Випуск 10

Випуск 10

Зміст

ВСТУП

 

 

6

 

РОЗДІЛ І

 

Актуальні проблеми морфології

 

 

 

 

 

Вихованець Іван

 

Іменниково-дієслівні контрасти (Нотатки про українсько-російську граматичну розбіжність)

 

8

 

Домрачева Ірина

 

Морфологічний рівень реалізації семантики сукупності

 

9

 

Дорошенко Лариса

 

До питання про синтетичні форми категорії
безвідносної міри ознаки в англійській
та українській мовах

 

14

 

Соколова Світлана

Морфемно зумовлені полісемія, омонімія, варіантність префіксальних дієслів в українській мові

19

 

Тукова Татьяна

 

Модификации числовых форм имен существительных в тексте

 

26

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Теоретичні питання синтаксису

 

 

 

 

Балко Марина

Еволюція поглядів на статус і структуру цілісних словосполучень сучасної української мови

 

32

 

Долгов Юрий

 

Коммуникативный аспект языка и единицы валентности

 

37

 

Меркулова Наталя

 

Теоретичні засади актуального членування речення

 

43

 

Мусатова Алла

 

Текстотвірна роль та функціональне навантаження спонукальних речень на матеріалі роману В’ячеслава Медведя “Льох”

 

48

 

Наливайко Юлія

Співвідношення означально-обставинного синкретизму членів речення і підрядних частин (на матеріалі простого і складнопідрядного речень з допустовою семантикою)

 

53

 

Пришляк Людмила

 

Предикатив як основа повтору у поетичному мовленні поетів-шістдесятників

 

58

 

Скаб Мар’ян

Підмет апеляції у синтаксичних конструкціях української мови

64

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

Історія мови та лінгвістики

 

 

 

 

 

Васильєва Людмила

Погляди славістів на мови сербів і хорватів на початку XIX ст.

 

72

 

Дидик-Меуш Ганна

 

 

З історії творення українських медичних найменувань – ІІ

 

79

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

 

Функціональна семантика лексичних одиниць

 

 

Савіна Олена

 

Еволюція лінгвістичних поглядів на статус застарілої лексики

84

 

Чернишова Лариса

Особливості семантико-парадигматичних зв’язків предметних імен науково-будівельного тексту

 

89

 

Ющенко Мирослава

 

Засоби вираження об’єктивної просторової орієнтації в сучаснiй французькiй мовi

 

95

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

 

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

 

 

 

 

Сегін Любомир

 

Словотвірна парадигма дієслова ходити в українській мові

 

101

 

Федурко Марія

Морфонологічні характеристики відіменникових словотвірних гнізд з коренем на палатальний

 

106

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

 

Українська термінологія

 

 

 

 

 

Артюх Світлана

 

Історія формування термінології технічної механіки

 

113

 

Баланаева Оксана

 

Десимволизация лексики как фактор становления терминологии права

 

123

 

Глинська Тетяна

 

Новомова рекламного цеху (спроба створення короткого тлумачного словника іншомовної професійної лексики фахівців з реклами)

 

128

 

Іванський Роман

 

Історичний аспект формування правничих понять: співвідношення національного та інтернаціонального терміна

 

136

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

 

Лінгвістика тексту

 

 

 

 

 

Лущай Валентина

 

“Стотривожна душа” Василя Стуса

 

у “стодалях” його поетичного слова

 

139

 

Панченков Андрій

 

Моделі побудови аргументативного діалогу в п´єсі Людмили Старицької-Черняхівської “Останній сніп”

 

143

 

Рагаўцоў Васіль

 

Стылістычныя фігуры як сродак камічнага:

асаблівасці ўжывання ў беларускай драматургіі

 

148

 

Тупица Ольга

Синтагматический потенциал нетерминологических существительных в специальном тексте

152

 

Чепіга Інна

 

Мовленнєві особливості наукового тексту:

 

текст-міркування і текст-доказ

 

157

 

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

 

Проблеми ономастики слов’янських мов

 

 

 

 

Познанська Віра

 

Лексика на позначення фізичних і психічних рис людини як основа для творення українських прізвищ

 

161

 

Ткаченко Євген

 

Способи і засоби розмежування омонімічних

 

гідронімів та ойконімів (у контексті Слобожанщини)

 

169

 

Шевчук Ольга,

Титарець Світлана

Словотвірні типи українських прізвищ (на матеріалі антропонімії Шахтарського району Донецької області)

174

 

Шульгач Віктор

 

На топонімічній карті Волині

 

178

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IХ

Особливості говорів української мови

 

 

 

 

Загнітко Людмила

 

Дієслівні конструкції з об’єктними семантичними відношеннями у східностепових говірках

 

182

 

Іліаді Олександр

 

Лексичний коментар до деяких

 

нижньонаддніпрянських діалектизмів

 

189

 

Комов Олег

 

Діалектні риси українського усного мовлення

м. Донецька

 

193

 

Клименко Наталія

 

Назви частин одягу та його доповнень у східностепових говірках Донеччини

 

197

 

Фроляк Любов

 

Ідіолект як частина говірки

 

206

 

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Проблеми мовної освіти

 

 

 

 

Гопштер Євгенія

 

Про місце і роль діалектизмів у мовній освіті учнів

 

211

 

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Рецензії та анотації

 

 

 

 

Загнітко Анатолій,

 

Ситар Ганна

 

Рец. на кн.: Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 236 с.

 

215

 

 

 

 

Відомості про авторів

 

 

219

 

 

 

 

The contents

 

 

221