Конференції

Конференції

26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

ЦЕНТР ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ВІДЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (м. Відень, Австрія)

УНІВЕРСИТЕТ УЛЬМ (м. Ульм, Німеччина)

УНІВЕРСИТЕТ КАРЛА-ФРАНЦЕНСА (м. Грац, Австрія)

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (м. Алмати, Казахстан)

ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНЕ ДЖАВАХІШВІЛІ (м. Тбілісі, Грузія)

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРМАНІСТІВ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ

 

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 26-27 березня 2015 року на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ).

 

У роботі конференції планується участь зарубіжних фахівців з Англії, Австрії, Італії, Німеччини, Словаччини, США, Польщі, Росії.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:

 

Секція №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі. 

Секція №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики. 

Секція №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.

Секція №4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології.

Секція №5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов, перекладача та фахівця  з прикладної лінгвістики

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

 Для участі в конференції просимо надіслати звичайною поштою до 30 грудня 2014 року такі матеріали:

 

1)            заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім'я, по батькові, тема доповіді, секція, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., e-mail, копію квитанції про сплату коштів);

2)            конверт із маркою  та заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації);

3)            статтю (обсяг 7-12 стор.) в електронному вигляді та один роздрукований примірник тексту. Стаття має бути оформлена згідно з Вимогами ДАК України до публікацій у фахових наукових виданнях 

 на адресу:

Петрінська Тетяна Сергіївна

Мовний центр ауд. 617

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

вул. Шевченка 1,  

Кіровоград, 25006

 

Тел. : (066) 0151180  (Петрінська Тетяна Сергіївна), (0522) 225752 (Мовний центр)

На електронну адресу: conference.kdpu@gmail. com надішліть матеріали у такому форматі:

1) файл з назвою «Прізвище автора – стаття», (наприклад, Василенко К. Ю. – стаття.doc), що містить статтю; 

2) файл з назвою «Прізвище автора – заявка, (наприклад, Василенко К. Ю. – заявка.doc), див. зразок

3) у разі наявності у статті схем, таблиць, складних рисунків, файл (або файли) з відповідними ілюстраціями з назвою «Прізвище автора – Схема 1/ Рисунок 1» (наприклад, Петренко С.А. – Рисунок 1.jpg/bmp

4) відсканована копія (або фотокопія) квитанції про оплату вартості публікації та оргвнеску. Назва файлу, наприклад,  «Петренко С.А._оплата». 

6) за потреби - додаткові шрифти або транскрипційні знаки (якщо такі наявні в тексті статті).

 

Планується опублікування статей до початку роботи конференції у Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (входять до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт).

 

Науковцям, які не мають наукового ступеня, слід надіслати витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену  рецензію наукового керівника.

    Матеріали мають містити обов'язкові наукові атрибути за вимогами ДАК (УДК; постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел).

         Статті, що не відповідають вимогам ДАК та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються та не повертаються. (ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ у Наукових записках КДПУ додаються.)

 

          Вартість однієї сторінки – 35 грн. Одноосібні статті докторів наук, професорів ВАК друкуються безкоштовно. Організаційний внесок за участь у конференції у розмірі 70 грн. сплачується заздалегідь разом із коштами за друк статті усіма учасниками (крім докторів наук, професорів). Проїзд та проживання – за рахунок учасників. Більш детально про умови проживання – у другому інформаційному повідомленні. Офіційне запрошення до участі у конференції буде надіслане разом із другим інформаційним повідомленням.

 

Кошти для опублікування статті разом з оргвнеском просимо пересилати банківським переказом на реквізити:

Призначення платежу – поповнення карткового рахунку № 4149 4378 4762 7682«Приватбанк»

 Головенко Крістіна Вікторівна 

Отримувач : КФ КБ «ПРИВАТБАНК»

КОД ОКПО: 14360570

Рахунок: 29244825509100

МФО: 305299

призначення платежу: № картки: 4149 4378 4762 7682

ПІБ отримувача: ГОЛОВЕНКО КРІСТІНА ВІКТОРІВНА

(у разі виникнення проблем із переказом коштів телефонуйте Головенко К.В. за номером

066-7658474).

Тел. та e-mail  для довідок:

(0522) 22-54-40 (деканат факультету іноземних мов)

 

Декан факультету іноземних мов КДПУ ім. В.Винниченка – професор  Олександр Миколайович Білоус obilous@kspu.kr.ua або obilous@list.ru

моб.тел. (050) 274-75-25 

 

Оргкомітет:

Паращук Валентина Юліївнаvalparashchuk@gmail.com; тел: (066) 994-58-04

роб. тел. (0522) 22-57-52

Чернишенко Ірина Анатоліївнаciryna@mail.ru; моб. тел. (097) 423-24-30, дом. тел.(0522) 24-84-08

 

Увага! Автоматичне розсилання збірників з матеріалами конференції по Україні не передбачається.  Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати Вам його за допомогою кур’єрської служби Нова пошта. Для цього після проведення конференції надішліть електронного листа (e-mail: conference.kdpu@gmail.com), у якому вкажіть своє ПІБ, місто, відділення Нової пошти, з якого Вам зручно забрати збірник, та номер мобільного телефону. Оргкомітет конференції не бере на себе витрати на пересилку, Ви сплачуєте за неї під час отримання збірника.

 

ПУБЛІКАЦІЯ ДОПОВІДЕЙ

Правила оформлення статті:

              Обсяг статті – 7-12 сторінок 

              Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – верхнє, нижнє - 2 см, ліве – 2,5 см., праве – 1,5 см., шрифт – Times New Roman.

              Типи виділення - напівжирний, курсив, напівжирний курсив.

              Мова статті - українська, російська, англійська, німецька

              У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.

 

Вимоги до оформлення статті:

              На першій сторінці вказуються

Назва статті – виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка – рядковими літерами, в дужках (напівжирний курсив).

Ім'я та прізвище, ім'я, місто, країна (в дужках) – вказувати у центрі під назвою статті. 

Далі наводяться анотації українською та англійською мовами (напис – курсив, кегль 12 pt) та ключові слова українською та англійською мовами (не менше 7).

              Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою, номера джерел – крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], багатотомне видання – [5 (1: 160)]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

              У кінці статті: список літератури (обов'язково). Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку. 

              Відомості про автора (із зазначенням посади та кола наукових інтересів).

 

http://www2.kspu.kr.ua/inmov/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=75

 

Вимоги до оформлення статей обов'язкові.

Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються!

                             

Зразок оформлення статті:

 

ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

В УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

УДК …

Богдан СТАСЮК (Кіровоград, Україна)

 

                У статті розглядаються проблеми відтворення ідіостилю письменника в художньому перекладі. Дослідження виконано на матеріалі англійського перекладу історичної повісті Валерія Шевчука «Диявол, який є» (1991, 2004). Наведено свідчення незворотних утрат і лакун на рівні прагматичного комунікативного ефекту.

                Ключові слова: ідіостиль, лакуна, прагматичний комунікативний ефект.

                The article deals with the pressing problems of the author’s individual style rendering in artistic translation. The research has been made on the basis of the English translation of Valerii Shevchuk’s historical novelette The Devil Who Is (1991, 2004). The irrevocable losses and lacunae of the pragmatic communicative potential have been stated.

                Keywords: individual style, lacuna, pragmatic communicative effect.

 

(Текст статті)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1.            Білоус О.М. Теорія перекладу: курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Миколайович Білоус. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 116 с.

2.            Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів у українському перекладі (на матеріалі романів Дж Р. Р. Толкіна «THE LORD OF THE RINGS» і У.К. Ле Гуїн «A WIZARD OF ERTHSEA»: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16. / Б.В. Стасюк – К., 2011. – 19 с.

3.            Бідна Т. О. Мотиви античного міфу про Антея в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел «Gone with the Wind» / Т. О. Бідна. – Львів. – Режим доступу : http://www.franko.lviv.ua/faculty/inomov.new/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_122/articles/26bidna.pdf

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

                Богдан Стасюк – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і загального мовознавства, заступник декана факультету іноземних мов з навчально-методичної роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

                Наукові інтереси: лінгвістичні моделі перекладу, проблеми перекладацької еквівалентності та адекватності, історія художнього перекладу в Україні.

 

Заявка

на участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання»

26-27 березня 2015 року, м. Кіровоград

 

Прізвище, ім’я та по батькові:

Назва статті:

Секція:

Місце роботи:

Посада:

Вчене звання, науковий ступінь:

Поштова адреса:

E-mail:

Телефон:

Передбачається очна/заочна участь у конференції:

Необхідність у бронюванні житла: