Конференції

Конференції

9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ

9 жовтня 2015 року

«МОВА : КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кафедра української мови

Кафедра англійської мови

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

9 жовтня 2015 року кафедра української мови та кафедра англійської мови проводять Міжнародну наукову конференцію «МОВА : КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ».

Передбачено роботу таких секцій:

Теорія та практика вивчення системних рівнів мови.

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм.

Мова – культура – ідентичність.

Мова – пізнання – комунікація.

Мова в системі когнітології.

Технології в лінгвістиці.

Дискурсивні особливості комунікації.

Комунікативні аспекти викладання мови як іноземної.

Робочі мови: українська, англійська.

Матеріали конференції буде опубліковано в збірнику наукових праць.

Просимо надсилати матеріали до 31 травня 2015 року. Статті подавати в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах – *.doc і *.rtf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i petrenko.rtf. Обсяг статті – від 15000 до 20000 друкованих знаків (разом із пробілами) (Меню – Сервіс – Статистика). Електронний варіант статті просимо надсилати на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 Наукова стаття має містити такі елементи (згідно з вимогами Бюлетеня ВАК України, 2003, № 1): постановка проблеми, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких порушено питання з цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок уцьому напрямкові.

Статті, які не відповідають вимогам ВАК України, до друку не буде прийнято.

Параметри сторінки: усі поля 2 см. Формат аркуша – А 4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо в тексті статті використано інший шрифт, то необхідно подати його на оптичному носії інформації чи надіслати електронною поштою. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см.

На першому рядку ліворуч – шифр УДК (шрифт Times New Roman, кегль 12, жирний). На другому ліворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора (шрифт Times New Roman, кегль 14, курсив). У наступному рядку – назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами, шрифт Times New Roman, кегль 14). Через рядок – анотація українською мовою (до 5-6 рядків; шрифт – Times New Roman, кегль 12, курсив). У наступному рядку з абзацу – ключові слова (шрифт – Times New Roman, кегль 12).

Зразок оформлення початку статті:

 

УДК 811.161

 

Петренко О.М.

 

Предметна галузь загальномовного корпусу:

питання про суржик

 

Статтю присвячено загальній проблемі репрезентації в стандартному електронному текстовому корпусі національної мови, зокрема її літературного, територіального та соціолектного рівнів з урахуванням явища суржику.

Ключові слова: корпус, літературна мова, територіальний діалект, соціальний діалект, суржик.

 

Через рядок після анотації подати основний текст статті (вирівнювати за шириною). Ілюстративний матеріал друкувати курсивом. Покликання в тексті публікації оформлювати за допомогою квадратних дужок [] із вказівкою порядкового номера джерела в списку літератури та номера сторінки, наприклад: [4, с. 318], [10, с.12; 14, c. 8].

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире.

Скорочення на зразок і под., та ін., XVI ст., с. 18, ініціали при прізвищах (напр., Н.Л. Іваненко), назви населених пунктів на зразок м. Київ, с. Іванівка друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення на зразок 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс).

Для виділення окремих слів, фрагментів тексту використовувати напівжирний шрифт або курсив.

Примітки робити автоматично (Вставка – Виноска).

Наведені в статті схеми необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати в групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).

Список літератури подавати за алфавітом згідно з вимогами ВАКу України (див. Бюлетень ВАК України, № 5, 2009). Назву «Список літератури» друкувати через рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом, курсив, посередині рядка). Зразок:

 

Список літератури

1. Дзюбишина-Мельник Н. Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси / Н. Дзюбишина-Мельник // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – 2010. – Т. 111. – С. 16–20. 

2. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2011. – 135 с.

3. Bilaniyk Laada. Contested Tongues : Language Politics and Cultural Correction in Ukraine /  Laada Bilaniyk. – Ithaca and London : Cornell University Press, 2005. – 203 p.

 

Завершують публікацію анотації російською та англійською мовами (кожна анотація до шести рядків, шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив). Їх подають через рядок після списку літератури: ім’я та прізвище автора (ліворуч, курсивом), назва статті (по центру, великими літерами, напівжирний шрифт), текст, ключові слова. Зразок:

 

О. Петренко

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОТРАСЛЬ ОБЩЕЯЗЫковоГО КОРПУСА :

ВОПРОС О СУРЖИКЕ

 

Статья посвящена общей проблеме репрезентации в стандартном электронном текстовом корпусе национального языка, в частности его литературного, территориального и социально-диалектного уровней с учетом явления суржика.

Ключевые слова: корпус, литературный язык, территориальный диалект, социальный диалект, суржик.

O. Petrenko

 

The content of the general corpus: Word about the surzhyk

 

The article deals with the general problem of the representation standard language, territorial and social dialects levels in the modern computer text corpus of the national language, with especially regard to the surzhyk.

Keywords: corpus, standard language, territorial dialect, social dialect, surzhyk.

 

До статті треба додати відомості про автора в окремому файлі у форматі *.doc : ім’я, по батькові та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна назва установи), коло наукових інтересів, контактна інформація (поштова, електронна адреси, телефони). Назву файлу оформити за зразком: petrenko_vidomosti.doc.

Роздрук матеріалів надсилати на адресу : кафедра української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Ско­во­ро­ди, 2, м. Київ, 04070.

Оплата проїзду й проживання – власним коштом.

Контакти:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

0663628613 (доц. Олена Кадочнікова).