Випуск 11

Випуск 11

Зміст

ВСТУП

 

 

9

 

РОЗДІЛ І

 

Актуальні проблеми морфології

 

11

 

 

 

 

Авдєєва Світлана

 

Нульова парадигма в сучасній українській літературній мові

 

11

 

Волчанська Ганна

 

Займенникові слова в структурі текстів різних типів мовлення

 

21

 

Воронкова Анна

 

Опыт типологической морфологизации русских предлогов и предложных образований

 

27

 

Всеволодова Майя

 

Предлог: поле и категория (аспект функционально-коммуникативной грамматики)

 

33

 

Даскалюк Оксана

 

Специфіка імперативної парадигми

 

38

 

Дорошенко Лариса

 

Категорія безвідносної міри ознаки у слов’янських та германських мовах

 

43

 

Дубова Олена

 

Аналітизаційна гіпотеза і явище біаспектуальності

 

48

 

Колібаба Лариса

 

Аспектуальні категорії віддієслівних іменників в аспекті дивергенції

 

54

 

Кретов Алексей

 

Изучение славянского глагола: история, результаты, перспективы

 

61

 

Курмакаева Нина

 

Функционально-грамматическое поле безличности в русском языке (к постановке вопроса)

 

63

 

Кущ Наталія

 

Прийменникові українські еквіваленти: морфологія і семантика

 

68

 

Сидоренко Вікторія

 

Сильне і слабке керування як вияви обов’язкової і факультативної залежності між словами

 

74

 

Соколова Світлана

Префіксально виражені роди аспектуальної дії у структурі категорії аспектуальності

80

 

Циганенко Галина

 

Первинні українські прийменники у „Словнику мови Шевченка”

 

91

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Теоретичні питання синтаксису

96

 

 

 

 

Балко Марина

Цілісні словосполучення сучасної української мови у світлі теорії валентності

 

96

 

Валюх Зоя

Дериваційна парадигма слова у контексті синтаксичної парадигматики

 

101

 

Весёлая Наталья

Именительный падеж существительного как неморфологизованное сказуемое

 

107

 

Виноградова Ольга

Синтагматичні чинники творення локативних форм

 

117

 

Вінтонів Михайло

Функціонально-граматичні та комунікативні вияви парцельованих та приєднувальних конструкцій

 

124

 

Д’якова Тетяна

 

Семантичні типи протиставних відношень у складних реченнях зі сполучниками але, проте, однак (на матеріалі текстів науково-технічних періодичних видань)

 

129

 

Загнітко Анатолій

 

Структурні і семантичні різновиди українських синтаксичних інновацій

 

135

 

Зарицька Вікторія

 

Складнопідрядні речення обставинно-атрибутивного типу

 

148

 

Куглер Наталя

 

Типи допустових відношень

 

153

 

Кульбабська Олена

 

Поліпропозитивні прості речення у сучасній українській мові

 

158

 

Лисак Лариса

 

Дієприслівникові конструкції в усній народній творчості

 

163

 

Луценко Микола

 

Предикативна природа слова

 

166

 

Мішеніна Тетяна

 

Конструкції зі значенням наявності в особи духовних цінностей в українській мові

 

177

 

Мойсієнко Анатолій

 

Вставні конструкції, що вказують на спосіб об’єктивації вираженої думки

 

183

 

Морозова Наталя

 

Особливості функціонування нерозчленованих речень зі сполучним засобом що у романі Миколи Хвильового „Вальдшнепи”

 

187

 

Мусатова Алла

 

Статус спонукального речення в сучасній синтаксичній науці

 

192

 

Навчук Галина

 

Інтонація як засіб оформлення окличних речень

 

199

 

Наливайко Юлія

Предикативне означення: синкретизм семантики чи синкретизм функції

 

205

 

Орєхов Валерій

Співвідношення актуального та граматичного членування складнопідрядного речення

 

211

 

Островська Людмила

Відокремлений атрибут в структурі простого формально ускладненого речення

 

215

 

Пац Любов

Недиференційований зв’язок у складному безсполучниковому реченні

 

221

 

Ситар Ганна

Біномінативні речення з предикатами партитивного відношення в українській мові

227

 

Скаб Мар’ян

Парадигма речень апеляції

236

 

Шарманова Наталя

Логічні афоризми – еквіваленти простого речення (на матеріалі творів Ліни Костенко)

240

 

 

 

 

РОЗДІЛ III

 

 

Функціональна семантика лексичних одиниць

 

247

 

 

Баландіна Надія

Мовні індикатори функції позитивної оцінки в чеських прагматичних кліше

247

 

Бессонова Ольга

Концепты эмоций в структуре оценочного тезауруса английского языка

256

 

Бук Соломія

Частотний словник розмовно-побутового стилю сучасної української мови

266

 

Булава Наталя

Відіменні прізвища з суфіксом –енк-о північної Донеччини

271

 

Гвоздяк Ольга

Лексико-семантична адаптація запозиченої лексики з німецьким етимоном в українські говірки Закарпаття

277

 

Головчак Наталія

Семантика апелятивних основ прізвищ німців Закарпаття

283

 

Дишлюк Інна

Вираження теми кохання через образи пір року в поетичному мовленні Ліни Костенко

290

 

 

 

 

Кардащук Олена

Парадигматичні відношення у структурі багатозначного слова

294

 

Колесникова Лариса

Особливості семантичної диференціації колірних символів „теплих” тонів у поетичному тексті

298

 

Кузьміна Олена

Концепт „білий” (на матеріалі поетичної мови Г.Чупринки)

305

 

Лисенко Наталя

Метафори із солярним компонентом у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки

309

 

Ожерельева Вероника

Структурные характеристики идеонимов в английском языке

313

 

Познанська Віра

Усічені особові імена в сучасній антропонімії Донеччини

317

 

Рагаўцоў Васіль

Іншамоўныя ўкрапіны як сродак выражэння камічнага (некатарыя асаблівасці ўжывання ў беларускай драматургіі)

322

 

Таукчи Елена

Некоторые положения методики анализа связанных сочетаний слов

 

325

 

Товстенко Вікторія

 

Граматичні особливості українського просторіччя

 

331

 

Шеховцова Елена

 

Символика цвета в испанской фразеологии

 

336

 

Ющенко Мирослава

 

Засоби вираження об’єктивної просторової орієнтації в сучаснiй французькiй мовi

 

347

 

 

РОЗДІЛ ІV

Фонетика, фонологія, морфонологія

352

 

 

Кудрявцева Валентина

Фонологическая сущность слога и фонологическая концепция слогообразования

352

 

Федурко Марія

Словотвірне гніздо як об’єкт морфонологічного аналізу

 

356

 

 

РОЗДІЛ V

 

Історія мови та лінгвістики

 

363

 

 

 

 

Жихарєва Ольга

О.О.Шахматов і проблема східнослов’янського глотогенезу

 

363

 

Овчаренко Вадим

„Хвильова” теорія в українському мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХ ст.

 

371

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI

 

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

 

380

 

 

 

 

Бутузова Марина

 

Інхоативні дієслова в сучасній українській мові (у зіставленні з німецькою мовою)

 

380

 

Ілик Тарас

 

Абревіатури та похідні від них у комп’ютерному слензі

 

388

 

Карпіловська Євгенія

 

Інтегральні одиниці гніздового типу у сучасному українському лексиконі (типи та параметри моделювання)

 

394

 

Клименко Ніна

 

Конверсія в українській та новогрецькій

 

402

 

Костич Лілія

 

Категорія кількісної градації ознаки в українській мові

 

410

 

Нелюба Анатолій

 

Способи словотвірної номінації (становлення теорії)

 

416

 

Руколянська Наталія

 

Відад’єктивні іменники з формантом –ість в юридичній термінолексиці

 

423

 

Сальникова Ольга

 

Функціонально-семантичне поле здрібнілості в українській мові

 

429

 

Сікорська Зінаїда

 

Термінологія словотвірної парадигматики

 

434

 

Шевчук Ольга

Словотвірний аналіз складних слів (на матеріалі художніх творів М.Стельмаха)

 

439

 

Ягупова Лариса

Про деякі аспекти функціонального аналізу іменників із ge- у середньоверхньонімецькому рукописі „Пісня пісней Віллірама”

 

443

 

Ярошенко Наталья

Территориально- и социально-диалектные компоненты современного словообразовательного гнезда с вершиной садить

 

452

 

 

 

РОЗДІЛ VІI

 

Українська термінологія

 

462

 

 

 

 

Жданова Наталія

 

Активні процеси в сфері української економічної термінології

 

462

 

Козловець Ірина

 

Роль запозичень у формуванні української фінансово-кредитної термінології

 

467

 

Черненко Ірина

Терміни-словосполучення туризму в сучасній українській мові

 

469

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІI

 

Лінгвістика тексту

 

476

 

 

 

 

Важеніна Олена

 

Вплив контексту на реалізацію фразеологічного значення

 

476

 

Долгов Юрий

 

Звук речи конкретный, текстовой

 

478

 

Єщенко Тетяна

 

Гра в стихії мови або граматичні експерименти творчої молоді

 

483

 

Мачай Тетяна

Валентність ключових терміносполучень науково-технічного тексту

 

491

 

Пасічна Олена

 

Типи звертань та їх функціонування в поетичних творах Лесі Українки

 

502

 

Пришляк Людмила

 

Повтор на основі суб’єктної синтаксеми у поетичному мовленні 60-х років ХХ століття

 

510

 

Сушинська Ірина

 

Особливості усної реалізації наукового тексту

 

516

 

 

РОЗДІЛ IX

Особливості говорів української мови

522

 

 

 

 

Глуховцева Катерина

 

Розвиток рефлексів *е, *о в українських східнослобожанських говірках

 

522

 

Дика Людмила

 

Суфікс –ище у говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя

 

530

 

Загнітко Людмила

 

Конструкції з прийменником на + знах. відм.: семантика і синтаксичні функції у східностепових говірках

 

536

 

Клименко Наталія

 

Лексика на позначення верхнього одягу в українських східностепових говірках

 

545

 

Лєснова Валентина

 

Джерела синонімії діалектного мовлення (на матеріалі номінації рис людини в східнослобожанських українських говірках)

 

558

 

Мацюк Галина

 

Збагачення джерельної бази досліджень з діалектної морфології

 

564

 

Михайлова Наталія

 

Методи і прийоми вивчення дієслова в діалектному мовленні

 

571

 

Ніколаєнко Ірина

 

Фрагмент тематичного словника назв ткацького знаряддя (с. Танюшівка Новопсковського району Луганської області )

 

580

 

Сердюкова Тетяна

 

Прийменники іменникового походження в складі локативних синтаксем (на матеріалі східнослобожанських говірок)

 

587

 

Сіденко Надія

 

Склад і семантична структура ЛСГ найменувань простору, вкритого рослинністю, у східностепових говірках Центральної Донеччини

 

595

 

Фроляк Любов

 

Ідіолект як частина говірки

 

601

 

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Актуальні питання мовної культури

606

 

 

Датченко Юлія

Микола Чернявський про розвиток української мови

606

 

Кравченко Євдокія

Варіантність мовної норми в науковому стилі

609

 

Могила Сергій

Словосполучення в мові сучасної преси: стандарт і експресія.

615

 

Новикова Юлія

Етикетне вираження вибачення і подяки в епістолярії Лесі Українки і М. Коцюбинського

619

 

 

РОЗДІЛ ХI

Проблеми мовної освіти

625

 

 

Могила Надія

Система інноваційних методів як засіб реалізації диференційованого навчання

625

 

 

РОЗДІЛ ХІI

Рецензії та анотації

634

 

 

 

 

Данилюк Ілля, Загнітко Анатолій

 

Рец. на кн.: Заоборна М. Другорядні члени речення. Теорія і практика аналізу: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 48 с.; Заоборна М. Просте речення. Складні випадки аналізу: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 126 с.; Заоборна М. Порівняльні конструкції в системі складнопідрядного речення української мови: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 28 с.

 

634

 

Домрачева Ірина, Загнітко Анатолій

 

Рец. на кн.: Шульжук К.Ф. Синтаксис складного речення: Навч. посібник. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2000. – 126 с.

 

635

 

Загнітко Анатолій,

 

Піддубська Ірина

 

Рец. на кн.: Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник / Автор-упорядник: Чорненький Я.Я. – Львів, 2001. – 160 с.

 

636

 

Загнітко Анатолій

 

Рец. на кн.: Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти. – Донецьк, 2002. – 362 с.

 

639

 

Кравченко Євдокія

 

Різноаспектне дослідження природи й реалізації експресивності. Рец. на кн.: Чабаненко В.

 

Стилістика експресивних засобів української мови. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 351с.

 

641

 

 

 

 

Відомості про авторів

 

 

646

 

 

 

 

The contents

 

 

652