Конференції

Конференції

16–17.05.2019 НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра прикладної лінгвістики

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науковій конференції «НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ», яка відбудеться 16–17 травня 2019 року в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Заплановано роботу секцій:
Секція 1. Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна і концептуальна картини світу.
Секція 2. Соціолінгвістичні дослідження. Мовна ситуація в Україні. Лінгвокультурологія та етнолінгвістика.
Секція 3. Комунікативна лінгвістика. Проблеми дискурсології. Інтерпретація художнього тексту.
Секція 4. Лінгводидактика та методика навчання української, російської та іноземних мов.
Секція 5. Прикладні аспекти перекладознавства. Проблеми міжкультурної комунікації.
Секція 6. Мовні особливості текстів засобів масової інформації, рекламних і PR-текстів. Політична лінгвістика та лінгвістична експертологія.

Вимоги до оформлення матеріалів: Матеріали обсягом 8–10 сторінок формату А4 мають бути надіслані в електронному варіанті.
Стаття має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; об’єкта і предмета, матеріалу дослідження; викладення основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.
Електронний варіант виконувати в редакторові Word, Шрифт – Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. На першому рядку в лівому куті – шифр УДК (шрифт 14 напівжирний); нижче – прізвище та ініціали автора із зазначенням установи, де автор працює (кегль 12 напівжирний). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами, 14 кегль). Через один рядок – анотація і ключові слова мовою статті (350-500 знаків, кегль 12, курсив). Після списку літератури – розширена анотація англійською мовою обсягом 800–1000 знаків. Через один рядок після резюме — основний текст статті.
Приклад оформлення:

УДК 811.161.2’272:159.964
Н. В. Кутуза
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної лінгвістики

ФЕНОМЕН ВПЛИВУ В ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД

У статті подано теоретичний огляд наукової кваліфікації впливу в природничих науках, зокрема увагу зосереджено на медичному аспекті впливу, що становить фізіологічну специфіку комунікативного впливу. Окреслено етапи історії вивчення впливу з виокремленням основних здобутків у цій галузі: релігійно-містичний, метафізичний, психофізіотерапевтичний, де запропоновано додати новітній етап – психокорегувальний (психокорективний). Акцентовано також на гіпнотичному характері впливу, його трансовій специфіці, що стало підґрунтям недирективного гіпнозу Мілтона Еріксона.
Ключові слова: вплив, гіпноз, сугестія, транс, еріксонівський гіпноз, фізіологічне підґрунтя.

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст Текст Текст Текст

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Після тексту статті обов’язково подається анотація англійською мовою (400–450 слів) із зазначенням прізвища автора і назви статті. Якщо статтю подано російською мовою – потрібно подати анотацію українською мовою (200–250 слів).
Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра — номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань.
Список використаної літератури оформлюється згідно з правилами, до нього обов’язково наведення References.
Приклад оформлення:
Література
1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: [учебн. пособие] / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 416 с.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностр. литературы, 1955. – 416 с.
3. Есперсен О. Философия грамматики / Пер. с англ. / О. Есперсен. – М. : Изд-во иностp. литературы, 1958. – 404 с.
4. Ковтунова Е. А. Семантические трансформации в акте коммуникации (на материале современных немецких анекдотов) : дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Е. А. Ковтунова. – СПб. : СПбГУ, 2003. – 207 с.
5. Курилович Е. Очерки по лингвистике : [сб.статей] / Е. Курилович. – М. : Изд-во иностр. литературы, 1962. – 456 с.
6. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / [Пер. с франц.] / Л. Теньер. – М. : Прогресс, 1988. – 656 с.

Referens
1. Alefirenko N. F. Modern problems of the science of language: [studies. manual] / N. F. Alefirenko. – Moscow: Flint: Science, 2005. – 416 p.
2. Bally S. General linguistics and questions of the French language / S. Bally. –Moscow: Publishing house foreign literature, 1955. – 416 p.
3. Espersen O. Philosophy of grammar / Trans. from English / O. Espersen. – M.: Publishing house foreign literature, 1958. – 404 p.
4. Kovtunova E. A. Semantic transformations in the act of communication (on the material of modern German anecdotes): dissertation PhD filology sciences: «German Languages» / E. A. Kovtunova. – Saint Petersburgh, 2003. – 207 p.
5. Kurilovich E. Essays on linguistics: [collection of articles] / E. Kurilovich. – Moscow: Publishing house foreign literature, 1962. – 456 p.
6. Tenier L. Basics of structural syntax / [Trans. from French.] / L. Tenier. – Moscow: Progress, 1988. – 656 p.

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори. Статті аспірантів та авторів без наукових ступенів приймаються з рецензією доктора або кандидата наук. Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Тим, хто бажає долучитися до роботи конференції, прохання надіслати оргкомітету заявку про участь і матеріали (виключно в електронному варіанті) на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 1 квітня 2019 року. Вартість друку однієї сторінки 50 грн. Кошти за публікацію переказувати після підтвердження публікації листом, де буде зазначено реквізити для платежу.

Видання матеріалів конференції заплановано в науковому збірнику «Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова», серія «Філологія», що входить до наукометричної бази Copernicus.


Контактна інформація:
(066)766-28-85 – зав. каф. прикладної лінгвістики проф. Кондратенко Наталія Василівна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
(0482) 68-05-62 кафедра прикладної лінгвістики; Авдеєєва Ірина Валентинівна – лаборант кафедри прикладної лінгвістики.

Заявка для участі
у ІV Міжнародній науковій конференції
«НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА:
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ»

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________
_______________________________________________________________

Адреса для листування___________________________________________
_______________________________________________________________

Телефон, е-mail _________________________________________________
_______________________________________________________________

Науковий ступінь, учене звання ___________________________________

________________________________________________________________________

Посада ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Тема доповіді __________________________________________________

______________________________________________________________

Запланована секція _____________________________________________

_________________________________________________________________________

Очна / заочна участь____________________________________________