Конференції

Конференції

18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє

Міністерство освіти і науки України
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Хмельницький національний університет
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас до участі в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє», яка відбудеться 18-20 травня 2016 року у м. Львові на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а також в Католицькому університеті ім. Іоанна Павла ІІ в місті Люблін (Республіка Польща).
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістранти, науково-педагогічні працівники, яких цікавлять питання етнічної самоідентифікації та концептуалізації духовних, культурних, соціальних вимірів життєдіяльності нації у мові.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Передбачається обговорення таких проблем за напрямами конференції:
•       актуальні проблеми етнолінгвістики та лінгвокультурології;
•       концепти та константи в мові;
•       теоретичні і прикладні проблеми лінгвістики та перекладу;
•       актуальні проблеми зіставної семантики;
•       проблеми лінгводидактики.

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» Хмельницького національного університету, (збірник отримав статус фахового видання, див. Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17 січня 2014 року), а також в «Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa» Католицького університету ім. Яна Павла ІІ м. Люблін, якому присвоєно індекс ISSN (міжнародне наукове періодичне видання).
Вартість публікації у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» Хмельницького національного університету – 35 грн. / сторінку. Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно. Видання збірника планується до початку конференції.
Вартість публікації у збірнику «Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa» Католицького університету ім. Яна Павла ІІ м. Люблін – еквівалент 30 €, сплачується після схвалення публікації редакційною колегією. Вихід збірника планується на 2017 рік, у зв’язку з проходженням процедури анонімного рецензування.  
Організаційний внесок учасників з України – 100 грн. сплачується разом з вартістю публікації (картка ПриватБанк 5211537426991340 — Пальчевська Олександра Святославівна) та включає: друк конференційних матеріалів, розсилку збірника, каву-брейк. Заявку на участь у Міжнародній науково-практичній конференції та електронний варіант доповіді необхідно подати до 25 березня 2016 року на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. : Пальчевська Олександра Святославівна  тел.: 0973027925, 0938065537. Учасники, які потребують візу повинні подати заявку до 1 березня 2016 р.
Проживання та проїзд учасників конференції за власний рахунок (прохання завчасно попередити оргкомітет про необхідність).
Голова оргкомітету,
Проректор з науково-дослідної роботи ЛДУ БЖД                                    Т.Є. Рак

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА» ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Додатково можуть бути подані нетрадиційні шрифти, малюнки, схеми, якщо є сумніви стосовно можливості правильного їх розпізнавання вказаним текстовими редактором. Стаття має бути ретельно вичитаною. За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.
Текст друкується з вирівнюванням на всю ширину сторінки (не допускається вирівнювання пропусками). Сторінки не нумеруються.
Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватися й у списку літератури).
Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).
Статті приймаються українською, польською, російською, англійською і німецькою мовами.
Статті, які не відповідають цим вимогам, до друку не приймаються і не повертаються.
Збірник буде надрукований до початку конференції.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний); у наступному рядку у правому куті – прізвище та ініціали автора напівжирними літерами, під ним – науковий ступінь, вчене звання, посада і назва навчального закладу або наукової установи, електронна пошта (напівжирним курсивом).
У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).
Через один рядок після назви українською мовою звичайним шрифтом (12 петит) друкується текст анотації (4–6 рядків), з абзацу напівжирним курсивом – «Ключові слова» і через дві крапки звичайним курсивом – 5–7 слів, які відбивають основний зміст роботи.
Через один рядок – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом (підкреслення не допускаються).
Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., 2004. – С. 54] ).
Список літератури оформляти в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва «Список використаної літератури» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка). Зразки оформлення бібліографії:
1. Бублейник А. В. Про значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних співвідношеннях / А. В. Бублейник // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 29–32.
 2. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : монографія / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1980. – 288 с.
3. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.
3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / О. М. Каракуця. – Х., 2002. – 19 с.
4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.
5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.
6. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.
За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції «Верхній індекс» ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ...1,) а через рядок після тексту статті із заголовком «Примітки» (по центру) наскрізною нумерацією подавати текст приміток.
Якщо у тексті статті наявні нестандартні скорочення, вони подаються перед «Списком використаної літератури» через рядок після тексту із заголовком «Перелік умовних скорочень» (по центру) в алфавітному порядку у два стовпчики: скорочення і його розшифрування (наприклад:
Нву – Новоушицький район;
Хм – Хмельницька область).
Після Списку використаної літератури через один рядок з абзацу напівжирним шрифтом друкується  прізвище та ініціали автора; через крапку в тому самому рядку – назва статті. Далі з нового рядку по центру жирним шрифтом – слово «Анотація», далі з абзацу – текст анотації і ключові слова (все – аналогічне українському тексту). Вся вказана вище інформація подається російською, польською або іншою слов’янською мовою.
З наступного рядка напівжирним шрифтом англійською мовою друкується прізвище та ініціали автора; через крапку в тому самому рядку – назва статті. З нового рядка по центру напівжирним шрифтом друкується слово «Summary»). Далі з абзацу – текст анотації (1200–1500 знаків) і ключові слова. Резюме англійською мовою має містити скорочений зміст статті і мати мету, завдання, предмет, об’єкт, висновки та перспективи подальшого дослідження.
Усі матеріали, які подані в анотаціях, друкуються 12-м петитом.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
УДК 811.161.2:81’373.2
Торчинський М. М. ,
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української філології
Хмельницького національного університету
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЛАСНІ НАЗВИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ:
СТРУКТУРА, СЛОВОТВІР, МОТИВАЦІЯ

У статті проаналізовано структуру, мотивацію, словотвір і семантику твірних основ власних назв телевізійних передач; частково доповнено або трансформовано денотатно-номінативну систематизацію цього класу онімів. Встановлено, що найбільш продуктивними є складені конструкції, утворені синтаксичним способом. В основі таких назв – переважно апелятиви (іменники у поєднанні з іншими іменниками, прикметниками, числівниками та дієсловами).
Ключові слова: власна назва телепередачі, структура, семантика твірної основи, спосіб словотворення, мотивація.

Текст статті.

Список використаної літератури

Торчинский М. Н. Названия телепередач: структура, словообразование, мотивация.
Аннотация
В статье проанализирована структура, мотивация, словообразование и семантика образующих основ названий телевизионных передач; частично дополнена или трансформирована денотатно-номинативная систематизация этого класса онимов. Определено наиболее продуктивные конструкции, которыми являются составные, образованные синтаксическим способом. В основе таких названий – преимущественно апелятивы (существительные в сочетании с другими существительными, прилагательными, числительными и глаголами).
Ключевые слова: название телепередачи, структура, семантика образующей основы, способ словообразования, мотивация.

Torchynskyi M. М. Proper names of TV programs: structure, word formation, motivation.
Summary
The object of the study are proper names of TV programs. The background of the article is determined by the lack of similar studios in domestic philology.
The main aim of the article is to outline motifs of name creating in modern conditions on the basis of the material of one of the subspecies of ideonyms.
The object of the study is the nomination of all TV programs that were broadcasted on all 31 Ukrainian TV channels during the week (from 6 to 12 April 2015)/
 Attention is drawn primarily to the structure, motivation, word formation and semantics of generating basics of such proper names. Such analysis can present accurate information about the policy of certain television channel.
The total number of TV programs that have been analyzed is7866.
It was found that composed constructions formed in syntactic way are the most productive. In the basis of such names are mostly common nouns (noun combined with other nouns, adjectives and verbs).
In such onyms combined motivation is predominant, which elements are essential, associative, locative, temporal or symbolic.
The analysis of such proper names should be continued, because for solid conclusions about the specified attributes of telenominative we need a large amount of material.
Key words: proper name of TV programs, structure, semantics of generatrix basis, method of word formation, motivation.
 


Вимоги до оформлення статті в збірнику
«Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa»
1.      Рукопис подається у форматі А - 4 в одному примірнику (у роздрукованому вигляді) та на електронному носії інформації (СD або дискета). Тексти в роздрукованому вигляді і на електронному носії подаються в одному з текстових редакторів, зокрема, в найновішій версії MS Word for Windows. У випадку застосування нестандартного текстового редактора прохання надіслати файли у форматі RTF. Тип шрифту: Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Абзацний відступ – 0,69. Поля не менш як 2,5 см. Нумерація сторінок вгорі, праворуч (титульна сторінка статті зал?!
 ?шається без нумерації). Обсяг статті - 0,5 друк.арк (не менше!).
2.      Текст статті подавати з автоматичною функцією поділу слів та автоматичною нумерацією посилань. Допустимі лише підрядкові посилання. У зв’язку з цим список цитованої літератури  в кінці статті не подається. Номер посилання в тексті подається після крапки, що закінчує речення. Елементи бібліографічного опису слід розділяти комою. Заголовки монографій та статей подаються курсивом, заголовки журналів та періодичних видань шрифтом як у тексті, в лапках. В польських текстах необхідно подавати польські скорочення: wyd., oprac., red.  При цитув?!
 ?нні цієї самої праці треба подавати посилання латинською мовою, напр. ibidem (якщо подається номер сторінки), ibid. (якщо номер сторінки не подається) або op. cit., та ін. У бібліографічному описі праць кирилицею записи слід подавати мовою оригіналу (транскрипція та транслітерація текстів не допускається).
3.      Оформлення першої сторінки статті: ліворуч вгорі подаємо ім’я та прізвище автора, нижче (інтервал 1,5) назву міста, під назвою міста (інтервал 3) заголовок статті жирним шрифтом  (розмір, як у тексті, Times New Roman, Bold), під заголовком (інтервал 3) подаємо текст статті.
4.      До рукопису слід надіслати резюме англійською, польською, українською, або російською мовою (залежно від мови, якою написана стаття), обсяг – 150-200 слів. Вгорі, над резюме вміщуємо властиве слово жирним шрифтом (англ. Summary, пол. Streszczenie, рос./укр. Резюме). Прохання також додати повний заголовок статті англійською мовою.
5.      Разом з текстом слід подати інформацію про автора: ім’я та прізвище, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (навчальний заклад або інша установа, кафедра, посада, службова та домашня адреса, телефон,  електронна пошта).
6.      Відповідальність за порушення авторських та видавничих прав несе автор публікації.
7.      Якщо в рукописі застосовано нестандартні фонти (напр. Times Fonetic), які не виступають у стандартній інсталяції редактора або середовища Windows, слід надіслати їх на дискеті.
8.      Ілюстрації, рисунки, таблиці подавати окремими файлами. Це стосується зокрема й сканованих матеріалів. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Редакція залишає за собою право відхилити тексти статей, які не відповідають нормам і зазначеним формальним вимогам.
9.      Вартість публікації у збірнику «Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa» Католицького університету ім. Яна Павла ІІ м. Люблін – еквівалент 30 €, сплачується після схвалення публікації редакційною колегією. Вихід збірника планується на 2017 рік, у зв’язку з проходженням таємного рецензування.  

ЗРАЗОК ПІДРЯДКОВИХ ПОСИЛАНЬ

1.      S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.
Зверніть увагу: У бібліографічному описі може бути також подана назва видавництва, але в такому разі її треба подавати в усіх цитованих джерелах.

2.      R. Grzegorczykowа, R. Laskowski, H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, cz. 1-2. Warszawa 1998.
Зверніть увагу:  В посиланнях ім’я автора (перша літера) вміщуємо перед прізвищем.

3.      A. A. Реформатский, Введение в языкознание, Москва 1967.
Зверніть увагу:  Після кожного розділового знака робиться відступ.

4.      H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 -1995, Lublin 1998.
Зверніть увагу:  Якщо посилання здійснюється на джерело, що стоїть безпосередньо перед даним посиланням – вживаємо латинське скорочення Ibidem (номер сторінки при цьому не ставиться), або Ibid., s. 42 (якщо подається номер сторінки). Латинські скорочення подаються курсивом.

5.      H. Chałupczak, T. Browarek, op., cit., s. 56.
Зверніть увагу:  Якщо посилання на одне і те ж саме джерело певного автора здійснюється більше ніж один раз, а інші його праці не наводяться, тоді вживається латинське скорочення op. cit.   (курсивом).

6.      H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości…, s. 56
Зверніть увагу:  Якщо посилання на різні джерела одного і того ж самого автора зустрічаються частіше ніж один раз, тоді слід подавати ім’я та прізвище автора, перше слово (часом два – три слова) назви праці, а також (після крапки) сторінку.

7.      Зверніть увагу: J. Puzynina, O pojęciu synchronicznej pochodności derywatów, [w:] Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka, Warszawa 1972.
Якщо стаття, на яку здійснюється посилання, опублікована у книзі , то у текстах польською мовою перед заголовком подається прийменник [w:], а якщо російською чи українською мовами, то [в:]
8.      S. Alexandrowicz, Działania wojenne w XI–XIII wiekach, [w:] Z dziejów wojskowych ziem północno-wschod¬niej Polski, t. 1, Białystok 1986.
Номери томів та частин подаються арабськими цифрами.

9.      B. Nowowiejski, Z życia wschodnich slawizmów leksykalnych w mowie miast i miasteczek Biało-stocczyzny, [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 12, red. F. Czyżewski, M. Łesiów, Lublin 1997, s. 178–179.
Зверніть увагу:  Якщо посилання здійснюється на періодичне (продовжуване) видання, тобто журнал, то назва журналу подається в лапках, далі йде кома, скорочення тому чи випуску, наприклад t. 12,  або nr 3 ( далі red. ім’я, за першою літерою, і прізвище редактора), після коми - місце, рік видання та сторінки.

10.     M. Kondratiuk, Wokalizm białorusko-ukraińskich gwar powiatu hajnowskiego, „Slavia Orientalis” 1990, nr 3–¬4, s. 373–374.
Зверніть увагу: Назва журналу подається в лапках. Після цього подається рік видання, ставиться кома, подається скорочення nr та цифра, яка відповідає номерові журналу.
11.     M. Edelman, Powszechna rzecz zabijanie, „Gazeta Wyborcza” 19–20 stycznia 2008.
Зверніть увагу: Назви газет подаються в лапках. Після заголовка цього вказується день, місяць (повністю) та рік видання газети, в якій опубліковано статтю.


Заявка
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»
18-20 травня 2016 р., м. Львів


Прізвище, ім’я та по батькові_____________________________________________
Установа:______________________________________________________________
Посада:________________________________________________________________
Вчене звання, ступінь:___________________________________________________
Поштова адреса:________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________
Очна участь у конференції (м.Львів) (так/ні)________________________________
Очна участь у конференції (м.Люблін) (так/ні)________________________________
Публікація у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»(так/ні) (назва статті)______________________________________
Публікація у збірнику наукових праць «Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa» (так/ні)_ (назва статті)____________________________________________________
Назва напряму:_________________________________________________________
Потреба у бронюванні готелю м. Львів (так/ ні)_______________________________
Потреба у бронюванні готелю м. Люблін (так/ ні)______________________________