судово-лінгвістичної експертизи

287

Данилюк Ілля

Технологія автоматичного визначення тематики тексту

290

Карпіловська Євгенія

Проблеми комп’ютерного моделювання мовної динаміки

293

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики

298

 

 

 

Голі-Оглу Тамара

 

Лінгвальна інтерпретація ідеї достатку в традиційній концептуальній картині світу слов’ян

298

Дорофеев Юрий

Антропоцентризм в лингвистике и предмет когнитивной грамматики

302

Карамишева Ірина

Дискусійність виокремлення «синтаксичного концепту» в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях

308

Плотнікова Наталя

Концепт голодна кутя у міфологічній картині світу

315

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Ювілеї видатних лінгвістів

321

 

 

 

Загнитко Анатолий

Концептуальные постулаты функциональной коммуникативности проф. М.В.Всеволодовой

321

Конюшкевич Мария

Учёные держатся за руки

325

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІ

Рецензії та анотації

328

 

 

 

Загнітко Анатолій

Портретування сучасної лінгвістичної думки. Рецензія на книгу:

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми:

Підручник / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

328

Загнітко Анатолій,

Краснобаєва-Чорна

Жанна

Рецензія на книгу: Жуйкова М.В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов: Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 416 с.

336

Загнітко Анатолій,

Михальченко Марина

Аспекти основоцентричної дериватології. Рецензія на книгу:

Ґрещук В.В., Бачкур Р.О., Джочка І.Ф., Пославська Н.М. Нариси з основоцентричної дериватології / За ред. В. Ґрещука. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 348 с.

337

 

 

 

Відомості  про авторів

 

340

 

 

 

The contents

 

343

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

346

 

 

 

Скачати у форматі .pdf (5.89 MB)