Конференції

Конференції

17–20.11.2010 Методи лінгвістичних досліджень

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Інститут української мови НАН України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Донецький національний університет

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Слов’янський державний педагогічний університет

Інформаційний лист № 1

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методи лінгвістичних досліджень».

Конференцію буде проведено на базі Слов’янського державного педагогічного університету в місті Слов’янську Донецької області 17 – 20 листопада 2010 р.

Наукова проблематика конференції:

1. Загальна теорія лінгвістичних методів.

2. Методи фонології, морфонології, морфеміки та словотвору.

3. Методи аналізу лексичної та граматичної семантики мовних одиниць.

4. Методи граматичних досліджень: морфологія й синтаксис.

5. Методи діалектології, ареальної лінгвістики, соціолінгвістики.

6. Методи когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології.

7. Методи зіставного мовознавства, лінгвістичної типології, універсології, перекладознавства.

8. Методи лінгвогенетичних досліджень.

9. Методи комунікативної лінгвістики, паралінгвістики, дискурсології, лінгвопрагматики, стилістики, лінгвістики тексту, герменевтики.

10. Структурні та математичні методи в лінгвістиці.

 

 

За підсумками роботи конференції планується створити колективний навчальний посібник «Методи лінгвістичних досліджень». Оргкомітет конференції просить потенційних учасників урахувати це при підготовці доповідей.

Робочі мови конференції – слов’янські й англійська.

Регламент роботи конференції: 17 листопада – заїзд і поселення учасників; 18 – 19 листопада – пленарне засідання, робота секцій, культурна програма (Сіверський Донець, Святогірськ, Свято-Успенська Святогірська Лавра); 20 листопада – від’їзд.

До початку конференції планується видання її матеріалів (доповідей).

Для участі в конференції просимо надіслати до 1 червня 2010 р.:

1) заявку (форма додається) в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйми або електронною поштою на адресу e.matorin@gmail.com у вигляді прикріпленого файлу) та надрукований примірник тексту заявки;

2) доповідь в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйми або електронною поштою на адресу e.matorin@gmail.com у вигляді прикріпленого файлу) та надрукований примірник тексту доповіді;

3) поштовий переказ (конкретну інформацію буде надано в інформаційному листі № 2)

на адресу: Маторіній Наталії Михайлівні вул. Білоруська, 12, м. Слов’янськ Донецької обл., Україна, 84122.

Оргкомітет інформує, що збірник матеріалів (доповідей) і програма будуть вручатися при реєстрації, розсилка їх поштою не планується.

Оплата проїзду й проживания – за рахунок учасників.

Запрошення на конференцію та додаткову інформацію буде надіслано після отримання заявки, доповіді й поштового переказу.

Телефони для довідок: 

(050)886-01-83 (Глущенко Володимир Андрійович, докт. філол. наук, проф., Слов’янський державний педагогічний університет – співголова оргкомітету);

(050)676-85-30 (Маторіна Наталія Михайлівна, канд. філол. наук, доц., Слов’янський державний педагогічний університет – відповідальний секретар оргкомітету). Е-mail: e.matorin@gmail.com

Оргкомітет

18 грудня 2009 р.


СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

ГоловаБріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, голова Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності». 

Співголови:

Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України;

Калашник Володимир Семенович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Отін Євген Степанович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства та історії мови, декан філологічного факультету Донецького національного університету;

Глуховцева Катерина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Теркулов В’ячеслав Ісайович, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов;

Глущенко Володимир Андрійович, доктор філологічних наук, професор кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету.

Відповідальний секретарМаторіна Наталія Михайлівна, кандидат філолологічних наук, доцент кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1 (41 рядок на сторінці), абзац півтора сантиметри, розмір берегів – по 3 сантиметри праворуч, ліворуч, зверху й знизу. Посилання на літературу даються із вказівкою номера джерела в алфавітному списку; після номера джерела ставиться кома, потім мала буква с із крапкою: [14, с. 32]. Примітки даються внизу сторінки, використовуються індекси із суцільною нумерацією.

Прізвище автора й ініціали, що йдуть за ним, даються жирним курсивом з вирівнюванням праворуч, під прізвищем у дужках жирним курсивом наводиться назва міста: (м. Київ); (м. Таганрог, Росія), (м. Познань, Польща) тощо. Нижче у центрі великими буквами жирним шрифтом дається назва доповіді. Потім після пропуску одного рядка йде текст. Після тексту пропускається один рядок і в центрі великими буквами жирним шрифтом набирається слово ЛІТЕРАТУРА. Нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом подається використана література із вказівкою загальної кількості сторінок для книг і початкової й кінцевої сторінок для статей. Література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

Ілюстративный матеріал набирається курсивом. Розмежовуються тире й дефіс. У низці випадків використовується нерозривний пробіл: О. С. Мельничук, Ф. Бопп, Русанівський В. М., Шлейхер А., м. Київ, с. 5, С. 12, 380 с., 256 р., № 4, т. 6, Т. 2, Вип. 17, вип. 3, Ч. 2, ч. 3, і т. д., і т. п. тощо.

Орієнтовний обсяг доповіді – від 3 до 5 сторінок.

Доповідь подається в електронному варіанті й в одному надрукованому варіанті. В електронному варіанті доповіді сторінки не нумеруються; у надрукованому нумеруються олівцем.


ЗАЯВКА

на участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Методи лінгвістичних досліджень» (17 – 20 листопада 2010 р.)

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Місце роботи, посада

 

Науковий ступінь,

учене звання

 

Назва доповіді

 

Домашня адреса із вказівкою поштового індексу

 

Телефон, е-mail

 

Необхідність у житлі

непотрібне, санаторій, готель, гуртожиток (підкреслити)