Конференції

Конференції

15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІV Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбудеться  15–16 жовтня  2015 року.

 

Заплановано роботу таких секцій:

1. Українська мова і традиція генеалогічного й типологічного розподілу слов’янських мов.

2. Етнологічні підвалини генеалогічного розподілу слов’янських мов.

3. Фонетична система української мови як свідчення її самобутності.

4. Лексика сучасних слов’янських мов як відображення історії, культури, психології слов’янських народів.

5. Контрастивне зіставлення у слов’янському словотворі.

6. Морфологічні та синтаксичні особливості слов’янських мов у порівняльному аспекті.

7. Методологія і методика зіставного аналізу слов’янських мов.

8. Проблеми методики навчання слов’янських мов.

 

Робочі мови   – слов’янські.

Видання матеріалів планується до початку конференції.

Для участі в конференції необхідно подати заявку, де зазначити: прізвище, ім’я,  по батькові, місце роботи (навчання), науковий ступінь, учене звання, назву доповіді, назву секції, варіант участі (очна / заочна), домашню адресу, телефони.

Матеріали доповіді слід надіслати до 05 вересня 2015 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефони для довідок: 0564-71-42-47 – кафедра української мови; 067-4518513 – Борита Валентина Михайлівна (лаборант кафедри української мови); 097-4601618 – Колоїз Жанна Василівна (доктор філол. наук., проф., завідувач кафедри української мови, голова оргкомітету); 067-6861213 – Малюга Наталія Миколаївна (канд. філол. наук, доц., відповідальний секретар).

Вартість публікації становить 35 грн. за сторінку друкованого тексту. Організаційний внесок (100 грн.)  сплачується незалежно від очної/заочної участі. Статті докторів наук без співавторства друкуватимуться безкоштовно.

Кошти слід переказувати на адресу: Лимаренко Валентині Володимирівні пр. Гагаріна, 51, кв. 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086 (067-6329327).

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету» (затвердженому як фаховий для філологічних наук: мовознавство (Постанова президії ВАК України від 1 липня 2010 року № 1-05 / 5 (Бюлетень ВАК України. – № 7. – 2010. – С. 13).

Електронний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги:

1. Формат А4, поля – 2,5 см з усіх боків.

2. Текст: шрифт Times New Roman; кегль – 14; інтервал 1,5; абзац – 1,25 см.

3. УДК

4. Анотації (українською, російською, англійською мовами) передбачають прізвище, ініціали, текст, ключові слова (5–6 рядків 12 кеглем). Подавати перед текстом статті.

5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом.

6. Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [2, с. 5].

7. Список літератури в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом. Наприклад:

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт ; [пер. с нем. Г. В. Рамишвили]. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с.

2. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови : [підручник]. Ч.1 / М. Жовтобрюх, Б. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – 406 с.

3. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

4. Мазурик Д. В. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови / Д. В. Мазурик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С.177−183.

8. Обов’язково диференціювати тире (−) і дефіс (-), уніфікувати лапки («») та апостроф (’).

 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться, але не повертатимуться

 Зразок оформлення початку статті:

 УДК 811.161.2'27

О. Ю. Арешенкова

 РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
РІЗНОВИД МОВЛЕННЯ

 Арешенкова О. Ю. Рекламний текст як функціональний різновид мовлення.

У статті зроблено огляд різних трактувань реклами як форми діяльності та запропоновано узагальнену класифікацію рекламних повідомлень. Схарактеризовано рекламне мовлення як вид масової комунікації, описано модель рекламної комунікації. Подано комунікативно-мовленнєві характеристики рекламного тексту та зроблено спробу визначити місце текстів реклами  в системі функціональних стилів.

Ключові слова: реклама, масова комунікація, рекламна комунікація, комунікативний акт, рекламний текст, інформаційний стиль, рекламний підстиль.

 

Арешенкова А. Ю. Рекламный текст как функциональная разновидность речи.

В статье сделан обзор разных трактовок рекламы как формы деятельности и предложена обобщенная классификация рекламных сообщений. Охарактеризовано рекламное вещание как вид массовой коммуникации, описана модель рекламной коммуникации. Поданы коммуникативно-речевые характеристики рекламного текста и сделана попытка определить место текстов рекламы в системе функциональных стилей.

Ключевые слова: реклама, массовая коммуникация, рекламная коммуникация, коммуникативный акт, рекламный текст, информационный стиль, рекламный подстиль.

 

Areshenkova О. Yu. Advertisement text as functional variety of speech.

In the article the review of different interpretations of advertisement as forms of activity is done and the generalized classification of advertisement reports offers. Advertisement speech as type of mass communication and the model of advertisement communication is described. Communicative-speech descriptions of advertisement text are given and to define the place of texts of advertisement in the system of functional styles was given it a shoot.

Key words: advertisement, mass communication, advertisement communication, communicative act, advertisement text, informative style, advertisement substyle.

 

ЗАЯВКА

на участь у ІV Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбудеться 15–16 жовтня  2015 року

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)

 

Науковий ступінь

 

 

Учене звання

 

 

Посада

 

 

Місце роботи

 

 

Домашня адреса

 

 

Адреса відділення

Нової пошти

(заочним учасникам)

 

Контактні телефони

 

 

Тема доповіді

 

 

Назва секції

 

 

Форма участі (очна / заочна)

 

 

Потреба в помешканні