Конференції

Конференції

25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стуса (м. Вінниця)

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМ. О.О. ПОТЕБНІ  НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

КАФЕДРА СЛАВІСТИКИ БЄЛГРАДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Сербія)

ПОЗНАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АДАМА МІЦКЕВИЧА (Польща)

УНІВЕРСИТЕТ ПАЛАЦЬКОГО В ОЛОМОУЦІ (Чехія)

 

Інформаційний лист 

 

25-26 квітня 2017 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця), Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України,  Український мовно-інформаційний фонд НАН України,  кафедра славістики Бєлградського університету, Познанський університет імені Адама Міцкевича, Університет Палацького в Оломоуці спільно проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання – ІХ».

Передбачено роботу таких секцій:

  1. Проблеми філософії та феноменології мови, теорії та історії мови.
  2. Теоретичні питання морфології і синтаксису.
  3. Актуальні проблеми семантики мовних одиниць.
  4. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу.
  5. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження.

Робота конференції відбудеться за адресою: Донецький національний університет, філологічний факультет, вул. Академіка Янгеля, 4, м. Вінниця.

Попередній розклад конференції:

24.04.2017 – заїзд учасників, реєстрація;

25.04.2017 – пленарне засідання, робота секцій;

26.04.2017 – робота секцій.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Граматичні студії» (Випуск 3).  До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і демонструють результати здійсненого теоретичного та емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Статті подаються в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.rtf та *.pdf разом із примірником роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.rtf та petrenko.pdf. Обсяг статті – від 15000 друкованих знаків разом з пропусками (тобто від 8 сторінок).

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1  «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір сторінки – А4. Шрифт TimesNewRoman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

На першому рядку у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається реферат українською мовою (до 10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Зразок оформлення початку статті:

Анатолій Загнітко

УДК 81-116.3

ФУНКЦІЙНО-ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ГРАМАТИКА СЛУЖБОВОСТІ

 

Схарактеризовано особливості категорійних класів слів службовості; встановлено основні кваліфікаційні ознаки і параметри лексикографічної граматики службовості з розмежуванням широкого та вузького її розуміння; визначено різновиди одиниць лексикографічної граматики службовості та подано визначальні риси парадигмального простору службових слів; запропоновано словникову статтю з опертям на широке розуміння лексикографічної граматики службовості.

Ключові слова: лексикографічна граматика, категорійний клас слів, морфосинтагматична парадигма, морфологічна парадигма, контекстна парадигма, словникова стаття.

 

Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою прізвища автора, року видання (за потреби – сторінки), наприклад: «…у праці З. Вендлера [Vendler 1972]…»; «І.Р. Вихованець [Вихованець 2000: 264] увів поняття». Використовують лапки типу « …».

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Н.Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90‑ті, 1‑го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска). Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати. 

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням вимог ДАК (див.: Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5). Назва Література друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Зразок:

 

Література

Вихованець 2004: Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець,  К. Г. Городенська. – К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. – 398 с. – (Академічна граматика української мови).

Алефіренко 1988: Алефіренко М. Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики / М. Ф. Алефіренко  // Мовознавство. – 1988. – № 5. – С. 35 – 41.

Данилюк 2006: Данилюк І. Г. Синкретизм у системі частин мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Г. Данилюк. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Костенко 2003: Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Список літератури повинен містити не менше 8 позицій.

Завершують публікацію резюме російською та англійською мовами (обидва резюме, ідентичні українському варіанту на початку статті, обсягом до десяти рядків, шрифт курсив). Вони подаються через один рядок після списку літератури: прізвище та ім’я автора, назва статті, текст резюме, ключові слова. Зразок:

Загнитко Анатолий

Функционально-лексикографическая грамматика служебности

Охарактеризованы особенности категориальных слов служебности; определены главные квалификационные признаки и параметры лексикографической грамматики служебности с разграничением ее широкого и узкого понимания; установлены разновидности единиц лексикографической грамматики служебности и рассмотрены определяющие признаки парадигматического пространства служебных слов; предложена структура словарной статьи, основывающейся на широком понимании лексикографической грамматики служебности.

Ключевые слова: лексикографическая грамматика, категориальный класс слов, морфосинтагматическая парадигма, морфологическая парадигма, контекстная парадигма, словарная статья.

 

Zahnitko Anatoliy

The Functional-Lexicographical Grammar of Auxiliarity

The features of categorical classes of auxiliary words have been characterized, the basic qualification characteristics and parameters of lexicographical grammar of auxiliarity distinguishing between broad and narrow sense have been established. The types of units of lexicographic grammar of auxiliarity have been determined and defining features of paradigmatic space of auxiliary words have been submitted. The structure of the entry, based on a broad understanding of lexicographic grammar of auxiliarity, has been offered.

Keywords: lexicographic grammar, categorical class of words, morpho-syntagmatic paradigm, morphological paradigm, contextual paradigm, entry.

 

В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання, для аспірантів – спеціальність, місце роботи/навчання, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, обрана секція, форма участі (очна/заочна). Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова «vidomosti», між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема сторінка). Разом з указаними матеріалами просимо надіслати 1 конверт із заповненою зворотною адресою.

Автори без наукового ступеня подають рецензію доктора філологічних наук на поданий матеріал, завірену вченим секретарем установи або відділом кадрів.

Статті, що не відповідають заявленій проблематиці, вимогам ДАК України до наукових статей або правилам оформлення, до друку не приймаються. Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити або повернути поданий матеріал на доопрацювання.

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників. Просимо заздалегідь подбати про місце проживання з відповідним бронюванням місць у готелях м. Вінниці.

Вартість друку статті – 30 гривень за 1 сторінку (повну / неповну) машинописних матеріалів. Одноосібні статті докторів наук будуть опубліковані безкоштовно. Учасники конференції незалежно від форми участі (очна / заочна) сплачують оргвнесок у розмірі 150 гривень.

Оплату оргвнеску у розмірі 150 гривень та друку статті з розрахунку 30 гривень за 1 сторінку (повну / неповну) можна здійснити переказом коштів через термінали Приватбанку або систему «Приват24» на картку 6762462680812101, отримувач – Данилюк Ілля Григорович. Будь ласка, зверніть увагу, що зарахування коштів може тривати від 1 до 3 днів.

Іноземні учасники під час реєстрації сплачують оргвнесок, еквівалентний 30 доларам США (до цієї вартості включено й оплату публікації матеріалів).

Електронний варіант статті та відомостей про автора, дату, час та суму оплати просимо надсилати до 30 грудня 2016 рокуна адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (тема: Граматичні студії). Якщо Ви не отримали підтвердження про одержання матеріалів протягом двох робочих днів, повторіть, будь ласка, лист ще раз.

Паперовий варіант матеріалів з копіями квитанцій про оплату публікації та оргвнеску просимо надсилати до 30 грудня 2016 року на адресу: Ситар Ганні Василівні Донецький національний університет, філологічний факультет, кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, Україна 21021.

За бажання учасники конференції можуть опублікувати статтю у фаховому збірнику наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies». Інформація про вимоги до змісту та оформлення статей доступна на офіційному сайті збірника: http://www.linguisticstudies.org/.

 

З повагою

Оргкомітет