Випуск 1

Граматичні студії. Випуск 1

Рецензенти:
Ковалевська Тетяна, доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова);
Стишов Олександр, доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Струганець Любов, доктор філологічних наук, професор (Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка).

Схвалено до друку вченою радою Донецького національного університету (протокол № 2 від 02.03.2015 р.).

Граматичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – Вип. 1.  212 с.

ISBN 978-617-7212-93-4

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, функційної та категорійної граматики, з’ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, встановлено особливості семантики фразеологічних і лексичних одиниць, схарактеризовано словотвірні категорії і процеси в українській мові, висвітлено напрями прикладної лінгвістики, простежено особливості говорів української мови.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

© Донецький національний університет, 2015
© Автори статей, 2015


Скачати у форматі .pdf

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Загнітко Анатолій

Вступ

5

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

7

 

 

 

Всеволодова Майя

 

Парадигматика как один из параметров грамматики. Некоторые наблюдения и комментарии

7

Загнітко Анатолій

Теорія речення: рівнево-категорійний вимір

21

Кравченко Элла

Трансформация «внутреннего» заглавия в индивидуально-авторский символ

28

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

33

 

 

 

Глібчук Наталія

Транспозитний потенціал абстрактних іменників негативної та позитивної оцінки

33

Конюшкевич Мария

Теоретическое моделирование для выявления инвентаря предложно-союзных формантов предикативных синтаксем в полипропозициональной структуре

38

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

46

 

 

 

Балко Марина

Кваліфікаційні вияви імбрикативної моделі побудови словосполучень

46

Вітрук Надія

Специфіка граматичного значення односкладних речень апеляції

50

Городенська Катерина

Центр і периферія формально-синтаксичної сфери сполучників в українській мові

53

Кульбабська Олена

 

Апозитивні словосполучення – складники простого неелементарного речення

58

Ситар Ганна

Комунікативні функції синтаксичних фразеологізмів

63

Христіанінова Раїса

Типові і специфічні складносурядні речення

69

Шабат-Савка Світлана

Комунікативна інтенція оптативності: змістовий обшир і засоби вербалізації

75

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

80

 

 

 

Агафонова Алла

Типологія лексичних засобів експресивності літературно-критичних праць та лекцій Миколи Зерова

80

Гарбера Ірина

Ареальна фразеологічна одиниця як засіб вербалізації концепту

83

Сенів Михайло

Прикметники з часовою семантикою у латинській мові

88

Телеки Марія

Репертуар мовних засобів вираження семантики дозволу

94

Федорюк Лілія

Номінативні ознаки концепту СМЕРТЬ

98

 

 

 

РОЗДІЛ V

Словотвір: напрями, аспекти дослідження

102

 

 

 

Данилюк Ніна

Морфолого-словотвірні стилістеми у збірці Лесі Українки «На крилах пісень»

102

Олексенко Володимир

Неолексеми з компонентом анти- у мові сучасних ЗМІ: функційно-семантичний аспект

106

Сегін Любомир

Параметри словотвірної парадигми дієслів iз префіксом над- в українській мові в зіставленні з польською

110

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

115

 

 

 

Кондратенко

Наталя

Граматичні особливості політичних текстів: функціонування займенників у політичному дискурсі

115

Левічева Ольга

Класифікації структивів у сучасному дискурсі: метакомунікативність та стереотипізація

119

Пацаранюк Юлія

Лінгвокультурологічний підхід до аналізу категорії іронії (на матеріалі творів буковинських письменників)

 

123

Поповић Људмила

Украјинска криза у дискурсу коментара интернет вести на српском језику

127

Сахарук Інна

До питання про розмежування прецедентних феноменів і метафор у сучасному медійному дискурсі

143

Шатілова Наталія

Граматичний лад художньої мови С. Воробкевича як ознака ідіостилю письменника-буковинця

147

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

152

 

 

 

Васильців Оксана

 

Структурні особливості двокомпонентних термінів соціолінгвістики (на матеріалі української, англійської та польської мов)

152

Ґрещук Валентина

Ватра й ватаг у мовній картині світу гуцулів крізь призму художньої мови

157

Ґрещук Василь

Лексикографічне опрацювання діалектного слова в художній мові

160

Клименко Наталя

Деякі матеріали до Хрестоматії cхідностепових українських говірок

164

Купчинська Зоряна

Ареал ойконімів на *-ьskъ XVI – XVII ст.

167

Макович Христина

Займенникові форми в карпатських діалектах XVI–XVII ст.

(на матеріалі текстів учительних Євангелій)

173

Познанська Віра

Словотвірна структура українських прізвищ на -ик (на матеріалі антропонімії Донеччини)

178

Стегніцька Любов

Динамічні процеси в когнітивно-прагматичній спрямованості термінів-епонімів

182

 

 

 

РОЗДІЛ II

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

185

 

 

 

Колібаба Лариса, Фурса Валентина

Теоретичні проблеми лексикографічного опису граматичного керування дієслів

185

Кульчицький Ігор

Ідіолект Петра Карманського: квантитативний аспект

190

Левченко Олена

Порівняльні стратегії в сучасній українській художній прозі (корпуснобазований підхід)

194

 

 

 

РОЗДІЛ

Рецензії та анотації

202

 

 

 

Загнітко Анатолій

 

Дискурсивний простір слова. Рец. на кн.:

Бацевич Ф. Частки української мови як дискурсивні слова : монографія / Флорій Бацевич. – Львів: ПАІС, 2014. – 288 с.

202

 

 

 

 

 

 

Галина Павлівна Циганенко

 (07.09.1919 – 06.02.2015)

 

204

 

 

 

Відомості про авторів

 

206

 

 

 

The contents

 

208

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

210