Випуск 16

Випуск 16

ЗМІСТ

ВСТУП  6

РОЗДІЛ І Теорія мови 8

Комар Олег Етноцентризм мовного сприйняття світу 8
Луценко Николай Этимологические версии 11
Марчук Уляна Вербальні асоціації у психолінгвістичних  дослідженнях 19
Монастирецька Ганна Синергетичний підхід до аналізу модальності в українській мові 24
Обєднікова Олена Теорія поля як складник загальної структури ідеографічної парадигми 29
Сидорук Микола Концепти ‘душа’ і ‘дух’ в українській мовній картині світу 32
Супрун Людмила Категорія модальності в загальномовній інтерпретації 36

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології 43

Андрєєва Тетяна Засоби вираження дієслівної тотивності в українській мові 43
Борецький Віталій Взаємопереходи в семантико-граматичій категорії «конкретні – абстрактні іменники» 46
Виноградова Екатерина, Чекалина Валерия На благо всех или на благо всем? 51
Калько Микола Аспектуальна поведінка і лексичне значення дієслова 55
Конюшкевич Мария Релятивный потенциал имени 60
Кущ Наталія Основи семантичної типології прийменникових еквівалентів  (на матеріалі обставинних локативних прийменникових еквівалентів) 66
Lachur Czesław Przestrzenny punkt orientacyjny a relacje ablatywne 73
Панков Фёдор Проблема парадигматики наречия 76
Плешкова Лидия Предлоги с количественным значением в русском и белорусском языках 83
Тесленко Наталя Референційна семантика займенників: становлення  і   розвиток у когнітивному напрямі (на прикладі вказівних займенників) 93

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису 100

Важнік Сяргей Праблема апісання сінтаксічных архаізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове: змены ў семантычнай структуры транзітыўных сказаў 100
Варановіч Валерый Супастаўляльны аналіз функцыянавання апісальных прэдыкатаў у беларускай і рускай мовах 103
Дяговец Иван Видо-временные параметры придаточных контаминированных построений 106
Жудро Ларыса Тыпы прадмета дапамогі і сродкі яго выражэння ў сінтаксічных мадэлях дзеясловаў дапамогі 110
Івкова Наталія Специфіка реалізації структурно-семантичних різновидів парцельованих конструкцій у межах простого речення в текстах публіцистичного характеру 114
Кутня Галина Онтологічні параметри часової локалізованості та фазовості в канві структурно-семантичного аналізу предикатів 119
Новікова Ольга Фонові детермінанти як компоненти теми 124
Петришин Марта Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень (на матеріалі параметричних прикметників гомерівського епосу) 128
Путіліна Оксана Орудний відмінок з об’єктним значенням на поверхневому рівні сучасного українського речення у зіставленні з англійським 132
Семенюк Оксана Емоційні оцінки у семантиці речень із предикативом емоційного стану та інфінітивом 141
Слободинська Тамара Реалізація таксисних відношень у складнопідрядних реченнях з підрядним часовим 144
Шитик Людмила Безсполучниково-сурядні складні речення в українській мові 149

РОЗДІЛ ІV Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць 154

Бараннік Ніна, Бєлих Ганна Місце паремій у мовній системі сучасної української мови та їхній функціональний статус 154
Вєтрова Ельвіра Умови вибору етикетних одиниць в епістолярній спадщині українських письменників ХІХ ст.  158
Вуколова Виолетта Роль символов прецедентных феноменов в формировании глубинного смысла сообщения (на материале бизнес-сленга) 163
Гурко Олена Термін графічного дизайну і загальновживане слово 166
Іваницька Наталя Мовне вираження процесуального мікроденотата „власне буття (існування)” в українській та англійській мовах 170
Каламаж Мария, Француз Людмила Характеристика молодежи как общественного явления. субкультура и язык 176
Пікалова Анна Специфіка вербалізації концепту пам’яті  у поезії М. Стельмаха  182
Савельєва Любов Опозиція «свій-чужий» як етнокультурний компонент семантики номінацій особи 185
Скоробагатько Наталія Символічність соматизмів як фразеотворчий чинник 188
Таран Алла Типи конкурентних номінацій у сучасній українській мові 193
Таукчи Елена Ретроспективный анализ лингвистических концепций сочетаемости языковых единиц 199
Шапран Дар’я Гіперо-гіпонімічні відношення в українській маркетинговій терміносистемі 205

РОЗДІЛ V Словотвір: напрями, аспекти дослідження 209

Брус Марія Поняття з основою фемін- у контексті сучасної української лінгвістики 209
Волкова Наталія Аспекти вивчення словотвірної продуктивності 214
Кочерга Галина Когнітивно-ономасіологічні особливості предикатно-аргументного різновиду пропозиційно-диктумної мотивації: аспект медіативу  (на матеріалі українських відіменникових дієслів) 218
Нагель Валерія Композиція та юкстапозиція як засіб формування оцінного потенціалу слова 224
Савченко Елена Сопоставление словообразовательных гнезд глаголов деятельности в восточнославянских языках 229

РОЗДІЛ VІ Лінгвістика тексту 233

Блинова Ірина Внутрішнє мовлення як основа психологічного портрета персонажа (на матеріалі творчості Дж. К. Оутс) 233
Булик Ірина Суть та місце натяку у сучасній лінгвістиці (на матеріалах німецької мови) 238
Васильєва Галина Превентив як мовленнєвий жанр 241
Всеволодова Майя Текст как категориальная единица коммуникативного уровня языка
(о некоторых проблемах прикладной лингвистики) 245
Гринишин Марія Поклін як невербальний  маркер нижчого соціального статусу особи 252
Дикан Ольга Мова тоталітарного суспільства: аксіологічний аспект (на матеріалі текстів засобів масової інформації 70-х років ХХ століття) 256
Єщенко Тетяна Структурно-граматичні моделі  і типологічні вияви простих метафор
(на матеріалі української поезії 90-х років ХХ століття) 260
Загнітко Анатолій Актуалізаційність у внутрішньотекстовій структурі: типологічний та рівневий аспекти 265
Зайцева  Ирина Дискурс-анализ как способ постижения своеобразия современной
драматургии 271
Коваленко Євгенія Типологія простого речення в українських рекламних текстах 281
Прозарава Людміла Тэксты-ўвасабленні аднарэферэнтнага характару (на матэрыяле твораў беларускай паэзіі) 287
Рябокінь Наталія Категорія модальності і її роль у негопозитивних висловлюваннях 290

РОЗДІЛ VІІ Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики 294

Грабовий Петро Молодіжний сленг у системі соціолектів сучасної української мови 294
Загнітко Надія Матеріали до словника українських східностепових говірок (назви їжі) 297
                                                                                                     
Кудрейко Ірина Соціолінгвістичні типи внутрішньомістечкового мовлення: кількісний, якісний аспекти 303

РОЗДІЛ VІІІ Проблеми ономастики 310

Бражник Лена Фонетические процессы, сопровождавшие освоение немецких топонимов в руссском языке XVIII в. 310
Кавалёва Алена Беларускія айконімы, матываваныя геаграфічнымі тэрмінамі (на матэрыяле адзінак, страчаных у выніку перайменаванняў ХХ стагоддзя) 313
Павликівська Наталія Принцип номінації «людина як така» у псевдонімії 317
Сколоздра Олеся Номінація осіб в оповіданнях Івана Франка про школу та дітей 320
Ткаченко Євген Топонім Красна: походження, структура, семантика 325

РОЗДІЛ ІХ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження 330

Баран Лілія Мовно-правописні питання в листуванні І. Франка з М. Драгомановим 330
Волошиновська Ірина Модифікація функції розподілу Лавалетті як адаптація рангово-частотного закону Зіпфа для текстового корпусу природної мови 334
Данилюк Ілля Електронна база даних випадків формального синкретизму:  етапи й приниципи укладання 339
Казакова Татьяна Национальная специфика концептосферы немецкого языка сквозь призму русского 344
Кретов Алексей Опыт выявления архетипов поэзии А.В.Кольцова 353
Кретов Алексей, Меркулова Инна Параметрический анализ славянской лексики 367
Місягіна Ірина Деякі аспекти аналізу комунікативної стратегії ухильності засобами лінгвістики та логіки 378
Ситар Ганна, Милостна Олена База даних як інструмент лінгвістичного дослідження (на прикладі аналізу лексичних конверсивів) 385
Ситар Ганна, Селіщев Ігор Комп'ютерні тести з дисципліни «Прикладна фонетика» як система поточного і підсумкового контролю 393
Титов Владимир, Кретов Алексей, Огаркова Наталья, Долбилова Елена  Структура и описание программного комплекса для проведения лексико-семантического анализа языка 400

РОЗДІЛ Х Актуальні проблеми методики викладання мови 406

Березун Елена, Иорданова Наталья Формирование умений и навыков межкультурного общения в процессе обучения русскому языку как иностранному 406
Колосова Вікторія Метод дослідження в процесі навчання як один із пріоритетних методів на уроках української мови 409
Покора Наталія Метод проектів: витоки, сьогодення, перспективи 413

РОЗДІЛ ХІ Рецензії та анотації 422

Загнітко Анатолій Зриме сприйняття. Рец. на кн.:  Ачилова В.П. Синтаксис і пунктуація української мови в таблицях і схемах: навчальний посібник. – Сімферополь: Доля, 2006. – 172 с.  422
Загнітко Анатолій, Михальченко Марина  Аспекти слова: ономасіологія і семасіологія. Рец. на кн.:
Теркулов В.І. Слово і номінатема: спроба комплексного опису основної одиниці мови. – Горлівка: ГДПІІМ, 2007. – 240 с. 423
Загнітко Анатолій, Михальченко Марина Особливості найменування грошових одиниць. Рец. на кн.: Огуй О.Д. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині. Австрійський період (1774-1918/21). – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 576 с.  425
Загнітко Анатолій, Монастирецька Ганна Граматика як єдність реалізованого і потенційного. Рец. на кн.: Ремчукова Е.М. Креативный потенциал русской грамматики:  Монография. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 329 с.   428

ВІДОМОСТІ  ПРО АВТОРІВ 431

THE CONTENTS 435

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 438

 Скачати у форматі .pdf (19.12 MB)