Випуск 21

ЗМІСТ

ВСТУП

 

 

6

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

8

 

 


 

 

Азарова Виктория

Прецедентное имя в научном освещении

8

Загнітко Анатолій

Класифікаційні типології концептів

12

Кононенко Віталій

Концептосфера в етнолінгвістичному аспекті

22

Коч Наталья

Семантическое развитие концептообразующих номинаций в диахроническом аспекте (репрезентативность категории «гады» в восточнославянской концептуально-языковой картине мира)

25

Михальченко Марина

Внутрішньотекстова градація оцінки

32

Поповић Људмила В., Јармак Вероника (Иван)

Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања

36

Путіліна Оксана

Джерела постання відмінкової граматики (V ст. до н.е. – поч. ХХ ст. н.е.)

45

Taukchi Olena

Conceptual Schemes of Place and Time in American Linguistics

51

 

 


 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

55

 

 

 

 

 

 

Каратаєва Анна

 

 

Український вокатив у текстовій структурі історичного роману «Диво» Павла Загребельного

55

Левакіна Тетяна

 

 

Мікрогрупи далекої периферії прийменників соціативності української мови

60

Наконечна-Роганіна Людмила

Про співвідношення лінгвістичного та фізичного часу

66

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

70

 

 

 

 

 

 

Александрова Вікторія, Приходько Анатолій

Когнітивно-комунікативні властивості еліптичного речення сучасної англійської мови

70

Алманова Олександра

Проблема визначення поняття «питанння» на логіко-семантичному, граматичному та комунікативному рівнях

75

Балко Марина

Особливості побудови структурних схем словосполучень сучасної української мови

79

Мудрак Яна

Емотивні фактивні предикати в семантичній структурі висловлювання

84

Оленяк Мар’яна

Структурні особливості уточнювальних конструкцій (на матеріалі англійської та польської мов)

87

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

97

 

 

 

 

 

Голі-Оглу Тамара

 

 

Дублетність наукових термінів в українській і російській мовах: функціональний аспект

97

Євпак Анатолій

Тематичні групи вторинних номінатів українських лексем кінь та комонь

101

Євтушина Тетяна

Фразеологізми як репрезентанти ментальної діяльності людини у мовній картині світу Марії Матіос

106

Жижома Оксана

Лінгвістична природа прислівникової оказіональної номінації

110

Забашта Роман

 

 

Современные подходы к созданию словарей-минимумов, составленных на семантических основаниях

114

Замощина Наталія

Семантика похiдних iменникiв iз локативним значенням у турецькiй мовi

118

Краснобаєва-Чорна Жанна, Усенко Ольга

Семантико-граматична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови

124

Лутава Світлана

Локуси на позначення медіального простору в сучасній українській мові

133

Мартинів Оксана

Асоціативно-термінальна мотивація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з компонентом на позначення звучання

137

Олійник Сергій

Структурно-семантичні особливості оцінних фразеологічних одиниць в українській мові

142

Осіпчук Галина

Семантичний рівень кореферентних засобів у творах Марії Матіос

147

Присяжнюк Ольга

Структурні ознаки неологічних фразеологізмів

152

Стремедловська Світлана

Семантична структура складних іменників  з метафоричним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови)

 

 

156

Ткачук Ольга

Питомі неологізми у хорватській мові (на матеріалі мови засобів масової інформації 90‑х років ХХ – початку ХХІ століття)

161

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

167

 

 

 

 

Астафьева Марина

 

 

Комбинаторный аспект и  словообразовательная продуктивность  китайских заимствований в американском варианте английского языка

167

Беркещук Інна

 

 

Чинники словотворчої поведінки назв знарядь праці у сучасній українській мові

172

Лапшина Ольга

 

 

Сложные имена существительные со значением подобия: структура и семантика

175

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

180


 

 

 

 

Андрущенко Вікторія

Функційні вияви когезійної зв’язності як змістово-семантичної категорії художньотекстової структури (на матеріалі роману Дж. Лондона «Мартін Іден»)

180

Богатирьова Євгенія

Політичні дебати як тип аргументативного політичного дискурсу

183

Волянська Юлія

Типологічні різновиди повтору в сучасній лінгвістичній думці

187

Гнатюк Любомира

Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості іронії як засобу  міжособистісного спілкування

191

Дорофеев Юрий

Функциональная обусловленность модифицированных форм и значений языковых единиц в тексте

197

Пасько Ганна

Мовленнєвий жанр загадки: стилістичний аспект (на матеріалі англійської мови)

201

Пушкар Олександра

Займенник як чинник евфемізмів у сучасних політичних рекламних текстах

205

Рогожкин Олександр

Філософський дискурс риторики

208

Сальнікова (Куценко) Вікторія

Закономірності градуювання аксіологічних значень сучасного українського політичного дискурсу

213

Шведова Марія

Образні стереотипи сприйняття часу в ідіостилі О. Забужко (на матеріалі збірки вибраних поезій «Друга спроба»)

218

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

222

 

 

 

 

 

 

Загнітко Надія

Назви страв з вареного тіста в донецьких говірках

222

Клименко Наталія

Назви одягу для ніг у східностепових українських говірках

226

Николів Ірина

 

 

Сленг та суміжні з ним поняття з погляду хорватських та українських лінгвістів

233

Юсікова Олена

Питання історичного розвитку українських дифтонгічних вокалів та його місце в українській діалектній фонології

237

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІII

Проблеми ономастики

242

 

 

 

 

 

 

Лісова Лариса

Прізвища Горохівщини, похідні від назв тварин

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

247

 

 

 

 

Воевудский Дмитрий,  Кретов Алексей, Селезнев Геннадий

Квантитативные показатели многозначности в нидерландском, немецком и английском словарях

247

Данилюк Ілля

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем:

регулярні вирази в MS WORD 2010

253

Дикарева Светлана, Чернявская Олеся

Язык права в Интернет-коммуникации: когнитивные и прагматические измерения

260

Долбилова Елена,

Кретов Алексей

Парадигматическая стратификация каталанской лексики и аксиологемы каталанской ментальности

267

Кретов Алексей, Меркулова Инна, Суворова Юлия

Квантитативная характеристика славянской фразеологии

273

Ситар Ганна,

Сахарук Інна

Дистанційні уроки з дисципліни «Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)»: принципи створення та структура

283

Чейлитко Наталія

Моделювання синтаксичної структури українського речення в термінах орієнтованого графа

288

Hertsovska-Vaynahiy Nataliya

Success as a Result and Important Component in Foreign Language Teaching

292

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ Х

Історія мови

298

 

 

 

 

 

 

Білих Олександр

Форми аориста у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVІ – XVII ст.: особливості творення та значення

298

Купченко Елена

Семантическая многоплановость лексемы оумъ в агіографическом тексте (на материале древнерусского перевода «Жития Андрея Юродивого»)

304

Тома Наталія

Мовні особливості казання Петра Могили «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка»»»»»

307

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ХІ

Фонетика і фонологія

311

 

 

 

 

 

 

Пилипенко Євген

 

 

Відображення системи консонантизму середньонаддніпрянського діалекту у ранніх повістях Івана Нечуя-Левицького

311

Рудківський Олександр

 

 

Позиційно-комбінаторне варіювання німецьких приголосних у сильній та слабкій позиціях

316

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІ

Україністика за кордоном

323

 

 

 

 

 

 

Гаев Тања

Група за украјински језик и књижевност Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду

323

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ХІІІ

Рецензії та анотації

333

 

 

 

 

 

 

Загнітко Анатолій

Дієслівна перехідність у контрастивному аспекті. Рец. на книгу: Ивановић Милена. Прелазност у украјинском језику: функционални аспект / Милена Ивановић. –  Београд: Задужбина Адрејевић, 2007 (Београд: Тодра плюс). – 120 с.

333

Загнітко Анатолій, Шевчук Ольга

Інтеграційні процеси динаміки мовно-українського простору. Рец. на книгу: Ґрещук Василь.  Студії з українського мовознавства: Вибрані праці. − Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 520 с.

339

Загнітко Анатолій

Українська література крізь призму багатоликого сьогодення. Рец. на книгу: Поповиħ Људмила. Фокусна перспектива украjинске књижевности. – Београд: Универзитет у Београду, 2007. – 253 с.

340

Поповић Људмила

Рец. на книгу: Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 378 с.

347

 

 

 

 

 

 

Відомості  про авторів

 

 

351

 

 

 

 

 

 

The contents

 

 

354

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

357

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

 

360

  

 

Скачати у форматі .pdf (13 MB)