Конференції

2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (УКРАЇНА)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ТА РОСІЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІ Міжнародній науковій конференції «ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ», яка відбудеться 02–04 квітня 2015 року у Дніпропетровському націо-нальному університеті імені Олеся Гончара.
Планується робота наступних секцій:
Секція 1. Інноваційні процеси й особливості функціонування мови на рубежі ХХ–ХХI ст.
Секція 2. Контекстні прояви лексико-граматичних інновацій у текстах та дискурсах різних сфер комунікації (масової, спеціальної, художньої, розмовної).
Секція 3. Лексико-граматичні інновації в аспекті лінгвокультурології, когнітивістики та етнолінгвістики.
Секція 4. Лексико-граматичні інновації в аспекті ономасіології, дериватології, лінгвостилістики.
Секція 5. Лексико-граматичні інновації в аспекті прикладної лінгвістики, перекладознавства, практики викла-дання слов’янських мов.
Робочі мови конференції – слов'янські, англійська.
Регламент роботи конференції: 1–2 квітня – заїзд і поселення учасників, 2–3 квітня – пленарні засідання, робота секцій, культурна програма, 4 квітня – від’їзд.
Формат тексту для публікації: обсяг – від 2 до 4-х сторінок, які набирати в редакторі Word версії 7.0 і вище через одинарний інтервал. Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. Усі поля по 2 см.
На першому рядку праворуч – ініціали й прізвище автора (авторів) і місто (у круглих дужках). Через інтервал – по центру назва статті великими літерами жирним шрифтом. Через інтервал – основний текст із вирівнюванням за шириною й абзацним відступом 1,25 см.
Якщо Вам потрібні знаки, які відсутні у шрифті Times New Roman (для транскрипції, іншомовних прикладів тощо), вико-ристовуйте стандартні поширені шрифти (Symbol, Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93); у разі використання своїх оригінальних шрифтів необхідно надіслати файли цих шрифтів (формат *.ttf) додатком до електронного листа.
Ілюстративний матеріал подається курсивом.
Посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках із зазначенням номера джерела за списком Літератури й номера сторінки, наприклад: [2, с. 34].
Джерела в списку Літератури, який подавати наприкінці публікації за алфавітом, оформлювати відповідно до чинних вимог з оформлення бібліографії. Наприклад:
1.    Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Academia, 2002. – 394 с.
2.    Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу / А. А. Кибрик // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5. – С. 126–139.
3.    Рацибурская Л. В. Сложные образования в современных СМИ и проблема их лексикографической фиксации / Л. В. Рацибурская. – Режим доступа: http://www.neolexiling.narod.ru/Material/ Konferenc/5.htm
Для участі в конференції просимо направити:
– до 2 лютого 2015 року заявку за поданою нижче формою;
– до 1 березня 2015 року:
1) матеріали для публікації в електронному вигляді, оформлені прикріпленим файлом у форматі .doc. Файл просимо називати прізвищем автора, наприклад: Іванов.doc.
2) поштовий переклад, який включає організаційний внесок у розмірі 120 гр. + 25 гр. за кожну сторінку мате-ріалів (NB! Для докторів наук (без співавторів) публікація у збірнику матеріалів безкоштовна).
Заявку і матеріали направляти на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Організаційний внесок учасника призначується для інформаційного обслуговування, публікації програми конференції та інших організаційних потреб.
Оргвнесок, ксерокопія квитанції, матеріали для публікації (текст) надсилаються за адресою:
Україна, 49107, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, д. 108, кв. 52,
Туруті Ірині Іванівні.
Оргкомітет інформує, що збірник матеріалів доповідей і програма будуть вручатися учасникам кон-ференції під час реєстрації, розсилання їх поштою не планується.
Оплата проїзду й проживання – за рахунок учасників конференції.
Бажаючі можуть подати повні тексти своїх доповідей як статті до часопису «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство», який зареєстровано ВАК України (див. вимоги до публікацій на сайті http://movoznavstvo.com.ua/).
Запрошення на конференцію й додаткова інформація будуть надіслані після одержання заявки, матеріалів доповідей та поштових переказів.
Телефони для довідок:
(+38-056) 753-32-71 – Пристайко Тамара Степанівна, д. ф. н., проф., зав. каф. загального та російського мо-вознавства, заст. голови оргкомітету; (+38-056) 776-70-25 – Турута Ірина Іванівна, к. ф. н., доц. каф. загального та російського мовознавства, відп. секретар оргкомітету); (+38-056) 374-98-80 – кафедра загального та російсь-кого мовознавства ДНУ ім. Олеся Гончара.
Е-mail: neo@viewertеc.com; tamara@viewertеc.com

Оргкомітет


 
ЗАЯВКА
для участі у VIІ Міжнародній науковій конференції
«Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах»
02–04 квітня 2015 р.


Прізвище, ім’я,
по батькові   
Місце роботи,
посада   
Учений ступінь,
учене звання   
Назва доповіді   
Секція   
Варіант участі
з публікацією матеріалів доповіді в збірнику матеріалів   
з публікацією статті у «Віснику»   
Домашня адреса із за-значенням поштового індексу   
Телефон, E-mail   
Необхідність у житлі   не потрібно, готель, гуртожиток (необхідне підкреслити)