Випуск 13

Випуск 13

Зміст

ВСТУП

 

 

6

 

РОЗДІЛ І

 

Теорія мови

 

8

 

 

 

 

Демська-Кульчицька Орися

 

Корпуси мов і один із можливих підходів до проектування корпусу текстів української мови

 

8

 

Киклевич Александр

 

О принципах функциональной классификации в грамматике

 

16

 

Луценко Николай

 

О функциях частицы –ся

 

24

 

Пивоварчик Тамара

 

Категория персонализации: модель описания содержательной структуры

 

29

 

Чолкан Валентина

 

Складові загальномовної категорії модальності: типологічні та функціональні аспекти дослідження

36

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Актуальні проблеми морфології

 

40

 

 

 

 

Данилюк Ілля

 

Формально-граматичний підхід до класифікації слів

 

40

 

Даскалюк Оксана

 

Взаємодія граматичних категорій способу та часу

45

 

Дорошенко Лариса

 

Функціонально-семантична парадигма форм категорії безвідносної міри ознаки в слов’янських і германських мовах

 

49

 

Дубова Олена

 

Структура субстантивної відмінкової парадигми (еволюційно-типологічний аспект)

 

54

 

Ковтюх Світлана

Роль синтагматичного чинника у визначенні репертуару відмінкових парадигм іменників

61

 

Конюшкевич Мария

О механизме опредложивания знаменательной лексики

 

65

 

Кравченко Євдокія

Варіативні форми в cтруктурі іменникової парадигми в аспекті кодифікованої норми

 

70

 

Кущ Наталія

Еволюція поглядів на еквівалентність слова (на матеріалі прийменникової еквівалентності)

75

 

Ляхур Чеслав

Перспективы лексикографического описания предложной системы славянских языков (на материале польского языка)

78

 

Манохіна Юлія

 

Особливості вираження семантики кількості в іменниках зі збірним значенням

 

80

 

Нагель Валерія

Семантика часток української мови

 

84

 

Панков Фёдор

 

Проблема бифункциональности предлогов и наречий

 

88

 

Тукова Татьяна

 

Квазиглаголы в русском языке

 

96

 

Щепка Оксана

 

Еволюція поглядів на статус і семантику українських компаративів

 

100

 

Ющенко

 

Мирослава

 

Прийменники місця як засіб вираження просторових відношень у сучасній французькій мові

 

104

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

Теоретичні питання синтаксису

 

108

 

 

 

 

Баранівська

 

Оксана

 

Синтаксичні відношення і семантико-синтаксичні

зв’язки в складнопідрядному реченні з підрядним означальним

 

108

 

Близнюк Леся

 

Субєктність як синтаксична категорія

 

114

 

Бурлакова Галина, Пономарьова Людмила

Збіг та відмінності у класифікаціях складнопідрядних речень обставинного типу

119

 

Важнік Сяргей

Хто пра што vs. хто аб чым, або спецыфіка выражэння

 

дэлібератыва ў мадэлях беларускіх прэдыкатаў перадачы інфармацыі

124

 

Ващенко Олена

Деякі обмеження валентнісних властивостей відприкметникових іменників абстрактної семантики

 

127

 

Виноградова Екатерина,

Ситарь Анна

Модели предложений типовой ситуации платы: способы выражения денотативных ролей (на материале русского и украинского языков)

 

132

 

Всеволодова Майя

«Модели славянских простых предложений с учетом их типовых значений и речевых реализаций». Задачи и перспективы межнационального проекта

 

142

 

Гандзюк

Олександра

 

Орудний прийменниковий відмінок як атрибутивна синтаксема

 

146

 

Гуйванюк Ніна, Агафонова Алла

 

Редуплікація у складному реченні як засіб вираження авторської модальності

 

150

 

Загнітко Анатолій

Типологія українських складних синтаксичних конструкцій

157

 

Зарицька Вікторія

Синтаксична валентність девербативів, її роль у прогнозуванні синкретичних семантико-синтаксичних відношень у складнопідрядних реченнях

 

166

 

Каленич Володимир

Реалізація реченнєвотвірного потенціалу одновалентних дієслівних предикатів у мові й мовленні

 

171

 

Костусяк Наталя

Семантико-синтаксичні ознаки орудного відмінка

175

 

Кутня Галина

 

Обставинна детермінація предикатів процесу в сучасній українській мові

 

178

 

Максим’юк Оксана

 

Синтаксично-неподільні та семантично-неподільні позиційно стійкі словосполучення з займенниковим компонентом

184

 

Марцин Світлана

 

Безсполучникові складні речення в структурі

 

нормативно-правових актів української мови

 

190

 

Новікова Ольга

 

Історія вивчення детермінантних членів речення

 

193

 

Орєхов Валерій

 

Актуальне членування з’ясувальних складнопідрядних речень з постпозитивною підрядною частиною

197

 

Пасічник Ірина

 

Предикати якості у канві інших семантичних типів предикатів

202

 

Попович Наталія

 

Числівниково-іменникові сполуки в позиції дуплексива

 

205

 

Правдина Надежда

 

Описание классов моделей предложений и ролевая грамматика (на материале предложений, сформированных глаголами передачи информации)

208

 

Путіліна Оксана

 

Семантика об’єкта у поверхневій структурі сучасного англійського речення у зіставленні з українським

212

 

Сидоренко Вікторія

 

Формально-семантичні вияви дієслівно-особового керування із залежним орудним

218

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

Історія мови та лінгвістики

 

224

 

 

 

 

Меркулова Оксана

Іменники з конфіксом не-...-j(a) в українській мові ХІ-XVIII століть

 

224

 

Недбайло Руслан

 

Білоруська мова: історія та сучасний стан

 

231

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

 

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

 

241

 

 

 

 

Бєссонова Ольга

Концептуальна організація оцінного тезауруса англійської мови

241

 

Герасименко Ирина

 

Функциональная семантика колоратива зеленый в фольклорных текстах

 

246

 

Єщенко Тетяна

Український жаргон спортивних уболівальників

 

250

 

Журавльова

 

Наталя

Слова з переносним значенням як етикетно-ввічливі гоноративи та означення в епістолярію ХІХ – початку ХХ ст.

 

255

 

Сємашко Тетяна

Фразеологізми із прикметниковим компонентом білий / белый в українській і російській мовах

 

260

 

Сушинська Ірина

Структурно-семантична типологія запозиченої лексики (на матеріалі творів письменників української діаспори)

267

 

Тилик Ольга

Назви рослин із мутаційним словотвірним значенням подібності

272

 

Тяпкіна Наталя

 

Номени на позначення людей, які магічними діями лікують

 

276

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI

 

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

 

280

 

 

 

 

Брітікова (Розова) Катерина

Мовна динаміка та її сучасний терміноапарат

 

280

 

Валюх Зоя

 

Семантичне наповнення словотвірної парадигми найменувань особи за зовнішніми та внутрішніми ознаками в сучасній українській мові

 

286

 

Нелюба Анатолій

 

Новітні тенденції у словотворі й модифікація норм мови

 

291

 

Сальнікова

 

Ольга

 

Міжрівнева інвентаризація системи засобів вираження категорії демінутивності

 

296

 

Устюгова Людмила

Словообразовательная активность основ и методика её исследования

 

299

 

Ярошенко

 

Наталія

 

Зіставний аналіз словотвірних парадигм дієслів сажатьсадити і sadzić у російській, українській і польській мовах ХІХ-ХХ ст.

 

305

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІI

 

Термінологія: основні аспекти дослідження і проблеми

 

310

 

 

 

 

Байтерякова

 

Наталья

 

Стратификация английской спелеологической лексики

 

310

 

Черненко Ірина

 

Особливості гіпонімічної парадигми в структурі терміносистеми туризму

 

314

 

Чернишова

 

Лариса

 

Терміни-словосполучення з предметними іменами в науково-будівельних текстах: структура, семантика, функції

319

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІI

 

Лінгвістика тексту

 

323

 

 

 

 

Коник Тетяна

 

Про одну синтаксичну фігуру в українському фольклорі (узгодження дієслівних форм)

 

323

 

Конопленко Наталія

 

Інтегративна функція заголовка-парцелята у публіцистичному тексті

 

327

 

Куценко Вікторія

 

Особливості реалізації аксіологічної моделі “своє” – “чуже” в сучасному українському політичному дискурсі

 

331

 

Лук’янчук Тамара

 

Морфологічні особливості конфесійного стилю

 

336

 

Пацаранюк Юлія

 

Парцеляція як спосіб реалізації іронії у структурі речення (на матеріалі творів О.Чорногуза)

 

339

 

Поперечна Олена

 

 

Співвідношення структури абзацу і функціонального навантаження прислівних складнопідрядних речень у художніх текстах

 

343

 

Sarnowski Michał

Hasła propagandy radzieckiej w polskim dyskursie prasowym

 

348

 

Тырыгина

Валентина

 

Глагольные номинации в разножанровых текстах

 

353

 

Шабат-Савка Світлана

 

Роль антропоцентричного фактора у моделюванні діалогічних ситуацій

 

360

 

Шевченко Тетяна

Парцеляція як засіб емотивної експресії в текстовій організації мовленнєвого масиву

364

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

 

Особливості говорів української мови

 

369

 

 

 

 

Білик Іліана

 

Об’єктні дієслівні конструкції з орудним безприйменниковим у східностепових говірках Донеччини

 

369

 

Клименко Наталія

 

Лексичні особливості північного та північно-західного мікроареалів східностепових говірок (на матеріалі назв одягу)

 

374

 

Сіденко Надія

 

Семантична структура й просторова поведінка лексем йар та балка у східностепових говірках Центральної Донеччини

 

380

 

 

 

 

РОЗДІЛ Х

 

Фонетика, фонологія, морфонологія

 

384

 

 

 

 

Федурко Марія

 

Поняття дериваційної морфонологічної моделі

 

384

 

Яковець Руслана

 

Вияви пуризму у звуковій системі української мови

 

387

 

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

 

Рецензії та анотації

 

392

 

 

 

 

Загнітко Анатолій

 

Проблеми теоретико-категорійної граматики. Рец. на кн.:

 

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови. – К.: Унів. вид-во „Пульсари”,

 

2004. – 400 с.

 

392

 

Загнітко Анатолій

 

Концептуальні виміри теоретико-прикладного синтаксису. Рец. на кн.: Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 406 с.

 

397

 

Загнітко Анатолій

 

Контамінованість у межах складнопідрядного речення: Рец. на кн.: Дяговец И.И. Русские придаточные предложения нетипичного построения (синтаксические единицы с «отклоняющейся»
структурой). – Донецк: ООО Юго-Восток, Лтд, 2003. – 227 с.

 

399

 

Відомості про авторів

 

 

401

 

 

 

 

The contents

 

 

404

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

 

407