Випуск 14

Випуск 14

ЗМІСТ

ВСТУП

 

 

6

 

 

 

 

РОЗДІЛ І

 

Теорія мови

 

8

 

 

 

 

Венжинович Наталія

 

Концептуальна й мовна картини світу як похідні етнічних менталітетів

 

8

 

Всеволодова Майя

 

Язык как система и системность как атрибут языка в аспекте функциональной грамматики

 

13

 

Kiklewicz Aleksander

 

Model semiotyczny paradygmatów filozofii języka

 

19

 

Краснобаєва-Чорна Жанна

 

Інтегральний підхід до інтерпретації концепту (філософський та лінгвокультурологічний вектори)

 

27

 

Луценко Николай

 

Восточнославянские этимологии

 

31

 

Пилипак Валерія

 

Лексико-семантична опозиція ‘там’ – ‘тут’ в контексті сучасних досліджень про семантичні опозиції

 

39

 

Сальникова Ольга

 

Функціонально-семантичне поле як спосіб дескрипції мови

 

49

 

Таукчі Олена

 

Учення про лексичну сполучуваність у світлі кардинального повороту в сучасному мовознавстві

 

53

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Актуальні проблеми морфології

 

58

 

 

 

 

Данилюк Ілля

 

Типологія рівнів синкретизму і класифікація синкретичних одиниць у частиномовному аспекті

 

58

 

Загнітко Анатолій

 

Морфологічна і семантична структура категорії стану і поля становості

 

64

 

Конюшкевич Мария

 

Предлог как синтаксемообразующий формант и структура синтаксемы

 

73

 

Кравченко Євдокія,

 

Колтакова Наталя

 

Український лінгвопуризм і культура мови на європейському тлі

 

79

 

Кудрейко Ірина

 

Теоретико-прикладні параметри мовної норми в сучасній лінгвістиці: морфологічні аспекти

 

86

 

Кущ Наталія

 

 

Прийменник: основні підходи вивчення, лексико-граматичні ознаки, перспективи дослідження

 

90

 

Lachur Czesław

 

O jednym z fragmentów semantycznej kategorii ablatywności w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego)

 

95

 

Мозгунов Володимир

 

Особливості модальних значень у рекламному тексті

 

98

 

Панков Фёдор

 

Система категориальных классов слов в русском языке (к вопросу о грамматических классификациях лексики)

 

103

 

Суздуки Рина

 

Структура словоформы параметрических существительных-коррелятов предлога

 

111

 

Щепка Оксана

 

Граматичні категорії компаративів: кваліфікаційні і диференційні ознаки

 

116

 

Щукіна Інна

 

Статус причинових прийменників у комунікативній структурі висловлення

 

121

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

Теоретичні питання синтаксису

 

126

 

 

 

 

Виноградова Ольга, Коваленко Євгенія

 

Функціонування конструкцій експресивного синтаксису в рекламних текстах

 

126

 

Виноградова Екатерина,

 

Ситарь Анна

 

Модальные модификации желания предложений с акциональными предикатами в русском и украинском языках

 

131

 

Коник Тетяна

 

Уподібнення словоформ із різних предикативних основ у сучасній українській мові

 

141

 

Ковальова Наталя

 

Суб’єктно-об’єктні відношення та компонентні схеми в допустовому реченні

 

146

 

Кутня Галина

 

До питання структурно-семантичних модифікацій предикатів процесу в сучасній українській мові

 

150

 

Меркулова Наталя

 

Специфічні конструкції як спосіб актуалізації

 

154

 

Новікова Ольга

 

Семантико-синтаксичні особливості детермінантів зумовленості

 

158

 

Орєхов Валерій

 

Особливості актуального членування атрибутивних приіменникових складнопідрядних речень з постпозитивною підрядною частиною

 

162

 

Путіліна Оксана

 

 

Складні та ускладнені конструкції як реалізатори глибинного об’єктного значення на поверхневому рівні сучасного англійського речення у зіставленні з українським

 

167

 

Ригованова Вікторія

 

Авторизоване сприйняття в українській та англійській мовах

 

175

 

РОЗДІЛ ІV

 

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

 

181

 

 

 

Білозуб Анастасія

 

Метафора у художньо-поетичному мовленні Анатолія Мойсієнка

 

181

 

Бук Соломія

 

Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики лексики

 

184

 

Куценко Вікторія

 

Оцінний потенціал ідеологічно маркованої лексики в сучасному українському політичному дискурсі

 

188

 

Покровська Ірина

 

Зоонім кінь як складовий компонент турецьких фразеологізмів

 

193

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

 

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

 

197

 

 

 

Брітікова Катерина

 

Роль юкстапозиції у творенні експресивно-оцінних номінацій особи

 

197

 

Жижома Оксана

 

Індивідуально-авторські новотвори як засіб вторинної номінації у сучасному поетичному дискурсі

 

200

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

 

Лінгвістика тексту

 

206

 

 

 

 

Голі-Оглу Тамара

 

Тема-рематичні відношення в ритуальному дискурсі

 

206

 

Зеленська Юлія

 

Фольклорні елементи на позначення природних явищ і стихій в поетичному мовленні Василя Герасимюка

 

210

 

Лущай Валентина

 

Периодическая речь: центр и периферия

 

215

 

Мельніченко Ольга

 

Роль графона в організації комунікативних стратегій глобалізації, контрастування та створення дискомфорту

 

221

 

Поперечна Олена

 

Проблема тексту і текстових категорій у сучасній лінгвістиці

 

226

 

Титова Ольга

 

Проблема визначення періоду як лінгвальної одиниці: спроба огляду літератури

 

231

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

 

Особливості говорів української мови

 

236

 

 

 

 

Клименко Наталя

 

Особливості лексики одягу мар’їнсько-волноваського та західного мікроареалів східностепових говірок

 

236

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

 

Проблеми ономастики

 

243

 

 

 

 

Павликівська Наталія

 

До питання відантропонімної номінації у псевдонімії

 

243

 

Новикова Юлія

 

Прізвища з семантикою кольору (на матеріалі антропонімії м. Донецька)

 

246

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

 

Лінгвістична спадщина кафедри української мови ДонНУ

 

250

 

 

 

Вишня Любов

 

Синтаксичні зв’язки між реченнями і їх значення для структури абзаца

 

250

 

 

 

РОЗДІЛ Х

 

Рецензії та анотації

 

255

 

 

 

 

Загнітко Анатолій

 

Аспекти аналізу синтаксичних категоій. Рец. на кн.:

 

Мірченко М.В. Структура синтаксичних категорій. – Вид. 2-ге,
перероб. – Луцьк: РВВ "Вежа", Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 393 с.

 

255

 

Загнітко Анатолій

 

Новий погляд на морфологічний синтетизм й аналітизм у контрастивному аспекті. Рец. на кн.:

 

Дубова О.А. Типологічна еволюція морфологічних систем української та російської мов. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 302 с.

 

257

 

Загнітко Анатолій

 

Поетична енергетика і синергетика. Рец. на кн.:

 

Семенець О.О. Синергетика поетичного слова. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004. – 338 с.

 

260

 

Загнітко Анатолій

 

До класичних проблем новітні підходи. Рец. на кн.:

 

Рагаўцоў В.І. Уводзіны ў мовазнаўства: Вучэбны дапаможннік. – Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2004. – 400 с.

 

Рагаўцоў В.І. Уводзіны ў мовазнаўства: Практыкум: Вучэбны дапаможннік. – Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2003. – 130 с.

 

264

 

Загнітко Анатолій

 

Морфологічні явища і морфологічні проблеми. Рец. на кн.:

 

Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ „Академія”, 2004. – 336 с.

 

266

 

Загнітко Анатолій, Краснобаєва-Чорна Жанна

 

Контрастивні аспекти лексичної семантики. Рец. на кн.:

 

Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 326 с.

 

270

 

Загнітко Анатолій, Путіліна Оксана

 

Проблеми і перспективи лінгвістичної генологі. Рец. на кн.:

 

Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи: Монографія. – Львів: ПАІС, 2005. – 264 с.

 

272

 

Карпіловська Євгенія

 

Спільне і відмінне у словянській мовній категоризації. Рец. на кн.:

 

Jan Sokołowski. Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. – 247 s.

 

283

 

 

 

 

Відомості про авторів

 

 

285

 

 

 

 

The contents

 

 

287

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

 

290

 

Скачати у форматі .pdf (14 MB)