Конференції

Конференції

30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ТЕОРЕТИЧНОЇ, ПРИКЛАДНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ПЕДАГОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ

«УНІВЕРСИТЕТ – ШКОЛА – УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

30-31 березня 2016 року кафедра української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ вдев’яте проводитьМіжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» з теми «Науково-парадигмальні основи прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика та лінгвоінформаційні системи»

Роботу семінару плануємо здійснювати за такими напрямами:

1. Комунікативна лінгвістика.

2. Лінгвістичні бази даних.

3. Корпусна лінгвістика.

4. Комп’ютерна лексикографія.

5. Автоматичний аналіз тексту.

6. Квантитативна лінгвістика.

7. Когнітивна лінгвістика.

8. Комп’ютерна графіка.

9. Дискурсологія.

Мови семінару: українська, російська, англійська, німецька та ін.

Матеріали семінару будуть надруковані до початку семінару в збірнику наукових праць «Лінгвокомп’ютерні дослідження» (Вип. 9) Донецького національного університету. Редколегія залишає за собою право відбору статей.

Матеріали подаються в електронному вигляді (на CD-диску) у форматі *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt разом із одним примірником роздрукованого тексту. Статті студентів повинні супроводжуватися рецензією або відгуком наукового керівника з рекомендацією до друку. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc.

Матеріали повинні містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується виступ;
 • формулювання цілей дослідження (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження у вигляді тез із обґрунтуванням наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

За достовірність фактів, назв і точність цитування відповідають автори та наукові керівники.

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його на дискеті. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті. Обсяг – від 3 до 5 сторінок.

На першому рядку у правому куті друкуються ім’я та прізвище автора напівжирними літерами (шрифт – курсив). На другому рядку під прізвищем автора – науковий ступінь, звання, ПІБ наукового керівника у дужках (шрифт – курсив). На третьому рядку зазначається навчальний заклад (шрифт – курсив). Через один рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок подається реферат українською мовою (до 5 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (до 5 термінів) (шрифт – курсив). Зразок оформлення початку статті: 

Савчук Ольга

 (наук. керівник: чл.-кор., д.філол.н., проф. А.П. Загнітко)

Донецький національний університет

 

КОМП’ЮТЕРНА ВІКТОРИНА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗНЗ

 

Окреслено місце та роль комп’ютерної вікторини у сучасному навчальному процесі. Визначено методичні функції комп’ютерної вікторини під час вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Обґрунтовано проект комп’ютерної вікторини з теми «Фразеологія» для учнів 5-6 класів.

Ключові слова: навчальний процес, комп’ютер, інтелектуальна гра, комп’ютерна вікторина, фразеологія.

 

Через один рядок після реферату подаються тези (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, напр.: [3: 7; 5: 321].

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90‑ті, 1‑го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). У тексті використовуються лапки «…».

Якщо у тезах наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»).

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Назва «Література» друкується на наступному рядку після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Бібліографічні джерела подаються без відокремлення абзацом. Ім’я автора праці (або перше слово) та порядковий номер джерела виділяються напівжирним шрифтом. Зразок:

Література

1. Арутюнова Н. Д. Дискурс [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. Ярцева В.]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 136-137. 2. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи [Текст] : монографія / Ф. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264с. – Бібліогр. : с. 232-249. 3. Загнітко А. Основи дискурсології [Текст] : науково-навчальне видання / А. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – 194с. – Бібліогр. : с. 158-177.

 

Проїзд, проживання та харчування учасників семінару за власні кошти.

Організаційний внесок (організаційні витрати та витрати на публікацію) – 100 грн.

Заявки (див. Додаток 1) просимо надсилати до 01 грудня 2015 р., матеріали до друку – до 25 грудня 2015 р. на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .       

Адреса проведення семінару: Донецький національний університет, філологічний факультет, вул. Фрунзе, 4, м. Вінниця.

Телефони для довідок

Данилюк Ілля Григорович: тел. для довідок  моб. 38(095)40-90-87-9;

Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна: тел. для довідок моб. +38(066)39-93-77-9). 

 

Редакційна колегія

 

 

 

Додаток 1

Заявка на участь у семінарі «Лінгвіст-програміст»

 1. ПІБ.
 2. Повна назва вищого навчального закладу.
 3. Посада, науковий ступінь, вчене звання // Студент, спеціальність, курс.
 4. Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання).
 5. Назва доповіді.
 6. Домашня адреса.
 7. Електронна адреса.
 8. Контактний телефон.