Випуск 2

Граматичні студії. Випуск 2

Редакційна колегія:
Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна);
Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна) (науковий
редактор); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віктор Бріцин, доктор
філологічних наук, професор (Україна); Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Олена Левченко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук,
професор (Україна); Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Галина Лукаш, доктор
філологічних наук, професор (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя
Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор
(Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Чеслав Ляхур, доктор
філологічних наук, професор (Польща); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія); Ілля
Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Наталія Овчаренко, кандидат філологічних наук,
доцент (Україна); Інна Богданова, молодший науковий співробітник (технічний секретар) (Україна); Ганна
Ситар, кандидат філологічних наук, докторант (відповідальний секретар) (Україна).

Рецензенти:
Стишов Олександр, доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса
Грінченка);
Ковалевська Тетяна, доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова);
Струганець Любов, доктор філологічних наук, професор (Тернопільський національний педагогічний
університет імені В. Гнатюка).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 21865-11765P від
18.01.2016 року.
Засновник: Донецький національний університет МОН України.
Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 5 від 26.02.2016 р.).

Граматичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. –
Вінниця : ДонНУ, 2016. – Вип. 2. – 138 с.

ISSN 2415-8208

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені проблемі моделювання граматичних одиниць та процесів
у широкому розумінні. Схарактеризовано застосування методу моделювання у морфології, синтаксисі та
словотворі. Висвітлено особливості моделювання словосполучень, простих і складних речень, фразеологізмів,
похідних слів, словотвірних гнізд та ін.
Дослідження виконані на матеріалі української, англійської, німецької та російської мов.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

© Донецький національний університет, 2016
© Автори статей, 2016

Скачати у форматі .pdf

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Загнітко Анатолій

Вступ

5

 

 

 

РОЗДІЛ І

Моделювання як метод лінгвістичних досліджень

7

 

 

 

Іваницька Ніна

«Модель» у металінгвістичній системі теоретичних постулатів

7

Космеда Тетяна

Проблема інтерпретації своєрідності граматичної моделі української мови

12

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Проблеми моделювання у морфології

17

 

 

 

Боровська Олена

Морфосинтаксичні моделі речень з партиципами в сучасній німецькій мові

17

Виноградова Екатерина

Основные модели предложных единиц с соматизмами

23

Іванович Мілена

Аналітичні засоби вираження фазового починального значення в українській мові

28

Халіман Оксана 

Демінутивні дієслівні форми як засоби вираження оцінки в українській мові

32

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Моделювання синтаксичних одиниць та процесів

37

 

 

 

Балко Марина

Моделювання процесу утворення словосполучень сучасної української мови: концептуальні засади

37

Загнітко Анатолій

Типологія локатива у структурі речення: особливості реченнєвого моделювання

41

Коваль Людмила

Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного інфінітивного речення в сучасній українській літературній мові

49

Кондратенко Наталія

 

Синтаксичні моделі слоганів в українському політичному дискурсі

54

Кульбабська Олена

Предикатеми у простому реченні: визначення, типологія та механізми моделювання

59

Кутня Галина

 

До питання аналітизму другорядних членів речення в академічній граматиці

64

Попович Людмила

Моделі вираження посесивно­­го результативного пасиву в українській мові

69

Ситар Ганна

Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів 

76

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Моделювання лексичних і фразеологічних одиниць

84

 

 

 

Данилюк Ілля             

Кольорова мапа роману «Криничар» Мирослава Дочинця у Mathematica

84

Краснобаєва-Чорна Жанна

Специфіка моделювання негативнооцінних фразем

(на матеріалі української, російської й англійської мов)

88

 

 

 

РОЗДІЛ V

Метод моделювання у словотворі

92

 

 

 

Ґрещук Василь

Моделювання процесу творення слова в дериватології

92

Олексенко Олена

Пропозиційний аналіз як метод моделювання словотвірного гнізда

96

Олексенко Володимир

Інноваційні іменникові утворення з префіксоїдами квантитативно-оцінної семантики

100

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Моделювання в діалектології

110

 

 

 

Ґрещук Валентина

Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові»)

110

Руснак Наталія

Триєдина структура діалектних текстів буковинських говірок

114

 

 

 

РОЗДІЛ І

Історія україністики у світі

119

 

 

 

Космеда Тетяна

Становлення та поступ познанської україністики (1991 – 2016 рр.)

119

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Рецензії та анотації

130

 

 

 

Загнітко Анатолій, Краснобаєва-Чорна Жанна

У слові впізнаванім мелодика нова. Рец. на : Космеда Т.А., Осіпова Т.Ф., Піддубна Н.В. Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців / Тетяна Анатоліївна Космеда, Тетяна Федорівна Осіпова, Наталія Віталіївна Піддубна; за наук. ред. проф. Т. А. Космеди. – Харків-Познань : Коло (м. Дрогобич), 2015. – 312 с.

130

 

 

 

Відомості  про авторів

 

133

 

 

 

Thecontents

 

134

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

136