Випуск 12

Випуск 12

Зміст

ВСТУП

 

 

6

 

РОЗДІЛ І

 

Теорія мови

 

8

 

 

 

 

Государская Ольга

 

Романо-славянские и германо-славянские языковые связи в работе А.С.Хомякова Семирамида

 

8

 

Кадич Слободан

 

Зміни в мовленні Загреба і тенденції розвитку хорватської мови в незалежній Хорватії (1990 р.–початок XXI ст.)

 

13

 

Луценко Николай

О природе флексии

 

20

 

Савіцкая Ірына

 

Нацыянальная мова: этналагічны аспект

 

28

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Актуальні проблеми морфології

 

32

 

 

 

 

Данилюк Ілля

 

Синкретизм у мові та мовленні: проблема термінології

 

32

 

Дорошенко Лариса

 

Квалітативність категорії безвідносної міри ознаки

37

 

Загнітко Анатолій, Данилюк Ілля,

 

Ситар Ганна

Українські прийменники: інвентар і структура

41

 

Корзун Олена

Зіставний аналіз семантики порядковості в англійській та українській мовах

 

48

 

Красоўская Яна

Моўнае ўвасабленне колькасці

52

 

Кущ Наталія

Проблема еквівалентності слова в структурному і семантичному аспектах (на матеріалі еквівалентності прийменникових комплексів)

57

 

Монастирецька Ганна

 

Еволюція поглядів на оптативність як граматичну категорію

 

61

 

Щукіна Інна

 

Спеціалізованість причинових прийменників у трансформації

 

64

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

Теоретичні питання синтаксису

 

69

 

 

 

 

Балко Марина

 

Генітивна метафора як найпоширеніший тип метафоричних словосполучень сучасної української мови

 

69

 

Важнік Сяргей

 

Кантрастыўная тыпалогія дзеяслоўных мадэлей

 

73

 

Виноградова Ольга

 

Парадигма локативних форм (на матеріалі складнопідрядних речень)

 

83

 

Вінтонів Михайло,

 

Баклагова Катерина

 

Девербатив як знак пропозиції у структурі речення

 

87

 

Загнітко Лариса

 

Функціональні вияви звертання

 

91

 

Зарицька Вікторія

 

Засоби формального звязку в синкретичних конструкціях означально-зясувального типу

 

96

 

Ігнатова Вікторія

 

Синтаксема граничного локатива у структурі елементарного речення в українській мові

 

99

 

Кутня Галина

 

Семантико-синтаксичні особливості предикатів процесу в сучасній українській мові

 

103

 

Лонська Людмила

 

Особливості функціонування двовалентнтних дієслівних предикатів з семантикою буття, наявності

 

107

 

Меркулова Наталя

 

Ремовиділення як явище актуального членування

 

111

 

Наливайко Юлія

 

Особливості зв’язку синкретизму членів речення із синкретизмом частин мови

 

115

 

Орєхов Валерій

 

Комунікативні вияви з’ясувальних складнопідрядних речень з нульовою темою

 

119

 

Островська Людмила

 

Родовий присубстантивний як співвідносний з ядерними атрибутивними формами

123

 

Пилипак Валерія

 

Семантика і вживання прономінатива там в українській мові

 

127

 

Пономарьова Людмила

 

Типологія різновидів прикомпаративних складнопідрядних речень

 

134

 

Поперечна Олена

 

Структурні особливості підрядних з’ясувальних у стилістиці Анатолія Дімарова

 

139

 

Путіліна Оксана

 

Глибинно­експліцитна структура українських транзитивів

143

 

Радіонова Тетяна

 

Синтаксичний статус ряду різнофункціональних компонентів

 

146

 

Рамза Таццяна

Сінтаксіс выказвання ў сучаснай беларускай мове

 

149

 

Ригованова Вікторія

Поняття про суб’єкт авторизації

154

 

Сафонова Наталія

 

Частки як суб’єктивно-модальний модифікатор семантичного значення простого дієслівного присудка

161

 

Сидоренко Вікторія

 

Структурна організація синтаксичних одиниць із зв’язком керування

167

 

Ситар Ганна

 

Моделі дієслівних речень з предикатами членування та їх мовленнєві реалізації в українській мові

171

 

Сушинська Ірина

 

Емоційно-експресивні властивості синтаксичних конструкцій

180

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

Історія мови та лінгвістики

 

185

 

 

 

 

Мацюк Галина

Динаміка морфологічних норм у текстах першої половини ХІХ ст.

 

185

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

 

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

 

192

 

 

 

 

Валодзіна Таццяна

 

Этнафразеалагічная “анатомія” славян: пальцы

 

192

 

Ілик Тарас

Інтержаргон як елемент жаргонної системи української мови

 

196

 

Кириленко Вероніка

Зумовленість процесів формування флористичних найменувань культурно-історичною еволюцією етносу (на матеріалі канадського варіанту англійської мови)

 

200

 

Козлова Татьяна

 

Категоризация социосферы и ее рефлексия в лексико-семантической системе

205

 

Мацієвська Тетяна

 

Лексема тужити: спроба психолінгвістичного аналізу

 

209

 

Палій Ольга

Авторські неологізми у газетному мовленні

212

 

Панасенко Людмила

Проблема интерпретации понятия арго в отечественной и зарубежной лингвистике

 

218

 

Сальникова Ольга

 

Категорійна семантика демінутивності

 

223

 

Сегін Любомир

 

Структурно-семантичні особливості лексико-семантичної групи дієслів динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах

 

226

 

Тимон Оксана

 

Запозичення з англійської мови у словацькій пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.

 

229

 

Хороз Наталія

 

Оказіональні утворення як засіб індивідуального вираження в публіцистиці (на матеріалі сучасних хорватських періодичних видань)

 

234

 

Шкробова Ирина

 

Замена слов как приём авторского преобразования фразеологизмов в поэтических произведениях В.С. Высоцкого

 

239

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI

 

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

 

244

 

 

 

 

Карпіловська Євгенія

 

Ігрова стихія в сучасній українській мовотворчості

 

244

 

Кравченко Євдокія,

 

Єщенко Тетяна

 

Словотвірні оказіоналізми дитячого мовлення: система і норма

 

247

 

Розова Катерина

 

Особливості творення нових відіменних іменників – назв особи в сучасній українській мові

 

252

 

Шевчук Ольга

 

Стилістичні функції складних слів

 

259

 

РОЗДІЛ VІI

 

Термінологія: основні аспекти дослідження і проблеми

 

262

 

Байтерякова Наталія

 

Місце спелеологічної термінології в системі англійської мови

 

262

 

Овчаренко Наталія

 

Гетерогенні елементи термінологічної системи

 

266

 

Черненко Ірина

 

Способи творення складних термінів туризму в сучасній українській мові

 

270

 

Шапран Дар’я

 

Формування національно-мовної основи української маркетингової термінології у донауковий період

 

275

 

РОЗДІЛ VІІI

 

Лінгвістика тексту

 

280

 

Габидуллина Алла

 

Оценочные высказывания в педагогическом дискурсе

280

 

Гута Ольга

 

Специфічні метафоричні моделі політичного життя у публіцистичних текстах на політичну тематику (на матеріалі польської та української мов)

 

287

 

Дубовик Людмила

Реалізація значення причини в тексті

292

 

Івкова Наталія

 

Функціонально-семантичне навантаження парцелятів у публіцистичному тексті

 

296

 

Конопленко Наталія

 

Текстотвірні функції парцельованих конструкцій у сучасній українській публіцистиці

 

299

 

Куценко Вікторія

 

Прагматична роль російських вкраплень в українській політичній пресі опозиційного характеру

 

304

 

Максимович Юлія

 

Типологія комунікативного шуму в засобах масової інформації

 

309

 

Мусатова Алла

 

Корелятивність і некорелятивність текстових категорій та засобів категорії спонукальності

 

311

 

Оліфіренко Леся

Функціонально-естетичне навантаження ремінісценцій та парафраз у художніх творах В.Стуса

315

 

Павловський Віталій

 

Порівняльний аналіз перекладів М. Бажана та В. Стуса поезії Р. М. Рільке “Орфей, Евридіка, Гермес”

 

320

 

Пац Любов

 

Засоби реалізації лексичної когезії в художньому тексті

323

 

 

 

 

РОЗДІЛ IX

 

Проблеми ономастики

 

328

 

 

Бражник Лена

 

Родовое оформление немецких ойконимов в русском языке XVIII в.

 

328

 

Дука Людмила

 

Вплив культурних асоціацій на формування прагматики антропонімів

 

333

 

Ільченко Ірина

 

Прізвища особливої структури та семантики надвеликолузького регіону

 

337

 

Новикова Юлія

 

Структурні типи літературно-художніх антропонімів у творах Є. Гуцала (на матеріалі повістей “Родинне вогнище”, “Дівчата на виданні”, “Голодомор”, “Княжа гора”)

 

341

 

Осташ Любов

 

Одноосновні слов’янські автохтонні імена відапелятивного походження в чеському антропоніміконі

 

344

 

Подмаркова Алла

 

Коммуникативная функция антропонимов: стратификационный и ситуативный аспекты

 

352

 

Тернова Алла

 

Словотвірні типи гідро найменувань pluralia tantum

 

364

 

Ткаченко Євген

 

Шляхи ускладнення ойконімних синтаксем у реґіональній топонімії

 

366

 

РОЗДІЛ Х

 

Особливості говорів української мови

 

373

 

Білик Іліана

 

Об’єктні дієслівні конструкції з родовим безприйменниковим у східностепових говірках Донеччини

 

373

 

Гнатюк Мирослава

 

Вплив мовного середовища на говіркове мовлення

 

Переселених лемків (на матеріалі записів із Львівщини)

 

379

 

Комов Олег

 

Лексичні ознаки українського мовлення м. Донецька

 

383

 

Омельченко Зоя

 

Специфіка функціонування лексики новостворених східностепових говірок

 

387

 

Сердюкова Тетяна

 

Структура й семантика локативних і темпоральних синтаксем з прийменником на в українських східнослобожанських говірках

 

390

 

Фроляк Любов

 

Реалізація фонеми /д/ у позиції кінця префікса у східностепових говірках Донеччини

 

394

 

РОЗДІЛ ХI

 

Проблеми мовної освіти

 

399

 

Домрачева Ірина

 

Вивчення лексем із сукупною семантикою у школі

 

399

 

Могила Надія

 

Методична система “ЧПКМ” – шлях до розвитку творчого мислення особистості

 

404

 

Яворська Стефанія  

 

Проблеми теорії методики мови і шкільної практики (70-і роки ХХ ст.)

 

412

 

РОЗДІЛ ХІI

 

Рецензії та анотації

 

418

 

Загнітко Анатолій, Вінтонів Михайло

 

 

Новий напрям прикладної лінгвістики. Рец. на кн.:

 

Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток", 2003. – 184 с.

 

418

 

Загнітко Анатолій

 

Категорійна семантика апеляції. Рец. на кн.: Скаб М. Граматика апеляції в українській мові.– Чернівці: Місто, 2002.– 272 с.

 

419

 

Загнітко Анатолій, Соловей Олег

 

Згадувати, щоб пам’ятати. Рец. на кн.: Костиря І.С. Межівська сторона: Ліричні сповіді, есеї, бібліографічні довідки, твори, статті, спогади, листи. – Донецьк: Видавництво „Каштан”, 2003. – 580 с.

 

421

 

Загнітко Анатолій

 

Типологічні й історичні аспекти українських предикатів, відмінків і діатез. Рец. на кн.: А.І.Даниленко. Предикати, відмінки і діатези

 

в українській мові: історичний і типологічний аспекти. – Харків: Око, 2003.512 с.

 

422

 

Відомості про авторів

 

 

424

 

The contents

 

 

428

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

 

431