Випуск 3

Граматичні студії. Випуск 3

Редакційна колегія:

Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна) (науковий редактор); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віктор Бріцин, доктор філологічних наук, професор (Україна); Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Олена Левченко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Наталія Овчаренко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Інна Аксьонова, аспірант (технічний секретар) (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна).

 

Рецензенти:

Стишов Олександр, доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка);

Ковалевська Тетяна, доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Струганець Любов, доктор філологічних наук, професор (Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22547-12447 ПР від 28.02.2017 року.

Засновник: Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 5 від  31.03.2017 р.).

Електронна версія збірника доступна на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса за адресою www.donnu.edu.ua та на Лінгвістичному порталі за адресою mova.dn.ua

Граматичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т імені Василя Стуса;
наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – Вип. 3. – 149 с.

ISSN 2415-8208

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, з’ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, встановлено особливості семантики фразеологічних і лексичних одиниць, схарактеризовано словотвірні категорії і процеси в українській мові, висвітлено напрями ономастичних досліджень, простежено особливості говорів української мови.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

 

Скачати у форматі .pdf

 

ЗМІСТ

 

 

 

Загнітко Анатолій

Вступ

5

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

7

 

 

 

Кураш Сергей

 

Метафора как объект изучения лингвометафорологии: состояние и перспективы

7

Радчук Ольга

 

Деривационный супплетивизм как проявление нарушения симметрии в языковой системе

12

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми граматики

17

 

 

 

Городенська Катерина 

Граматичний  стандарт  української  літературної мови і сучасна  практика

17

Желязкова Вікторія

 

Частиномовна кваліфікація індексальних знаків у романі В. Шкляра «Чорний ворон»

22

Загнітко Анатолій

 

Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: теоретико-прикладні студії

25

Кокора Мар’яна 

 

Функціонально-семантичний потенціал вокативних речень в українських байках XIX ст.

35

Колібаба Лариса

 

Функціонально-стильові вияви актуалізованих сполучників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя

39

Лучик Алла

Явища аглютинації у системі службових слів

43

Попович Людмила

Про взаємодію дієслівних категорій та часові форми в українській мові

47

Пчелінцева Олена

 

Тип межі і номіналізація дієслів в українській, російській і польській мовах

58

Труб Володимир

Про гендерні властивості деяких частин мови

61

Фурса Валентина

Проблема невідмінюваних прикметників у сучасному мовознавстві

67

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

70

 

 

 

Близнюк Катерина

Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики

70

Ляшчынская Вольга

 

Фразеалагізмы з кампанентам-найменнем віду адзення ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў

74

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

80

 

 

 

Ґрещук Василь

Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем

80

Олексенко Олена

Тенденції в інновативному дієслівному словотворенні української мови

87

 

 

 

РОЗДІЛ V

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

91

 

 

 

Беценко Тетяна

Концептуальне слово як компонент текстово-образної універсалії фольклорного дискурсу

91

Горбач Олена

Комічна і сатирична інтенція прецедентних власних імен у сучасному сатирично-гумористичному дискурсі

95

Микитюк Оксана

Метафорика тексту «Дух нашої давнини» Дмитра Донцова

99

Міщинська Ірина

Особливості застосування професійного жаргону в бізнес-дискурсі

103

Олексенко Володимир

Структурно-семантична організація рекламного тексту

106

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Лінгвогеографія та ономастика: актуальні підходи, категорії та аспекти

114

 

 

 

Антонюк Олена

 

Репрезентація концепту «жінка» у прізвиськовій номінації (на матеріалі антропонімії Донеччини)

114

Ґрещук Валентина

 

Діалектизм «плай» у словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові»

119

Кравченко Елла 

 

Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім ↔ поетонімосфератекст

122

Поповський Анатолій

Односкладові українські  прізвища

128

Скоробогатова Елена

 

Исследование импликосферы морфологических категорий как задача современной лингвопоэтики

132

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Методика викладання мови

136

 

 

 

Vovk Olena

Foreign language Acquisition: Communicative and Cognitive Paradigm

136

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Ювілеї: розповіді про відомих людей

140

 

 

 

Загнітко Анатолій

Знавець сучасної української термінології

140

 

 

 

Відомості  про авторів

 

144

 

 

 

The contents

 

146

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

148