Конференції

Конференції

21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

21-22 травня 2015 року Донецький національний університет спільно з Національною академією педагогічних наук України проводять Міжнародну науково-методичну конференцію «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи».

Орієнтовні напрями роботи конференції:

  1.     Культурно-технологічна модель діяльності вчителя-гуманітарія в компетентнісно орієнтованому просторі освіти.
  2.     Загальноосвітні тенденції модернізації вищої та середньої освіти.
  3.     Актуальні проблеми професійного становлення творчої особистості викладача гуманітарних дисциплін.
  4.     Інтерактивні методи та новітні технології у викладанні гуманітарних дисциплін.
  5.     Методика навчання української мови як державної в поліетнічному просторі.
  6.     Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання української мови і літератури в школі.
  7.     Круглий стіл «Авторські технології у системі роботи сучасного вчителя-словесника».

Орієнтовний графік роботи конференції:

20.05.15 − заїзд учасників, реєстрація;

21.05.15 − пленарне засідання, робота у секціях;

22.05.15 − робота у секціях, засідання круглого столу, закриття конференції.

Матеріали доповідей будуть надруковані окремим збірником до конференції «Методичні студії. Вип. . Оргкомітет залишає засобою право відбору поданих матеріалів.

Просимо надсилати статті українською, російською та іншими мовами до 1травня 2015 року.Матеріали подаються в електронному вигляді на CD-диску в редакторі Word 97-2003 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doс і *.rtf разом із двома примірниками роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc і реtrenko.rtf. Обсяг статті − від 15000 друкованих знаків (разом з пробілами) (Меню - Сервіс - Статистика) (орієнтовно обсяг публікації у науково-методичному журналі – до 8−10  повних сторінок).

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. − 2003. − № 1), наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Статті, які не відповідають вимогам МОН України, до друку не приймаються.

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір сторінки – А4. Шрифт TimesNewRoman, розмір 12, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його на дискеті. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

На першому рядку у правому куті друкуються напівжирними літерами прізвище, імʼя, по батькові автора. На другому рядку у лівому куті – шифр УДК (звичайним шрифтом). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотаціяукраїнською мовою (5-10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив).

Зразок оформлення початку статті:

                                                              

Бондаренко Галина Петрівна

УДК 378.14

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

 

У статті розглянуто дидактичні вимоги до організації й методичного забезпечення ефективної самостійної роботи з української мови у процесі формування фахової комунікативної компетенції студентів нефілологічного напряму освіти.

Ключові слова: студенти-нефілологи, самостійна робота, фахова комунікативна компетенція, організаційно-методичне забезпечення, комунікативна підготовка.

 

Через один рядок після анотаціїподається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом, виділення в ньому робляться шляхом підкреслення потрібної мовної одиниці. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою прізвища автора, року видання (за потреби – сторінки), напр.: «І. Р. Вихованець [2004: 264] увів поняття…»; «Л. В. Борте трактує транспозицію як початковий етап переходу слова з однієї частини мови до іншої, що полягає у зміні словом синтаксичної функції [Бортэ 1977: 103-104]».

Треба розрізняти тире () і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст.,ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90‑ті, 1‑го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Примітки (виноски) робляться автоматично. Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати.

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Назва «Література»друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Зразок:

 

Література

Алефіренко 1988: Алефіренко, М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики [Текст] / М. Ф. Алефіренко  // Мовознавство. – 1988. – № 5. – С. 35-41.

Данилюк 2006: Данилюк, І.Г. Синкретизм у системі частин мови [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Загнітко 2001: Загнітко, А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія [Текст] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

 Список літератури має містити не менше 8 позицій.

Завершують публікацію анотації російською та англійською мовами (кожна 5-10 рядків, шрифт курсив). Вони наводяться через один рядок після списку літератури: прізвище, ім’я, по батькові автора, назва статті, текст анотації, ключові слова. Зразок:

 Бондаренко Галина Петровна

Организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов-нефилологов в процессе формирования профессиональной коммуникативной компетенции 

В статье рассмотрены дидактические требования к организации и методическому обеспечению эффективной самостоятельной работы по украинскому языку в процессе формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов нефилологического направления образования.

Ключевые слова: студенты-нефилологи, самостоятельная работа, профессиональная коммуникативная компетенция, организационно-методическое обеспечение, коммуникативная подготовка.

 Bondarenko Halyna Petrivna

Organizational and methodological support of independent work of the students of technical specialties in the formation of the professional communicative competence

The article is about the didactical requirement to organization and methodical maintenance of effective independent work on the Ukrainian language during formation of the professional communicative competence of the students of technical specialties.

Key words: the students of technical specialties, independent work, professional communicative competence, organization and methodical maintenance, communicative preparation.

Аспіранти та пошукачі обов’язково надсилають рецензію наукового керівника на поданий матеріал.

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Оплата за видання статті – 35 гривень за сторінку. Для докторів наук публікація статті без співавторства безкоштовна. Організаційний внесок 50 гривень.

Матеріали для друку та копію квитанції про оплату просимо надсилати до 1 травня 2015 року на адресу: кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, каб. 503 (з позначкою Важеніній Олені Григорівні, моб. тел. +380504220142), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Гроші (обов’язково поштовим переказом) надсилати до 1 травня 2015 року на адресу:

Аксьоновій Інні Олександрівні, м. Вінниця, вул. Стельмаха, б. 25, кв. 24, 21029 (моб. тел. +380669142841)

Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників конференції.

Про необхідність житла просимо повідомити не пізніше 1 травня 2015 року.

Тел. для довідок: +380669142841 – кафедра української мови та прикладної лінгвістики.

Відповідальний за поселення: Гарбера Ірина Володимирівна: моб. тел. +380506428521.

Відповідальний секретар збірника матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні студії. Вип. : Гарбера Ірина Володимирівна: моб. тел. +380506428521, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 Оргкомітет конференції

З а я в к а

на участь у Міжнародній

науково-методичній конференції

«Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін:

тенденції та перспективи»

(м. Вінниця, 21-22 травня 2015 р.)

ВНЗ, місто_________________________________________________________________________­_______________

Автори (ПІБ повністю)______________________________________________________________­­­­­­________________

Місце роботи______________________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________________________________________________________________

Посада____________________________________________________________________________­______________

Назва доповіді_____________________________________________________________________________________

Назва секції______________________________________________________________________________________

Поштова адреса___________________________________________________________________________________

Е-mail (!!!!! обов’язково)___________________________________________________________________________

Контактний телефон (!!!!! обов’язково)________________________________________________________________

Потреба наявності технічних засобів:

- графопроектор

- мультимедійний проектор

Форма участі:

- доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)

- доповідь на секції (до 10 хв.)

- виступ з інформацією (до 5 хв.)

- планую взяти участь як слухач

- не планую приїзд

Додаткова інформація:

- дата і час приїзду

- дата і час від’їзду

- необхідність бронювання місця в готелі або гуртожитку

 Адреса оргкомітету

 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, каб. 503,

кафедра української мови та прикладної лінгвістики

Тел. +380669142841

aksyonova.inna@mail.ru

 Запрошення на участь у конференції буде надіслано додатково (просимо про участь повідомляти завчасно!).