Конференції

Конференції

16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра української мови

Кафедра англійської мови

 

 

Інформаційний лист

 

 

Шановні колеги!

 

 

16–17 листопада 2017 р. в Національному університеті

«Києво-Могилянська академія» відбудеться

ІІІ Міжнародна наукова конференція

«МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ»

 

 

Основна проблематика конференції: 

-       українська мова в соціокультурному просторі;

-       українська мова серед інших мов світу;

-       мова – культура – ідентичність;

-       мова – пізнання – комунікація;

-       функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм;

-       проблеми лінгвостилістики й лінгводидактики;

-       актуальні питання прикладної лінгвістики.

У межах конференції відбудеться круглий стіл «Мова і суспільство» на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Терентіївни Масенко.

Робочі мови: українська, англійська.

Матеріали конференції буде опубліковано в збірнику наукових праць, який внесено до переліку наукових фахових видань України.

 

Для участі в конференції просимо надіслати до 1 серпня 2017 року на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі матеріали:

 

1) заявку на участь у роботі конференції;

2) статтю, оформлену відповідно до наведених нижче вимог;

3) відскановану копію(або фотокопію)квитанції про оплату оргвнеску.

Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko_ regform; petrenko_article; petrenko_oplata

 

Запрошення на конференцію буде надіслане після рецензування тексту статті та внесення теми в програму конференції.

Переказ коштів здійснюється ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ про прийняття матеріалів до друку.

Організаційний внесок – 150 грн. Вартість однієї сторінки – 40 грн. Одноосібні статті докторів наук, професорів будуть надруковані безкоштовно. Оплата проїзду й проживання – власним коштом.

 

Реєстраційна форма

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

 

Науковий ступінь,

учене звання

 

Посада

 

Місце роботи

 

Адреса

 

Телефон

 

Електронна пошта

 

Тема доповіді

 

 

Вимоги до статей:

Статті подавати в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах – *.doc і *.rtf. Обсяг статті – від 15000 до 20000 друкованих знаків (разом із пробілами) (Меню – Сервіс – Статистика).

Наукова стаття має містити такі елементи: 1) постановка проблеми, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких порушено питання з цієї проблеми і на які спирається автор, виділення раніше не вивчених частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; 3) формулювання мети статті (постановка завдання); 4) окреслення застосованих методів дослідження; 5) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи дослідження.

 

Параметри сторінки: усі поля 2 см. Формат аркуша – А 4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см.

На першому рядку ліворуч – шифр УДК (шрифт Times New Roman, кегль 12, жирний). На другому ліворуч – прізвище, ініціали автора (шрифт Times New Roman, кегль 14, курсив). У наступному рядку – назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами, шрифт Times New Roman, кегль 14). Через рядок – анотація українською мовою (5-6 рядків; шрифт – Times New Roman, кегль 12, курсив). У наступному рядку з абзацу – ключові слова (шрифт – Times New Roman, кегль 12).

Зразок оформлення початку статті:

УДК 811.161.2’276.2:81’38

Петренко О.М.

            

Предметна галузь загальномовного корпусу:

питання про суржик

 

Статтю присвячено загальній проблемі репрезентації в стандартному електронному текстовому корпусі національної мови, зокрема її літературного, територіального та соціолектного рівнів з урахуванням явища суржику.

Ключові слова: корпус, літературна мова, територіальний діалект, соціальний діалект, суржик.

 

Через рядок після анотації подати основний текст статті (вирівнювати за шириною). Сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.

Між ініціалом і прізвищем – нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш ctrl + shift + пробіл).

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом без лапок, покликання на нього – у круглих дужках; фонеми, морфеми, символи – жирним шрифтом. Використовувати лише друкарські лапки: «».

Покликання оформлювати за допомогою квадратних дужок: прізвище автора (перше слово назви джерела), рік видання (якщо є покликання на різні праці автора), двокрапка (перед нею нерозривний пробіл), номер (номери) сторінки. У дужках необхідно вказувати транслітероване прізвище автора (назву праці). Наприклад: [Oleksenko]; [Smahlenko 1959 : 20–21]; [Dudyk and Prokopchuk : 18–19; Shakhmatov : 31]; [Suchasna : 158]; [Helbig : 12].

 

Через рядок після тексту статті – список літератури (Times New Roman, кегль 12). Назва References – напівжирним шрифтом посередині рядка. Назви джерел (не менш як 8) у списку літератури розміщувати за латинською абеткою з наступного рядка.

У References кириличні джерела транслітерувати латиницею (для адекватної транслітерації можна скористатися онлайн-конвертерами – з української мови: http://translit.kh.ua/?bgn#lat/bgn; з російської мови: http://www.translit.ru). Додатково в дужках подати переклад англійською мовою назви праці та назви журналу (якщо цитується стаття з періодичного видання). Якщо цитується електронне джерело, розташоване в мережі інтернет, в кінці запису зазначати Web, а також указувати дату доступу до джерела, наприклад: 31 Jan. 2017. Назву міста видання подавати повністю.

 

 

 

 

Зразок оформлення цитованих джерел

 

Монографії:

Kadomtseva, Larysa. Ukrayins'ka mova. Syntaksys prostoho rechennya (The Ukrainian Language. Syntax of Simple Sentence). Kyiv: Vyshcha shkola, 1985.

Kul'babs'ka, Olena. Vtorynna predykatsiya u prostomu rechenni (Secondary Predication in a Simple Sentence). Chernivtsi: Chernivtsi national U, 2011.

 

Праці, що мають двох і більше авторів:

Dudyk, Petro, and Lyudmyla Prokopchuk. Syntaksys ukrayins'koyi movy (Syntax of the Ukrainian Language). Kyiv: Akademiya, 2010.

Slyn'ko, Ilaryon, and Nina Huyvanyuk, and Mariya Kobylyans'ka. Syntaksys suchasnoyi ukrayins'koyi movy. Problemni pytannya (Syntax of the Contemporary Ukrainian Language. Discussion Issues). Kyiv: Vyshcha shkola, 1994.

Russkaya grammatika (Russian Grammar). Vol.2. Ed. by Karel Horálek. Praha: Academia, 1979.

Suchasna ukrayins'ka literaturna mova: Syntaksys (The Contemporary Literary Ukrainian Language: Syntax). Ed. by Ivan Bilodid. Kyiv: Naukova dumka, 1972.

 

Розділ із книги / колективної монографії:

Kondratenko, Nataliya. “Intertekstual'nist' v Ukrayins'komu Politychnomu Dyskursi (Intertextuality in the Ukrainian Political Discourse).” Reklama ta PR u Masovoinformatsiynomu Prostori (Advertising and PR in Mass-Information Space). Odesa: Astroprint, 2009. 155-60.

 

Багатотомні видання:

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy ukrayins'koho teoretychnoho syntaksysu (Fundamentals of Ukrainian Theoretical Syntax). Vol.1. Horlivka: HDPIIM, 2004.

Potebnya, Aleksandr. Iz zapisok po russkoy grammatike (From the Notes on the Russian Grammar). Vol. I–II. Moskva: Uchpedgiz, 1958.

 

Стаття в періодичному виданні:

Horodens'ka, Kateryna. “Problema statusu zv’yazok v ukrayins'komu movoznavstvi (The Problem of State of Copula in the Ukrainian Linguistic)”. Ukrayins'ka mova (Ukrainian language) 3‑4 (2003): 38-45.

Kobchenko, Natalya. “Hramatychna pryroda podviynoho syntaksychnoho zv’yazku (Grammatical Character of Double Syntactic Connection)”. Ukrayins'ke movoznavstvo (Ukrainian Linguistics) 45/1 (2015): 167-181.

 

Матеріали конференцій:

Oleksenko, Volodymyr. “Dupleksyv yak odyn z osnovnykh sposobiv realizatsiyi semantyko-syntaksychnoho synkretyzmu u mezhakh prostoho rechennya (Duplexes as One of the Main Ways of Implementing the Semantic and Syntactic Syncretism Within Simple Sentences)”. VII Mezinarodna vedecko-prakticka conference “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2011”. Praha, 2011. 13–23. Web. 20 Feb. 2016.

 

Дисертація:

Tomusyak, Lyudmyla. Semantyko-syntaksychna orhanizatsiya rechen' z dupleksyvamy (Semantic-Syntactic Structure of Sentences with Duplexes). Diss. Chernivtsi national U, 1999.

 

 

Автореферат дисертації:

Danylyuk, Illya. “Synkretyzm u Systemi Chastyn Movy (Syncretism in the Parts of Speech System).” Diss. Donetsk National U, 2006. Abstract.

 

Через рядок після списку літератури обов’язково подати авторський реферат англійською мовою (Abstract) – Times New Roman, кегль 12, 1900–2000 знаків. Назва Abstract–напівжирним шрифтом посередині рядка.

Реферат повинен містити такі компоненти:

-         ліворуч – прізвище, ім’я автора;

-         назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами);

-         Background(постановка проблеми);

-         Purpose (мета);

-         Methods (методи дослідження);

-         Results (основні результати дослідження);

-         Discussion (висновки і перспективи);

-         Keywords (ключові слова). 5-10 слів.

Кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з пунктів подаються напівжирним шрифтом.

 

Рецензування і перевірка матеріалів.

Відбувається “сліпе” рецензування статей, яке здійснюють члени редакційної колегії та запрошені рецензенти. Статті, що відповідають указаним вимогам, редакційна колегія рекомендує до друку. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вітчизняним і міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях.

 

Роздрук матеріалів надсилати на адресу: кафедра української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ-70, 04070.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , 425-60-75 (Наталія Юріївна Ясакова).