Лінгвістичні студії

Лінгвістичні студії

Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – Вип. 35. – 190 с.

ЗМІСТ. Лінгвістичні студії. Випуск 35

Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – Вип. 35. – 190 с.

ЗМІСТ

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

9

 

 

 

Просяник Оксана

Методологія функціонального прагматизму як поєднання антропоцентризму і реляціонізму

9

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

14

 

 

 

Загнітко Анатолій

Мовносоціумний простір прийменника: дискурсивні практики

14

Костусяк Наталія

Категорійні ознаки віддієслівних іменників

39

Поляк Ірина

Структурно-семантична організація категорії неозначеності

48

Приходько Анатолій

Категорійний статус німецького субстантивованого партиципа

52

Самсоненко Наталія

Морфологическая доминанта падежа в русскоязычных поэтических текстах XIX-XXI веков

59

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

66

 

 

 

Межов Олександр

Однорідність як семантико-синтаксична категорія речення в сучасній лінгвістиці

66

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

72

 

 

 

Кравченко Елла

Контексти розпізнавання конотоніма

72

Логвиненко Ірина

Колоративні компоненти як лінгвокультурні маркери сучасних турецьких антропонімів

76

Пефтієва Олена

Образний компонент як невід’ємна частина семантичної структури слова

84

 

 

 

РОЗДІЛ V

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

91

 

 

 

Бабій Юлія

Засоби репрезентації концепта “ціна” в україномовному рекламному дискурсі (на матеріалі комерційних текстів)

91

Бурак Віра

Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект

95

Вільчинська Тетяна

Коди культури в процесах мовної об’єктивації дійсності в поемі В. Стуса “Потоки”

101

Гришко Юлія

Класифікація оказіоналізмів у сучасній славістиці (на матеріалі українського поетичного дискурсу)

106

Мізін Костянтин

Німецький етноунікальний концепт Kummerspeck та його смислові кореляти

112

Мосійчук Антоніна

Позитивне мислення vs. Негативне мислення: метафоричні концептуальні схеми як формат репрезентації

117

Оробінська Марія

Аналіз твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» з огляду на глибину тексту

121

Пушкар Ольга

Метонімія як семантичний механізм створення мовної гри в творчості С. Довлатова

125

Тепшич Анастасія

Роль мовної гри в реалізації феноменологічних експериментів Тараса Прохаська

129

Холмогорцева Ірина

Cпецифіка заголовку британської фольклорної п’єси

133

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

138

 

 

 

Клименко Наталія

Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини

 

138

Лук’янчук Тамара

Ознаки денотата як мотив номінації співвідносної назви (у межах Слобожанщини)

143

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

152

 

 

 

Гунько Любов

Періодизація історичного розвитку прикладної лінгвістики у Китаї до 1977 року

152

Данилюк Ілля

Актуальні проблеми методу глибинного навчання в лінгвоперсонології

158

Карпіна Олена

Лінгвопсихологічна модель депресивної особистості

161

Краснобаєва-Чорна Жанна

Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії

166

Ситар Ганна

Статистичний аналіз прислів'їв і приказок: показник асоціації

mutual information  (на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу)

174

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Хроніки/ Рецензії й анотації

182

 

 

 

Загнітко Анатолій

Дослідження живого мовлення. Рец. на монографію: Космеда Тетяна. Лингвокалейдоскоп: процессы живой речи (на материале русского и украинского языков).Саарбрюккен: Lambеrt Academic Publishing RU  2017. – 308 с.

182

Загнітко Анатолій, Краснобаєва-Чорна Жанна

Нові виміри інтертекстуальності. Рец. на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с.

183

Космеда Тетяна

Розширення знань про ігрову стилістику українського художнього дискурсу. Рец. на: Тепшич А. І. Мовна гра як домінанта постмодерного дискурсу (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) : [монографія] / Анастасія Іванівна Тепшич ; [наук. і відп. ред. А. П. Загнітко]. – Белград-Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 192 с.

 

185

 

 

 

Відомості про авторів

 

187

 

 

 

 

Скачати у форматі .pdf