Конференції

Конференції

14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ЦЕНТР ІСТОРІЇ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культура мови в українському суспільстві», що відбудеться 14–15 квітня 2016 року в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Заплановано роботу таких секцій:

1.      Культура мови як соціолінгвістична категорія.
2.      Культура мови в державних установах.
3.      Культура мови в закладах освіти.
4.      Культура мови і сучасний літературний процес.
5.      Культура мови в засобах масової інформації.

Матеріали доповідей друкуватимуться в науковому збірнику Центру історії та розвитку української мови «УКРАЇНСЬКИЙ СМИСЛ». Збірник зареєстрований як фахове видання, у якому можуть публікуватися результати досліджень з філологічних наук (наказ МОН України від 15.04.2014 № 455). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19877-9677 ПР від 19.03.2013 року. ISSN 2313-4437.   

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі, співробітники вишів і наукових організацій України та інші зацікавлені особи.

Для участі в конференції «Культура мови в українському суспільстві» (14–15 квітня 2016 р.) потрібно не пізніше 1 березня 2016 року надіслати електронний варіант статті (вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу ukr.smysl@ukr.net або на дискові) та роздрукований комплект таких матеріалів:

1) текст доповіді, оформлений згідно з наведеними нижче вимогами (назва файлу: Коваленко доповідь. doc.);

2) заявку на участь у запропонованій формі (назва файлу: Коваленко заявка. doc.);

ЗАЯВКА

на участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культура мови в українському суспільстві» (14–15 квітня 2016 року) 

 

Українською мовою

Англійською мовою

Прізвище, ім’я, по батькові учасника (ів) (повністю)

 

 

Науковий ступінь, учене звання

 

 

 

Посада та місце роботи

 

 

 

Домашня адреса у такому форматі:

 

ПІБ одержувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

      Індекс

     Країна

 

 

_____

Контактні телефони,

е-mail

 

 

 

Тема доповіді

 

 

 

Назва секції

 

-----

Форма участі (очна / заочна)

 

 

 

-----

Адреса відділення

Нової пошти

(заочним учасникам)

 

 

-----

Потреба в помешканні

 

 

-----

Коло наукових інтересів

 

----

3) аспіранти і викладачі без наукового ступеня додають сканований витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку або копію рецензії на статтю наукового керівника (кандидата чи доктора наук);

4) скановану квитанцію про оплату.

Редколегія залишає за собою право рецензування та редагування тексту доповідей.

ПУБЛІКАЦІЇ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ І НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР.

Вимоги до оформлення статей:

Стаття повинна містити такі елементи: загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалася названа проблема і на які спирається автор, виділення не розв’язаних раніше сторін загальної проблеми, якій присвячена стаття, формулювання мети й завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки до статті і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Вартість публікації складає 35 грн. за 1 сторінку, оформлену згідно з вимогами (суму складають: публікація статті в «Українському смислі» та доставка замовленим листом авторського примірника збірника по території України). У разі потреби додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 35 грн. Організаційний внесок 100 грн. сплачується незалежно від очної/заочної участі. Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно. Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.   

 

 1. Статті обсягом від 8 до 12 сторінок подаються в електронному варіанті (на дискові або електронною поштою) у редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у  форматах *.doc і *.pdf разом із примірником роздрукованого тексту. Назва файлу кирилицею має відповідати прізвищу автора (якщо кілька авторів, то зазначається перше прізвище), напр.: Коваленко стаття.doc. 
 2.     Стандарти: розмір паперу – А4, поля: верхнє та нижнє по 3 см, праве та ліве - по 2,5 см, шрифт – Times New Roman, кегель – 16 pt. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1.25 см. Текст друкується без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.  
 3. До статті обов’язково подається шифр УДК (вирівнювання ліворуч, перший рядок).
 4. Ініціали та прізвище автора (авторів) статті (праворуч, другий рядок, напівжирний шрифт, курсив).
 5. Назва статті друкується через рядок великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру (третій рядок).
 6. Анотації (шрифт – курсив, кегль – 13) подаються через один рядок трьома мовами (українською, російською – не більше 500 знаків, англійською мовою – 1500-1800 знаків (повинна містити актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи подальших досліджень). Під відповідною анотацією - перелік ключових слів (до 10 термінів, шрифт - звичайний, кегль – 13).
 7. Через один рядок подається основний текст статті.
 8. Приклади в тексті подаються курсивом без лапок (дозволяється виділення напівжирним шрифтом мовних одиниць в ілюстративному матеріалі, поданому курсивом).
 9. Примітки подаються в кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
 10.  Цитати беруться у подвійні лапки «…», а значення слів подавати в одинарних верхніх лапках ‘…’.
 11. Потрібно чітко розмежовувати тире () та дефіс (-). Напр.: фізико-технічний, механіко-математичний, але «соціолінгвістика – це …», с. 2–15, у 20–30 р. ХХ ст.
 12. Апостроф скрізь позначати так: (м’ята,обов’язковий).   
 13. У тексті потрібно подавати лише один ініціал перед прізвищем автора. Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл – одночасне натискання ctrl+shift+пробіл (напр.: Д. Баранник, В. Ващенко). 
 14. У тексті посилання на джерела подавати у квадратних дужках, напр.: [2],     [7; 11]. Сторінка зазначається так: номер джерела, кома, пробіл, маленька літера с., нерозривний пробіл, номер сторінки: [3, с. 4] або [4, с. 7; 6, с. 18–21].
 15. Бібліографічні посилання подаються після висновків. Оформляти відповідно до стандартних вимог (зразок див. нижче). Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку. Якщо в посиланні на електронний ресурс відсутня вказівка на автора статті, то такі посилання розташовуються після всіх інших посилань.  У разі необхідності посилання на джерела фактичного матеріалу оформляються окремим списком через один рядок після бібліографічних посилань і у тексті подаються у круглих дужках: (2, с. 53) або (4, с. 78; 1, с. 244).

Зразок оформлення:

Бібліографічні посилання

 1. 1.      Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)  [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
 2. 2.      Загребельний П. А. Диво : роман / П. А. Загребельний. – К. : Махаон-Україна, 2000. – 576 с.
 3. 3.      Кононенко В. І. Українська народна фраземіка : трансформація образу / В. І. Кононенко // Мовознавство. – 1993. –  № 5. – С. 21–27.

Джерела фактичного матеріалу

 1. 1.     Бурлаков С. Р. Вибране / С. Р. Бурлаков. – К. : Дніпро. – 1988. – 280 с.
 2. 2.     Дружко М. О. Сонячна соната : поезії / М. О. Дружко. – Д. : Поліграфіст. –

     2001. – 48 с.

Контакти:

Відповідальні за проведення конференції:

Ковальчук Микола Савелійович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови ДНУ імені Олеся Гончара;

Голікова Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, директор Центру історії та розвитку української мови;

Корольова Валерія Володимирівна – технічний секретар журналу «Український смисл», кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

Запитання на e-mail: або за телефонами: (056) 374-98-85 – кафедра української мови; 067-851-19-61, 099-798-33-97 – Корольова Валерія Володимирівна. Тексти доповідей подавати у двох примірниках: роздрукований варіант надсилати на адресу:

Центр історії та розвитку української мови

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72

м. Дніпропетровськ

49050

із приміткою (для Корольової Валерії Володимирівни);

електронний варіант доповіді разом з іншими документами подавати на дискові або надсилати на  адресу ukr.smysl@ukr.net

 

Реквізити для зарахування коштів

Гроші за публікацію та оргвнесок перераховувати на картку Приватбанку 5168757221388103 Корольовій Валерії Володимирівні (прохання повідомити про факт надходження коштів). 

                                  

БУДЕМО РАДІ ВІТАТИ ВАС НА КОНФЕРЕНЦІЇ!

З повагою оргкомітет.