Конференції

Конференції

22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІ    Й
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Інформаційний лист


22–24 квітня 2015 року кафедра прикладної лінгвістики проводить Міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація».
Передбачено роботу за такими напрямками:
•    структурна, прикладна і математична лінгвістика та суміжні науки: філософія, семіотика, інформатика, логіка, кібернетика, ергономіка, акустика, психологія, нейронаука, педагогіка;
•    обчислювальна, статистична та квантитативна лінгвістика;
•    застосування математичних методів у моделюванні лінгвальних явищ і новітніх інформаційних технологій;
•    віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці;
•    лінгвістичні проблеми мережевих комунікацій та лінгвістична інтернетика;
•    теорія та системи аналізу / синтезу мовленнєвої інформації (автоматичні та автоматизовані системи розпізнавання та синтезу фонетичного мовлення);
•    теорія, практика та системи перекладу з однієї мови на іншу; машинний (автоматизований, автоматичний) переклад;
•    корпусна лінгвістика;
•    класична і комп’ютерна лексикографія;
•    когнітивна лінгвістика;
•    лінгвокультурологія;
•    комунікативна лінгвістика;
•    дискурсологія;
•    лінгвістична експертиза та юридична лінгвістика.
Заплановано організувати окрему секцію для студентів.
Попередній розклад конференції:
22.04.2015 – заїзд учасників, реєстрація, пленарне засідання;
23.04.2015 – робота секцій;
24.04.2015 – робота секцій, завершальне пленарне засідання.
Матеріали конференції будуть опубліковані до її початку у збірнику наукових праць «Людина. Комп’ютер. Комунікація». Передбачено друк статей у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», який залучено до реферування у міжнародній наукометричній базі даних INSPEC (тільки для авторів публікацій з технічних наук). Просимо вказувати збірник, у якому хотіли би опублікувати статті. Надсилання збірників поштою не передбачено.
Матеріали надсилати до 1 лютого 2015 року в електронному вигляді в редакторі MS Word 97–2003 для Windows 98–2000, XP, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc і petrenko.rtf. Електронний варіант просимо надсилати на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (тема: Людина. Комп’ютер. Комунікація). А також необхідно надіслати 2 роздруковані примірники статті (один з них підписаний усіма авторами).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не прийматимуть.

Вимоги
до оформлення матеріалів для публікації збірнику наукових праць
«Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання обраної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.
Мова статті – будь-яка слов’янська або англійська.
Посилання в тексті публікації належить оформити за допомогою квадратних дужок [] із вказівкою номера джерела за списком літератури (за потреби – сторінки), наприклад [2: 5].
У тексті треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире.
Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., О. П. Левченко), назви населених пунктів типу м. Львів, с. Іванівка друкувати з використанням нерозривного пробілу (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90 ті, 1 го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Просимо при наборі тексту не використовувати переноси слів.
Список літератури подавати в алфавітному порядку, нумеруючи, з дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Для набору тексту статті необхідно використовувати стилевий файл (шаблон) HCC'2015-ready-paper-en.doc із заданими параметрами документу. Шаблон додано до листа окремим файлом.
Обсяг статті – до 10 сторінок. Вартість друку однієї сторінки – в еквіваленті 3 євро.
Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

Вимоги
до оформлення матеріалів для публікації у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
(тільки технічні науки)
Структура статті:
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:
1. Постановка проблеми.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
3. Формулювання мети статті.
4. Виклад основного матеріалу.
5. Висновки.
6. Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.
Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті.
Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою
Обсяг статті – не менше 10 машинописних сторінок.
Вартість друку однієї сторінки – в еквіваленті 3 євро.
Також треба подати такі матеріали:
1)    Два примірники рукопису статті (один – підписаний усіма авторами);
2)    Електронний варіант статті (в MS Word 200x, XP);
3)    Інформацію про автора (прізвище, посада, вчене звання, домашня адреса, телефон, обов’язково адресу контактної електронної пошти);
4)    Акт експертизи, який необхідно подати до редколегії;
5)    Рецензія внутрішня;
6)    Рецензія зовнішня (завірена, з гербовою печаткою);
7)    Прохання про дозвіл на опублікування на ім’я проректора з наукової роботи чи відповідального редактора (для авторів зі сторонніх організацій) – 2 екземпляри.

Для спрощення підготовки електронних версій статей фахових видань рекомендуємо використовувати стилевий файл (шаблон) Scientific Paper із заданими стилями та параметрами документу. Стилевий файл розроблено на основі шаблону Scientific Paper, автором якого є проф., д. т. н. Жежнич П. І. (http://pzhe.net). Адаптовану версію шаблону розміщено на на Web-сторінці Видавництва ЛП http://vlp.com.ua/files/Scientific Paper.dot).
Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.
Матеріали подають до публікації у повному обсязі та відповідно до цих вимог:
Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:
1. Формат видання А4 (210x297 мм).
• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.
• колонцифра нижня, по центру сторінки.
2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.
3. Рубрикація.
У першому рядку праворуч вказують УДК(п/ж); у кожному наступному рядку:
– ініціали і прізвище автора і співавторів (п/ж), виключка – вправо;
– назва та адреса організації, в якій працює автор, виключка – вправо;
– назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
– знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вліво;
– анотації українською та англійською мовами (не більше ніж 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
– ключові слова (не більше ніж 8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
– підзаголовки у статтях – Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж, п/ц.
4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, накреслення світле, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).
Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо).
Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.
Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією Вісника.
5. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) – 11 кеглем, по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, накреслення п/ж, пряме.
6. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.
Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.
Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею,або жирною буквою не курсивом, наприклад w.
7. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив.
8. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.
Також з вимогами можна ознайомитися на сайті Видавництва «Львівської політехніки» (http://vlp.com.ua/periodicals/requirements).
В окремому файлі у форматі *.doc просимо вказати відомості про автора:
прізвище, ім’я, по батькові;
науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність);
місце роботи, посада;
домашня адреса;
телефон;
e-mail;
коло наукових зацікавлень;
збірник, у якому хотіли би опублікувати статтю.
Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

Матеріали для друку просимо надсилати до 1 лютого 2015 року на адресу: Ділай Маріанні Петрівні, кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013.
Учасники під час реєстрації сплачують оргвнесок в еквіваленті 15 євро.
Гроші на оплату публікації та оргвнесок просимо надсилати після отримання підтвердження про прийняття матеріалів до друку.
Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників.
Про необхідність забезпечення гуртожитком / готелем просимо повідомити не пізніше 15 березня 2015 року.
Адреса: кафедра прикладної лінгвістики (корпус № 4, к. 115 та 131), Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013.
Тел. для довідок: +38 (032) 528-23-28 – кафедра прикладної лінгвістики;
Відповідальна за поселення Денисюк Мар’яна Ярославівна: +38 096 476 18 08.
Відповідальна за видання матеріалів конференції Ділай Маріанна Петрівна: +38 097 56 47 629.


Оргкомітет