Конференції

Конференції

Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ / LINGUISTICSTUDIES»

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

«Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 21878-11778ПР від 18.01.2016 року) – реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5).

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії / LinguisticStudies»:

- Genamics JournalSeek  (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base)

the WorldCat Knowledge Base

ULRICHSWEBTM Global Serials Directory    

- Google Scholar              

- Journal Rate (Canada)

- Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32)

- ResearchBib

- Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography)

- Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany)

- Directory of Open Access Repositories

- The Runking Web of World Repositories

- Реферативна база даних «Україніка наукова»

- Електронні архіви України ELibUkr 

- Український реферативний журнал «Джерело»

 

До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного та емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора.

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі. Якщо у дослідженні використані результати студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них у прийнятний для автора спосіб. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті.

 

Просимо надсилати матеріали до 20 квітня / 20 жовтня 2016 року.

 

Матеріали публікуються у збірнику «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» усіма слов’янськими, англійською та іншими германськими мовами.

 

КОШТИ на публікацію статті та реферату обраховувати в гривнях з розрахунку 3 долари США (за поточним курсом НБУ) за 1 сторінку машинописних матеріалів (2400 знаків із пробілами). Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно.

 

Переказ коштів за публікацію матеріалів здійснюється ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ щодо прийняття матеріалів до друку (із цих питань звертайтеся за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

 

Електронний варіант матеріалів просимо надсилати Богдановій Інні Володимирівні  на адресу: innabohdanova@gmail.com(тема: Лінгвістичні студії).

 Тел. для довідок:

  • веб-редактор – +38 095 409 08 79 – Данилюк Ілля Григорович;
  • відповідальний секретар – +38 095 632 85 49 – Богданова Інна Володимирівна.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

 МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

 Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc. Обсяг статті – від 12000 друкованих знаків (разом з пробілами) (Меню – Сервіс – Статистика).

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку в правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому рядку в лівому куті – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотація українською мовою (5-10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.

Скорочення типу XVIth c.,ініціали при прізвищах (напр., Ch.L. Barber) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).

Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті українською мовою:

Анатолій Загнітко

УДК 81-116.3

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ БІЛІНГВІЗМУ: АСПЕКТИ, РІЗНОВИДИ, МЕТОДИ

 

Розглянуто кваліфікаційні ознаки білінгвізму, з’ясовано співвідношення білінгвізму з монолінгвізмом, полілінгвізмом, диглосією, схарактеризовано основні аспекти вивчення білінгвізму, проаналізовано основні методи і методики дослідження білінгвізму з виявом основних моделей співвідношення матричної і гостьової мови.

Ключові слова: білінгвізм, мова, мовлення, полілінгвізм, диглосія, соціолінгвістичний портрет, контрастивний метод, метод помилок, інтроспективні методи.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті іншою (англійською) мовою:

AnatoliyZahnitko

УДК 81-116.3

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES,

METHODS

 

Розглянуто кваліфікаційні ознаки білінгвізму, з’ясовано співвідношення білінгвізму з монолінгвізмом, полілінгвізмом, диглосією, схарактеризовано основні аспекти вивчення білінгвізму, проаналізовано основні методи і методики дослідження білінгвізму з виявом основних моделей співвідношення матричної і гостьової мови.

Ключові слова: білінгвізм, мова, мовлення, полілінгвізм, диглосія, соціолінгвістичний портрет, контрастивний метод, метод помилок, інтроспективні методи.

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ПОКЛИКАНЬ

Покликання в тексті публікації оформлюються за допомогою дужок (  ) із вказівкою прізвища автора (за потреби – сторінки), наприклад:

Щодо цього британські медіа-дослідники зазначають, що… (Coleman, Ross 47-48).

С. Коулмен та К. Росс зазначають, що ЗМІ не просто передають повідомлення, вони значною мірою роблять внесок … (47-48).

German linguist M. Pfister considers it as an absolute blend of all the high and the popular (mass) (219).

He notes that the imaginary museum of postmodernism would be an accidental confusion of past and present… (Pfister 219)

 

Якщо цитується робота, написана мовою з нероманським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), під час покликання на неї в дужках необхідно вказувати транслітероване прізвище автора / назву праці:

“Дискурс – це … комплексна лінгвістична структура…” (Zahnitko 179).

“Discourse is … a complex linguistic structure…” (Zahnitko 179).

 

Якщо цитується робота, що не має автора (напр., UNESCO,. Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. 2013. Web. 12 Feb. 2016.), в дужках подається її скорочена назва в лапках, наприклад:

Всезагальність (універсальність) полягає в наявності “елементів, спільних для всіх культур –таких як мова, цінності та вірування” (“Intercultural Competences” 15).

Universality encompasses “elements common to all cultures – such as having a language, or having values and beliefs” (“Intercultural Competences” 15).

 

Якщо цитується багатотомне видання, в дужках необхідно вказувати номер тому та номер сторінки, наприклад:

За Словником української мови в 11-ти тт., концепт становить “формулювання, загальне поняття, думку” (4: 275).

According to Dictionary of the Ukrainian Language in 11 Volumes, concept refers to “formula, general notion, idea” (4: 275).

 

Якщо цитується декілька робіт одного автора, то в дужках необхідно подати прізвище автора (якщо його не вказано в реченні), назву цитованого твору (назва подається в лапках, якщо вона скорочується) та номер сторінки, наприклад:

В.І. Карасик … виділяє такі групи категорій дискурсу: … (O tipakh diskursa 201). Cутність дискурсу розкрито з позицій декількох галузей гуманітарного знання… (Karasik, “Yazykovoi krug” 192–194).

V.I. Karasyk … distinguishes the following discursive categories: … (O tipakh diskursa 201). The essence of discourse was explained from the positions of several humanities branches… (Karasik, “Yazykovoi krug” 192–194).

 
 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 Список літератури (References), список джерел ілюстративного матеріалу (List of Sources) і список скорочень (List of Abbreviations) подаються в алфавітному порядку з дотриманням стандарту MLA Style (Modern Language Association Style), що є основним для публікацій гуманітарного напрямку, зокрема публікацій з мовознавства і літературознавства, у міжнародних виданнях (детальніше про стандарт MLA див.: https://www.mla.org/MLA-Style або https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/675/01/).

Назви праць, написані мовами з нероманським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), прізвища й імена їх авторів повинні подаватися транслітерованими (для адекватної транслітерації можна використовувати ресурс: http://translit.kh.ua/?bgn#lat/bgn). Додатково в дужках подається переклад назви праці та назви журналу (якщо цитується стаття з періодичного видання).

Якщо цитується друковане джерело, в кінці запису зазначається: Print. Якщо цитується електронне джерело (таке, що розташоване в мережі інтернет), в кінці запису зазначається Web, а також указується дата доступу до джерела, наприклад: 12 Jan. 2016 (12 січня 2016).

Список літератури (References) має містити не менше 8 позицій.

Назва Referencesдрукується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

References

Hayes, Mary, and Celia M. Millward. A Biography of the English Language. Boston: Cengage Learning, 2011. Print.

Kondratenko, Nataliya. “Intertekstual'nist' v Ukrayins'komu Politychnomu Dyskursi (Intertextuality in the Ukrainian Political Discourse).” Reklama ta PR uMasovoinformatsiynomu Prostori (Advertising and PR in Mass-Information Space). Odesa: Astroprint, 2009. 155-60. Print.

Sproat, Richard. “Welsh Syntax and VSO Structure.” Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 173-216. Print.

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy Dyskursolohiyi (Foundations of Discourse Studies). Donetsk: DonNU, 2008. Print.

 

Зразок оформлення цитованих джерел:

 

Монографії:

Kipfer, Barbara. Phraseology: Thousands of Bizarre Origins, Unexpected Connections, and Fascinating Facts about English's Best Expressions. Naperville: Sourcebooks, Inc., 2008. Print.

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy Dyskursolohiyi (Foundations of Discourse Studies). Donetsk: DonNU, 2008. Print.

 

Праці, що мають двох і більше авторів:

Hayes, Mary, and Celia M. Millward. A Biography of the English Language. Boston: Cengage Learning, 2011. Print.

Vykhovanets', Ivan, and Kateryna Horodens'ka. Teoretychna Morfolohiya Ukrayins'koyi Movy (Theoretical Morphology of the Ukrainian Language). Kyiv: Pul'sary, 2004. Print.

 

Розділ із книги / колективної монографії:

Kondratenko, Nataliya. “Intertekstual'nist' v Ukrayins'komu Politychnomu Dyskursi (Intertextuality in the Ukrainian Political Discourse).” Reklama ta PR uMasovoinformatsiynomu Prostori (Advertising and PR in Mass-Information Space). Odesa: Astroprint, 2009. 155-60. Print.

Pfister, Manfred. “How Postmodern Is Intertextuality?”. Intertextuality. Ed. by Heinrich Plett. Berlin; New York: De Gruyter, 1991. 207–225. Print.

 

Стаття в періодичному виданні:

Alefirenko, Mykola. “Linhvokreatyvni Protsesy Formuvannya Frazeolohichnoyi Semantyky (Linguo-Creative Processes of Phraseological Semantics Formation)”. Movoznavstvo (Linguistics) 5 (1988): 35–41. Print.

Sproat, Richard. “Welsh Syntax and VSO Structure.” Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 173–216. Print.

 

Матеріали конференцій:

Holik, Oksana. “Neolohizmy Reklamnoho Dyskursu v Merezhi Internet (Neologisms of Advertising Discourse in the Internet).” Mizhnarodna Naukovo-Praktychna Konferentsiya “Mova. Suspil'stvo. Zhurnalistyka”, 11 kvitnya 2014, Kyiv (International Scientific Practical Conference “Language. Society. Journalism”, April 11, 2014, Kyiv). Ed. by Anastasiya Mamalyha, and Dmytro Danyl'chuk. Kyiv: VPC “Kyyivs'kyy universytet”, 2014. 23–26. Print.

Horton, Helen. “Phonics or Fun?”. The 44Th Annual Meeting Of The British Association For Applied Linguistics “The Impact of Applied Linguistics”. Ed. by Jo Angouri, Michael Daller & Jeanine Treffers-Daller. London: British Association for Applied Linguistics, 2011. 79–82. Print.

 

Автореферат дисертації:

Danylyuk, Illya. “Synkretyzm u Systemi Chastyn Movy (Syncretism in the Parts of Speech System).” Diss. Donetsk National U, 2006. Abstract. Print.

 

Дисертація:

Greer, Kristen Anne. A General Theory of Quantification. Diss. U оf California Davis, 2014. Print.

 

Електронні ресурси (такі, що розташовані в мережі інтернет):

Graham, Allen. Intertextuality. London; New York: Routledge, 2000. Academia. Web. 12 Dec. 2015.

Pyrlik, Natalija. “Implementation of the Principle of “Political Dualism” in Speeches of Madeleine Albright”. Linguistic Studies 30 (2015): 112-115. Web. 9 Feb. 2016.

 

Для автоматизації укладання списку літератури за стандартом MLA Style рекомендуємо використовувати ресурс: https://www.citethisforme.com/mla або http://www.easybib.com/mla-format/

 

Назва List of Sources друкується через один рядок після списку літератури (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

List of Sources

Dzerkalo tyzhnya (Mirror of the Week), 2013: 10-13. Print.

Sandywell, Barry. Dictionary of Visual Discourse. A Dialectical lexicon of terms 2011. Print.

Tyzhden (Week), 2014. Web. 9 Feb. 2015.

 

Назва List of Abbreviations друкується через один рядок після списку джерел ілюстративного матеріалу (напівжирним шрифтом посередині рядка).

 

 

ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО РЕФЕРАТУ

 

Подана стаття має супроводжуватися АВТОРСЬКИМ РЕФЕРАТОМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (Abstract) в окремому файлі у форматі *.doc/ *.docx, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, країна; постановка проблеми (background), мета (purpose), основні результати дослідження (results), висновки і перспективи (discussion), ключові слова (key words) (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом). Завершує реферат довідка про автора (vitae): ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів – спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа; коло наукових інтересів; e-mail (correspondence).

Авторський реферат повинен бути самодостатнім і зрозумілим без прочитання статті, текст реферату має бути зв’язним; рекомендується уникати форм пасивного стану. Подання основних результатів дослідження та мотивування їхньої значущості повинно узгоджуватися з логікою опису результатів у статті. Авторський реферат англійською мовою НЕ СТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ.

Звертаємо вашу увагу на те, що до розгляду приймаються тільки матеріали, написані фаховою, високоякісною, академічною англійською (не автоматичний переклад). Якщо мова матеріалів не відповідає заявленим вимогам, вони повертаються авторові на доопрацювання і повторно приймаються тільки з підтвердженням якості перекладу кваліфікованим перекладачем або бюро перекладів.

Обсяг авторського реферату – від 150 до 300 слів.

Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “abstract”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_abstract.doc. ЗРАЗОК:

 

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Anatoliy Zahnitko

Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology, Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract

Background: The research of bilingualism is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of its unequal manifestations and amplification of the functional load in various sectors of society. Generalization of conceptual and terminological findings in bilingualism allows to develop the appropriate models of their practical application.

Purpose: The purpose of the analysis is to determine the qualifying and classifying features of the bilingualism with classifications of aspects of the bilingualism study.

Results: Bilingualism is a practice of alternative use of two languages, as a consequence of civilized or intentionally directed (determined) interference or directed influence of languages (wider cultures). The main factors contributing to the emergence and development of bilingualism are development of economic, political, cultural, social relations between the linguistic communities that use different languages; territorial proximity that facilitates migration processes etc. Multidimensionality of bilingualism determines the need to study it in linguistic, psychological, cognitive, sociological, philosophical and other aspects.

Differentiation of the basic kinds of bilingualism occurs on the level of bilingual skills expression (true and false bilingualism); according to the number of speech actions and language skills level (receptive, reproductive and productive bilingualism); according to the degree of extensiveness (total, territorial, group, individual bilingualism); on the basis of languages functional load in bilingual situations (symmetrical and asymmetrical bilingualism). The main methods of bilingualism study are contrastive analysis, analysis of mistakes, introspective methods.

Discussion: The theory of bilingualism including bilingual studies is generally replenished with new methods, techniques and research methods in statics and dynamics. The problem of bilingualism, its theoretical understanding and practical expression requires the coverage of different aspects and establishing of spatial fillings of bilingualism with its active and passive discover.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, contrastive analysis, method of mistakes, introspective methods.

 

Vitae

Anatoliy Zahnitko is Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Acting Head of Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology in Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

Correspondence: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

В окремому файлі у форматі *.doc / *.docx подаються відомості про автора УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

 

Статті підлягають подвійному сліпому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення, а також вимогам до статей у МНБД. Статті, які відповідатимуть указаним вимогам, за рішенням редакційної колегії будуть рекомендовані до друку. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом.

 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у МНБД.

Автори статей несуть повну відповідальність за науковий зміст матеріалу, поданого у статті.

 

Додаткова інформація доступна на офіційному сайті збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» (http://www.linguisticstudies.org/).

Редакційна колегія збірника не несе відповідальності за інформацію, розміщену на інших інтернет-ресурсах.

Редакційна колегія