Випуск 15

Випуск 15

ЗМІСТ

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

7

 

 

 

Дзюба Іван

Донецька складова української культури

9

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

28

 

 

 

Виноградова Ольга, Шевчук Ольга

Двомовність: причини й наслідки (на матеріалі україномовної преси міста Донецька)

28

Всеволодова Майя

Функционально-семантические поля и функционально-семантические категории (К вопросу о структуре содержательного пространства языка)

34

Глущенко Володимир, Овчаренко Вадим, Каламаж Марія

Теорія «родовідного дерева» та «хвильова» теорія в європейському мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.

 

43

Краснобаєва-Чорна Жанна

Класифікаційні параметри концепту життя

48

Луценко Николай

Из последних этимологий

54

Наумук Ольга

Когнітивні особливості продукування поради

63

Пилипак Валерія

Вираження лексико-семантичної опозиції ‛там’ – ‛тут’ у рекламних текстах

67

Скаб Марія

Граматичні засоби вираження концепту

75

Таукчи Елена

Диахронический аспект предикативных единиц с компонентом «soul»/«душа»

81

Яковець Руслана

Особливості українського лінгвопуризму (синтаксичний аспект)

86

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

91

 

 

 

Баранівська Оксана

Спроба зіставного аналізу деяких польських  і українських прийменників

91

Бичкова Тетяна

Традиція і народнорозмовні впливи у системі словозміни прикметників рукописних апокрифічних збірників XVII – XVIII ст.

97

Данилюк Ілля

Специфіка синкретичних явищ у межах семантичного підходу до частин мови

101

Домрачева Ірина

Квалітативно-квантитативний аналіз функціонально-семантичного поля кількості

106

Дубова Олена

Семантична структура морфологічних категорій (еволюційний аспект)

112

Загнітко Анатолій

Прийменники у структурі тексту: первинні і вторинні вияви

120

Загнітко Анатолій, Загнітко Надія

Синтагматика прийменників зі значенням мети

131

Конюшкевич Мария

Белорусские предлоги и их аналоги: принципы атрибуции при формировании реестра

142

Кущ Наталія

Семантична еволюція службових слів: на матеріалі сучасних українських  прийменникових еквівалентів

150

Lachur Czesław

O strukturze semantycznej polskich przyimków prefigowanych (na tle języka rosyjskiego)

155

Лущай Валентина

Від синтаксичної конструкції – до слова

158

Назаренко Інна

Граматична транспозиція категорії числа іменників singularia tantum  і мовна норма

164

Николаенко Оксана

Пространственные отношения в диапазоне ‘близко-далеко’, выраженные предложными сочетаниями в белорусском языке

170

Панков Фёдор

Морфо-синтаксические типы русских наречий

174

Піддубська Інна

Транспозиція форм наказового способу у сферу дійсного

183

Романюк Юлія

Утворення паралельних форм минулого часу дієслів української мови

188

Сентябова Анастасия

Предложно-падежные синтаксемы с нумеративно-именным лексическим компонентом в русском и белорусском языках:

сходства и различия

191

Тесленко Наталя

Статус займенникової семантики в лінгвістичній системі: еволюція поглядів

195

Тукова Татьяна

Морфологическая вариативность как лингвистическая проблема

204

Чекалина Валерия

К вопросу об описании предлогов в диахронии и синхронии

209

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

216

 

 

 

Адінцова Юлія

Типологія дієслівних компонентів в описовому дієслівно‑іменному предикаті

216

Александрова Вікторія

Еліпсис у системі близьких і споріднених синтаксичних явищ сучасної англійської мови

220

Балко Марина

Синтаксична і фразеологічна варіативність: особливості утворення та функціонування варіантів

223

Важнік Сяргей

Спроба тыпалогіі сінтаксічных слоўнікаў славянскіх моў

228

Виноградова Катерина,

Ситар Ганна

Моделі модальних модифікацій можливості речень з акціональними предикатами в українській і російській мовах

234

Гринишин Марія

Вокативні речення в асиметричних ситуаціях спілкування

243

Дяговец Иван

Глубинные истоки процесса парцелляции (уровень сложноподчинённого предложения)

248

Каленич Володимир

Ситуативна одновалентність дієслівних предикатів

252

Карпенко Надія

Розрізнення описового і фразеологічного сполучень

257

Климова Поліна

Інфінітивні конструкції як ускладнювачі синтаксичної структури сурядно-підрядного поліному в німецькій мові

261

Кобченко Наталя

Слабке керування й вільне поєднання у відмінковому вияві як реалізація валентної й невалентної сполучуваності

265

Ковальова Наталя

Синтаксичні форми односуб’єктних і двосуб’єктних допустових речень

270

Коробко Тетяна

Темпоральні синтаксеми найменування релігійних свят як засіб вираження часового простору

273

Кульбабська Олена

«Уживати без нарушення духа мови» (погляди М. Равлюка на додаткову предикацію у реченнях з партиципними формами)

277

Кутня Галина

Семантичні ознаки «статичність» і «динамічність» у канві предикатної типології

282

Лешкова Наталія

Модусно-диктумна структура детермінантних складнопідрядних речень й особливості її співвідношення із закономірностями актуального членування цих конструкцій

286

Минчук Инна

Понятие «конверсив» в языкознании

290

Мусатова Алла

Парадигматика українського спонукального речення

294

Онищенко Ірина

Одиниці інфраструктури речення як засіб вираження оцінності в публіцистичних та інформаційних текстах

299

Пацаранюк Юлія

Парентетичні конструкції у реченнєвій структурі іронічних висловлень: їх ознаки та функції

303

Попович Наталія

Числівниково-іменникові сполуки у функції детермінантів з причиновим та цільовим значенням

309

Приходько Анатолій, Пустовар Ольга

Лінгвосинергетичний механізм парцеляції синтаксичних одиниць

312

Путіліна Оксана

Знахідний відмінок як репрезентант глибинного об’єктного значення в  сучасній українській мові у зіставленні з англійською

318

Скаб Мар’ян

Ще раз про семантико-синтаксичну варіантність вокатива  в українській мові

325

Шептуха Олена

Односкладні особові речення в публістичному стилі української мови

 

 

 

330

РОЗДІЛ ІV

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

334

 

 

Битківська Ярина

Сленгові англізми в системі української граматики

334

Венжинович Наталія

Основні проблеми дослідження ідіоматики в сучасній лінгвістиці

339

Верста Ірина

Словосполучення як засіб номінації родо-видових понять соціолінгвістики

346

Вєтрова Ельвіра

Звертання пане, пані, добродію, добродійко в українському мовному етикеті

351

Герасименко Ирина

Смысловое наполнение адъектива красный в фольклорных и древних литературных текстах

355

Грицаєнко Людмила

Невідмінювані назви грошових одиниць в українській мові

362

Журавльова Наталя

Лексико-фразеологічне мікрополе передачі привіту епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ ст.

366

Іваницька Наталя

До проблеми онтології процесів мовлення і їхнього дієслівного найменування в українській та англійській мовах

371

Каламаж Марья, Смычек Габриэла

Распределение русско-польских фразеологических омонимов по тематическим группам

376

Ковтун Альбіна

Зміна семантики церковно-релігійного слова хрест у художньому тексті

379

Колган Олена

Структурні особливості термінів-словосполучень української гірничої термінології

383

Сидельников Валентин

От «согласия» до «консенсуса», от «лика» до «имиджа», или как пополняются синонимические ряды

390

 

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

393

 

 

Жижома Оксана

Текстотвірна функція індивідуально-авторських новотворів (на матеріалі поетичних творів 80-90-х років ХХ століття)

393

Кардащук Олена

Лексико-граматичні засоби вираження заперечення  в сучасній українській мові

397

Карпіловська Євгенія

Функціональний потенціал та підтримка мовних інновацій

402

Ландер Майя

Механізм формування словотвірної категорії інструменталя як самостійної категорії непредикатного типу

407

Потапова Галина

О морфонологии русских отглагольных словообразовательных гнезд  (на материале СГ с вершинами глаголами звукообозначения и звукоподражания)

411

Семиколенова Елена

Грамматикализация как процесс (на материале суффиксальных видовых пар русского глагола)

416

Теркулов В’ячеслав

Про можливі реалізації базової ономасіологічної одиниці

421

Ярошенко Наталія

Статистична формула словотвірного гнізда в зіставному аспекті (на матеріалі російської, української, польської та англійської мов)

425

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Лінгвістика тексту

431

 

 

 

Вуколова Виолетта

Заголовки с логической и эмоциональной доминантой смысла и их роль в формировании подтекста художественного произведения

431

Голі-Оглу Тамара

Час і простір у східнослов’янській концептуальній картині світу та їх відображення в ритуальному дискурсі

436

Гриценко Галина

Редукція та експансія синтаксису сучасної художньої літератури у роботі редактора

440

Дорофеев Юрий

Интенциональность грамматических форм и конструкций в тексте

444

Коваленко Євгенія

Прагмалінгвістичні особливості українських рекламних текстів

449

Пац Любов

Функціонально-семантичні вияви категорії зв’язності в художньому тексті

453

Поперечна Олена

Прислівні складнопідрядні речення як диференційна ознака художнього тексту

458

Романюк Ілона

Діалог як структурне утворення

464

Сегол Радміла

Редагування перекладу текстів англомовних телевізійних програм на прикладі перекладу серіалу «Баффі – переможниця вампірів» та емоційно-експресивна лексична парадигма

468

Скоробогатова Елена

Актуализация системных отношений единиц морфологического уровня как антиэнтропийный механизм (на материале поэтического текста)

472

Тищенко Галина

Директивні висловлення як загальний інтенціональний тип дискурсивного простору

479

Тріщук Ольга

Цілісність  реферативного тексту

484

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Особливості говорів української мови

490

 

 

 

Білик Іліана

Семантика і функції дієслівних конструкцій з прийменником до у східностепових говірках

490

Гажук-Котик Лілія

Словозміна іменників ІІІ та ІV відмін у буковинських говірках

495

Костів Оксана

Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі

499

Кудрейко Ірина

Фонетичні особливості мовлення мешканців малих міст Донеччини:  сучасні тенденції

505

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Проблеми ономастики

510

 

 

 

Буга Тетяна

Варіантність чоловічих імен говірки с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області

510

Кравченко Юлія

Ад’єктоніми в топонімічній системі Нижньої Наддніпрянщини

514

Марочкіна Ольга

Відапелятивні імена та пізніші індивідуальні прізвиська в основах прізвищ Розточчя

518

Полосіна Марина

Особливості найменувань підприємств м. Донецька та м. Макіївки

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Рецензії та анотації

528

 

 

 

Дорошенко Сергій

Помітний внесок у вивчення теоретичних основ синтаксису. Рец. на кн.: Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису: В 3 частинах. – Горлівка: ГДПІІМ, 2004 (Ч.1. – 246 с.; Ч.2. – 254 с.; Ч.3. – 266 с.); Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 378 с.; Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.

528

Загнітко  Анатолій

Увесь обшир мовознавчої актуальності. Рец. на збірник наук. праць: Rozprawy Komisji Językowej  XXXIII / Red. W.Wysoczański. – Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2006. – 306 s.

531

Загнітко Анатолій, Домрачева Ірина

 

Традиційна і нова інтерпретація. Рец. на кн.:

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

533

Загнітко Анатолій,

Краснобаєва-Чорна Жанна

Комунікативна компетенція творчої особистості. Рец. на кн.:

Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри. – Львів: ПАІС, 2006. – 326 с.

535

Загнітко Анатолій,

Путіліна Оксана

Нариси з історії мовознавства. Рец. на кн.:

Рагаўцоў В.І. Гісторыя мовазнаўства: вучэб. дапам. – Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2005. – 496 с.

537

Загнітко Анатолій,

Путіліна Оксана

Проблеми комунікативно-прагматичного опису складного речення. Рец. на кн.: Абашина В.И. Вопросы коммуникативно-прагматического описания сложного предложения в русском языке: аспект актуального членения. – Львов: Издательский центр ЛНУ им. И. Франко, 2006. – 344 с.

542

Загнітко Анатолій, Радіонова Тетяна

Синтаксис української мови у вищій школі. Рец. на кн.: Мойсієнко А.К. Структурно-семантична організація простого, ускладненого речення. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 167 с.

544

 

 

 

Відомості  про авторів

 

547

 

 

 

The contents

 

551

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

555

 

 

Скачати у форматі .pdf (9.48 MB)